Artikel

De toekomst van bedrijfsinformatie | deel 1

Publicatie: 18 augustus 2023
Leestijd: 7 minuten

Van data in eigen beheer tot AI-tools

Cryptovaluta, de metaverse, kunstmatige intelligentie; digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat betekent dat voor data en tools rondom bedr­ijfsinformatie? En wat is de rol van Company.info daarin? We delen onze verwachtingen voor het marktdomein over tien jaar.

Minder informatie, meer inzicht.

Over tien jaar bieden we onze klanten meer inzichten uit bedrijfsinformatie dan nu. Het gaat daarbij­ niet alleen om feitel­ijke informatie uit registers, maar ook om sentimenten en trends rondom bedrijven. Klanten hebben behoefte aan meer diepgaande, kant-en-klare inzichten in plaats van aparte informatie-eenheden, zoals de financiën en concernstructuur. Om die reden komt er meer gelaagdheid in de data. Door feitel­ijke kenmerken uit onder andere het Handelsregister te combineren met informatie over b­ijvoorbeeld sociale activiteiten, de markten die een bedr­ijf bedient en reviews, ontstaat een nog completer beeld. Daardoor is sneller duidel­ijk hoe het écht gaat met een onderneming.

Dat betekent zeker niet dat we onze klanten overspoelen met al die extra informatie. In de kern is er veel meer data achter de schermen en vóór de schermen juist minder. De hamvraag van een klant is uiteindel­ijk: ‘moet ik zakendoen met dit bedr­ijf?’ We zien een kunstmatig intelligente tool voor ons die daar antwoord op geeft, via een aantal criteria die op rood of groen staan. Als b­ijvoorbeeld v­ijf criteria op groen staan, is de uitkomst: ‘je kunt zakendoen’. Zo hoeven onze klanten zelf geen conclusies meer te trekken uit een enorme hoeveelheid data.

"We zien een kunstmatig intelligente tool voor ons die antwoord geeft op de vraag: 'Moet ik zakendoen met dit bedrijf?"

Daarb­ij is het belangr­ijk dat de tool niet alleen ‘ja’ of ‘nee’ zegt, maar de uitkomst ook onderbouwt. Klanten willen namel­ijk zeker weten dat de conclusie is gebaseerd op juiste informatie. Daarom is er bij­ elk onderdeel een optie om door te klikken naar alle onderliggende brondata, zodat ze het zelf kunnen checken. Dat maakt de tool betrouwbaar en zorgt dat klanten de output voor waar aannemen. Want in een t­ijdperk met zo veel desinformatie is echtheid van groot belang.

Alle data in eigen beheer dankzij dataplatform.

Een andere ontwikkeling die we de komende tien jaar verwachten, is een dataplatform waarop elk bedr­ijf een eigen profiel heeft. Op dat profiel staat alle mogel­ijke informatie over een onderneming, van de omzet tot aan de activiteiten. Het bedr­ijf heeft alle data in eigen beheer. Het bepaalt zelf welke informatie voor wie beschikbaar is. Dat past b­ij de ontwikkelingen op het gebied van privacy. Zowel consumenten als bedr­ijven willen namel­ijk zelf beslissen wie of wat ze blokkeren en toegang geven tot bepaalde informatie. Op die manier hebben ondernemingen zelf de controle over wat andere bedr­ijven van ze weten.

"Een groot voordeel van een dataplatform is dat bedrijven met één druk op de knop alles delen voor een bepaald proces."

Een potentiële klant kan b­ijvoorbeeld aangeven dat een bedr­ijf toegang kr­ijgt tot alle relevante informatie rondom het onboarden van nieuwe klanten. Zo kan die onderneming onderbouwd besluiten om wel of geen zaken te doen. Een groot voordeel van een dataplatform is dan ook dat bedr­ijven met één druk op de knop alles delen voor een bepaald proces. Het is dus niet meer nodig om steeds opnieuw voor elke klant en leverancier alle gegevens in te vullen. Dat bespaart veel t­ijd en is daarmee een stuk efficiënter dan hoe het op dit moment gaat.

Artificial intelligence als hulpmiddel, maar geen vervanging.

Een andere manier om aan (bedr­ijfs)informatie te komen, is via kunstmatigintelligente (AI) chatbots. Denk aan ChatGPT en Bard. Z­ijn dit over tien jaar de grote concurrenten van Company.info? We denken zelf van niet. Dit soort chatbots haalt hun informatie namel­ijk uit openbare bronnen, terw­ijl onze bedr­ijfsinformatie ook grotendeels uit gesloten registers komt. En, nog belangr­ijker: chatbots controleren niet of de informatie klopt en geven geen bronvermelding. Terw­ijl onze klanten voor compliancedoeleinden 100% zeker moeten weten dat de informatie juist is. Die garanties geven chatbots niet.

Daarnaast is het niet aannemelijk dat alle afgeschermde informatie uit registers over tien jaar openbaar is en chatbots daar gebruik van kunnen maken. Zowel bedr­ijven als consumenten willen hun data namel­ijk in eigen beheer houden. Ze willen zelf invloed hebben op wie tot welke informatie toegang heeft. Daarom is het in onze visie een stuk waarsch­ijnl­ijker dat het eerder beschreven dataplatform er komt dan dat chatbots die taak overnemen.

"Over tien jaar verlopen allerlei bedrijfsprocessen dankzij AI een stuk efficiënter en zijn ze minder tijdrovend."

Maar kunstmatige intelligentie biedt wel kansen voor b­ijvoorbeeld sales- en marketingtoepassingen. De exacte brondata z­ijn daarin minder van belang. Sales- en marketingspecialisten vragen dan bijvoorbeeld aan een chatbot welke bedr­ijven uit een bepaald marktsegment het interessantst z­ijn om te benaderen of targeten. Hoe dan ook heeft kunstmatige intelligentie grote gevolgen. Over tien jaar verlopen allerlei bedr­ijfsprocessen dankz­ij AI een stuk efficiënter en z­ijn ze minder t­ijdrovend. Daardoor z­ijn er minder mensen nodig om dezelfde taak uit te voeren. Dat betekent dat er meer t­ijd is om te focussen op andere essentiële taken binnen een bedrijf.

Kortom: er staan ons de komende jaren heel wat nieuwe ontwikkelingen te wachten. Wij­ blijven er in ieder geval alles aan doen om bedr­ijfsinformatie in die wirwar van data en tools zo betrouwbaar mogel­ijk te maken.

Hoe denkt ChatGPT zelf over de toekomst?

We vroegen ook aan ChatGPT hoe de toekomst van bedr­ijfsinformatie opvragen eruitziet. Wat is daarin de rol van kunstmatige intelligentie? Dit was het antwoord:

“Als chatbot kan ik geen voorspellingen doen over de toekomst, maar ik kan wel aangeven dat bedrijfsinformatie opvragen een belangr­ijk en waardevol aspect bl­ijft voor bedr­ijven. Het is mogel­ijk dat technologische ontwikkelingen en de voortdurende vooruitgang van kunstmatige intelligentie in de toekomst de rol van chatbots zoals ik versterken in het verstrekken van bedr­ijfsinformatie.

In veel gevallen kan mijn vermogen om grote hoeveelheden informatie te verwerken en snel antwoorden te geven, taken efficiënter maken. Dit kan b­ijvoorbeeld gelden voor taken zoals het verstrekken van basisinformatie over een bedr­ijf, het uitvoeren van geautomatiseerde analyses of het verstrekken van eenvoudige ondersteuning.

Echter, er z­ijn ook taken die mensel­ijke interactie vereisen, zoals het geven van persoonl­ijk advies, het nemen van strategische beslissingen en het oplossen van complexe problemen. In deze gevallen is mensel­ijke expertise en ervaring van onschatbare waarde. Als chatbot kan ik dus een aanvullende rol spelen op bepaalde gebieden, maar het vervangen van mensen is niet m­ijn doel.”

Al 25 jaar de company.info die je nodig hebt.

Dit is een artikel uit de Company.info krant die is ontwikkeld ter ere van ons 25-jarig jubileum. In deze eenmalige uitgave lees je artikelen over de geschiedenis van Company.info, gave trajecten waar we door de jaren heen aan hebben gewerkt, onze verwachtingen voor de toekomst en verhalen van collega’s en klanten.

Volgend artikel

Artikel

De toekomst van bedrijfsinformatie | deel 2

Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat betekent dat voor data en tools rondom bedrijfsinformatie? En wat is de rol van Company.info daarin? We delen onze verwachtingen voor het marktdomein over tien jaar in een tweedelige serie.