Algemene Voorwaarden Company.info.

Artikel 1. Definities

Afnemer
De wederpartij die het Product van Leverancier afneemt.

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Leverancier.

API
het door Leverancier vanaf één van zijn servers of die van een derde, in samenhang met of met behulp van de softwareproducten van Leverancier, voor de Afnemer direct of indirect online toegankelijk maken van individuele data (waaronder data van derden), welke data Afnemer real time kan ophalen en raadplegen, alsmede het door Leverancier verrijken en valideren van door Afnemer verstrekte data. De term API of API’s, ook wel aangeduid als Webservices, API Hub of Data-integraties, omvat onder andere, maar niet uitsluitend ook:

 1. de ten behoeve van de API toegepaste software;
 2. de ten behoeve van de API beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface, scherm-lay-out, templates en toebehoren; en
 3. de geleverde / beschikbaar gestelde data.

Data
Alle door Leverancier geleverde data(elementen) en bijbehorende informatie welke ter beschikking wordt gesteld aan Afnemer.

Document
Een door een derde partij, niet zijnde Leverancier of Afnemer, gegeneerd geschrift, veelal, maar niet noodzakelijkerwijs in digitaal formaat, dat via de dienstverlening van Leverancier door Afnemer wordt opgevraagd, ongeacht de aard en omvang.

Gebruiker
de Afnemer dan wel een natuurlijk persoon die als medewerker van Afnemer toegang heeft tot het Product, daaronder begrepen als beheerder van een van de API-bevragende systemen bij Afnemer, en daarin aangeboden Data.

Handelsregister
Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel conform de Handelsregisterwet.

Ingangsdatum
De datum waarop de Overeenkomst van kracht wordt en Afnemer het Product voor de eerste keer kan betrekken van Leverancier.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merk- en modelrechten, handelsnaamrechten en de rechten op domeinnamen.

Leverancier
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Company.info B.V., gevestigd te (1096 BE) Amsterdam aan de Abram Dudok van Heelstraat 2, met KvK-nummer 333020470000, dochteronderneming van FD Mediagroep B.V.

Looptijd
De periode dat de Overeenkomst van kracht is en Afnemer gerechtigd is het Product van Leverancier te gebruiken.

Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen Partijen, inclusief eventuele Bijlagen, die Afnemer het recht geeft het Product van Leverancier te gebruiken.

Overmacht
iedere gebeurtenis waardoor Leverancier buiten zijn macht redelijkerwijs niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, te verstaan stroomstoringen, internet- of intranet-storingen, storingen in servers, computergijzeling (ransomware-aanval), epidemieën, werkstakingen, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, brand, waterschade, problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie, gegevens of werkzaamheden door derden aan Leverancier of dreigingen van voornoemde situaties. Overmacht als hiervoor bedoeld bij een door Leverancier ingeschakelde derde, geldt als Overmacht van Leverancier.

Persoonsgegevens
Zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Product
Het door Leverancier aan Afnemer te leveren en in de Overeenkomst omschreven Product, daaronder begrepen ook de in het Product opgenomen Data en Documenten. Het Product kan in de Overeenkomst ook een dienst omvatten.

Schriftelijk
Per post of per e-mail.

Sub-dataleverancier
Een derde partij, niet zijnde Leverancier of Afnemer, welke al dan niet via Leverancier data levert aan Afnemer of waarvan data zijn verwerkt in de dienstverlening van Leverancier.

Tegoed
Een vooraf door Afnemer aan Leverancier betaald bedrag ter waarde waarvan Afnemer Data kan bevragen op het API-platform van Leverancier.

Werkdagen
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijke Nederlandse feestdagen.

Artikel 2. Algemeen Overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Leverancier en op elke Overeenkomst tussen Partijen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer, of enige andere voorwaarden, worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Indien toch enige voorwaarde van Afnemer van toepassing is verklaard, dan dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd in de Overeenkomst en prevaleren in elk geval van conflict of onduidelijkheid tussen voorwaarden of anderszins deze Algemene Voorwaarden, inclusief de gebruiksvoorwaarden van Company.info zoals geformuleerd in artikel 6 t/m 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen en zal Afnemer hierover tijdig informeren, schriftelijk, per e-mail of door vermelding op zijn website. De aangepaste Algemene Voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer de Overeenkomst wordt verlengd of vernieuwd.
 4. Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is de Overeenkomst aan te gaan.
 5. Afnemer garandeert dat hij conform deze Algemene Voorwaarden zal handelen en erkent en accepteert dat hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor al het handelen en nalaten van zijn Gebruikers met betrekking tot het gebruik van het Product.
 6. Indien Leverancier sterke aanwijzingen heeft dat de Overeenkomst tot stand is gekomen doordat Afnemer op materiële punten een onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan Leverancier, is Leverancier gerechtigd per onmiddellijk de Overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. Elke Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer kwalificeert altijd als een overeenkomst van opdracht, conform art. 7:400 BW, tenzij Partijen expliciet anders zijn overeengekomen.
 8. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 9. Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst niet aan. De betrokken (delen van die) bepaling zal (zullen) in overleg tussen Partijen worden omgezet in de rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking daar het meest mee overeenstemt.
 10. Wanneer Leverancier gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst op enig onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft toegestaan, laat zulks het recht van Leverancier op strikte naleving van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst voor de toekomst onverlet. Indien Leverancier één of meer aan hem toekomende rechten uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Afnemer hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
 11. Indien van toepassing kan Afnemer ook ondernemingen omvatten waarin Afnemer een meerderheidsbelang heeft, zoals opgenomen in het Handelsregister, mits deze in de Overeenkomst specifiek zijn vermeld.
 12. Afnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 13. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 14. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 15. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Engels, zie hierna, en Duits. In geval van conflict of onduidelijkheid prevaleren echter altijd de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst gesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 3. Algemeen Product

 1. Voor zover van toepassing erkent Afnemer dat de infrastructuur tussen Leverancier en Afnemer die noodzakelijk is om de Afnemer het Product van Leverancier te kunnen laten betrekken naar tevredenheid van Afnemer is getest en door hem geaccepteerd.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor om de look & feel en de wijze van toegang tot het Product en de samenstelling van het Product op ondergeschikte punten eenzijdig te wijzigen. Als deze wijzigingen naar de verwachting van Leverancier het werkproces van Afnemer significant beïnvloeden zal Leverancier Afnemer tijdig over die wijziging informeren.
 3. Indien Leverancier door wijzigen van aard en/of omvang en/of wijze van toelevering van data door een van zijn toeleverancier(s) een materiële aanpassing zal moeten doen in het Product dat hij levert aan Afnemer zal hij ernaar streven dat dit aangepaste product minimaal dezelfde materiële kwaliteiten heeft als het eerder geleverde Product. Het aanbieden van een dergelijk materieel gelijkwaardig product geeft Afnemer geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, tussentijds op te zeggen of op te schorten en geeft evenmin recht op enige schadevergoeding.
 4. Bij het aanbieden van informatie aan Afnemer houdt Leverancier zich aan de grenzen die wet- en regelgeving hem opleggen. Zo hergebruikt Leverancier onder andere openbare informatie die diverse overheidsinstanties hebben verzameld en aan derden beschikbaar stellen, waarbij Leverancier die informatie voor een ander doel (her)gebruikt dan waarvoor deze oorspronkelijk verzameld is.
 5. Indien Afnemer via Leverancier bij het Handelsregister specifieke openbare, voor eenieder toegankelijke informatie of Documenten aankoopt, zal Leverancier daarvan een kopie opslaan welke in beginsel ook toegankelijk is voor andere afnemers van Leverancier.
 6. Leverancier behoudt zich het recht voor een levering van een Product of een opdracht daartoe, of delen daarvan, door derden te laten verrichten.
 7. Afnemer is bekend en akkoord met het feit dat Leverancier met verschillende soorten Data werkt die afkomstig zijn van meerdere Sub-dataleveranciers. Vrijwel alle beschikbare Data is fysiek aanwezig op de servers van Leverancier. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de Data extern opgehaald wordt van de servers van een derde Sub-dataleverancier.
 8. Afnemer is ermee bekend en akkoord dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de Data en Documenten zoals verstrekt door Leverancier.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes van Leverancier zijn vrijblijvend. De condities genoemd in offertes zijn gedurende dertig (30) dagen na de datum van dagtekening daarvan geldig.
 2. Alle in offertes en Overeenkomsten van Leverancier genoemde prijzen zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Een aanbieding en/of offerte van Leverancier geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan. Als gevolg daarvan kan geen afzonderlijk beroep worden gedaan op de prijsopgaven per onderdeel.

Artikel 5. Service

 1. Leverancier spant zich in om Afnemer het Product aan te bieden met een ‘uptime’ van zijn dienstverlening van 98% op jaarbasis. Onder ‘uptime’ wordt daarbij verstaan het raadpleegbaar zijn van het Product, waarbij de perioden van gepland onderhoud niet in de berekening worden betrokken.
 2. Onderhoud aan het Product en de systemen van Leverancier kan op enig moment worden uitgevoerd door Leverancier, mits voor dit onderhoud geen onderbreking van de dienstverlening nodig is. Gepland onderhoud waarbij de dienstverlening (tijdelijk) onderbroken kan zijn, vindt in beginsel plaats tussen vrijdag 18:00 en zaterdag 9:00 uur CEST, tussen zaterdag 18:00 uur en zondag 09:00 uur CEST; en wordt vooraf aangekondigd door Leverancier.
 3. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde ‘uptime’ niet wordt gerealiseerd door Leverancier, heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, maar wordt de Overeenkomst verlengd met de duur van de ‘downtime’ zonder dat Afnemer voor die verlenging een vergoeding verschuldigd is, tenzij sprake is van Overmacht van de zijde van Leverancier.
 4. Leverancier spant zich in om door Afnemer gemelde fouten of onjuistheden in het Product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twintig (20) Werkdagen na ontvangst van de melding door Afnemer te herstellen.
 5. Leverancier spant zich in om koppelingen met externe bronnen en openbare registers als onderdeel van het Product in stand te houden, en wanneer deze niet functioneren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen, te herstellen.
 6. Zonder dat Afnemer daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, levert Leverancier bij vragen of foutmeldingen aan Afnemer ondersteuning met een helpdesk, op Werkdagen bereikbaar per telefoon of e-mail, van 09:00 uur tot 17:30 uur CEST.
 7. Ingeval van storingen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, is Afnemer gehouden al zijn medewerking te verlenen aan het opsporen en verhelpen van de storing. Leverancier is, zolang de storing niet is verholpen, gerechtigd een door Leverancier gekozen tijdelijke oplossing aan te bieden.
 8. Aan de in lid 6 van dit artikel genoemde foutmelding van Afnemer zal Leverancier een prioriteit (Prio 1 t/m 3) toekennen en ernaar streven die fout binnen de volgende termijnen te herstellen, al dan niet met een tijdelijke oplossing:
  1. Prio 1 melding (de bedrijfsvoering van Afnemer is ernstig verstoord, geen enkele Gebruiker kan het Product gebruiken en er zijn geen uitwijkmogelijkheden): op Werkdagen gemeld, binnen vier (4) uur;
  2. Prio 2 melding (de bedrijfsvoering van Afnemer is verstoord, meerdere Gebruikers kunnen het Product niet gebruiken, maar hebben wel een uitwijkmogelijkheid; of een onderdeel van de bedrijfsvoering werkt niet, maar de gehele bedrijfsvoering is niet verstoord en wordt ook niet bedreigd): op Werkdagen gemeld, binnen twee (2) Werkdagen; en
  3. Prio 3 melding (er is een storing, maar de bedrijfsvoering is niet verstoord en wordt ook niet bedreigd): op Werkdagen gemeld, binnen zeven (7) Werkdagen.
 9. Foutmeldingen die betrekking hebben op verstoringen die buiten de verantwoordelijkheid liggen van Leverancier vallen ook buiten de ondersteuning door de helpdesk.
 10. De hersteltijden zoals genoemd in lid 8 van dit artikel gelden alleen voor foutmeldingen onder de voorwaarden dat:
  1. Gebruikers voldoende en juist zijn geïnstrueerd door Afnemer in het gebruik van het Product;
  2. één Gebruiker is aangewezen en gerechtigd om namens Afnemer de helpdesk te raadplegen;
  3. alle redelijke aanwijzingen van Leverancier met betrekking tot de door Leverancier aangeboden oplossing in acht worden genomen; en
  4. de foutmelding door de Gebruiker volledig en correct via e-mail is gedaan.
 11. Indien Leverancier een foutmelding moet escaleren naar een derde partij, bijvoorbeeld een toeleverende Sub-dataleverancier, gelden de hiervoor genoemde hersteltijden niet. In dat geval zal Leverancier Afnemer regelmatig en op verzoek op de hoogte houden van de voortgang en erop toezien dat deze derde de fout zo snel mogelijk herstelt.
 12. De service levels (support) voor de API-dienst worden contractueel overeengekomen tussen Afnemer en Leverancier. Wanneer deze afwijken van hetgeen in dit artikel is beschreven, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

Artikel 6. Verplichtingen Gebruikers

 1. Gebruikers zullen het Product alleen gebruiken in de normale uitoefening van hun beroep, bedrijf of vergelijkbare werkzaamheden, daaronder begrepen overheidstaken, en de in het Product opgenomen informatie in geen geval buiten hun organisatie doen of laten verkopen, in licentie geven, verveelvoudigen, verspreiden of op enigerlei andere wijze gebruiken of laten gebruiken.
 2. Gebruikers zullen het Product alleen gebruiken in het kader van het bevorderen en ondersteunen van de economische activiteiten van Afnemer, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, verkrijgen van marktinzicht, know your customer-activiteiten en andere toepassingen om de rechtszekerheid in het handelsverkeer te waarborgen. Gebruikers zullen het Product niet voor een ander of persoonlijk doel gebruiken.
 3. Het is Gebruikers uitdrukkelijk niet toegestaan om:
  1. enige software, API of andere Product of proces toegankelijk door middel van of via de website van Leverancier te de-compileren, reverse-engineren of demonteren;
  2. gebruik te maken van robots, spiders, crawlers of enig ander automatisch download programma, algoritme of hulpmiddel, of enig soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces om continu en automatisch informatie te zoeken, scrapen, extraheren, indexeren of persoonlijke informatie te vergaren van of via de website of andere voorziening van Leverancier, tenzij de dienstverlening van Leverancier aan Afnemer een API-toepassing omvat;
  3. Data bij Leverancier op te halen of te raadplegen op een wijze die kan worden aangemerkt als herhaald en systematisch opvragen met als oogmerk de reconstructie van de gehele databank of een substantieel deel van de databank als bedoeld in de Databankenwet ten behoeve van exploitatie door Afnemer; of
  4. login-gegevens aan derden (daaronder tevens begrepen andere medewerkers van Afnemer) te verstrekken, ter beschikking te stellen of over te dragen, of om het Product ten behoeve van derden te gebruiken of laten gebruiken.
 4. Afnemer accepteert dat Leverancier het inlog- en data-gebruik en het naleven van bovengenoemde voorwaarden door Gebruikers 24/7 automatisch monitort en bij een redelijke aanwijzing van overtreding van het bepaalde in lid 1 t/m 3 van dit artikel onmiddellijk optreedt door de toegang van Gebruikers tot het Product per direct op te schorten. Bij een dergelijke redelijke aanwijzing van misbruik, in de zin van overtreding van het bepaalde in lid 1 t/m 3 van dit artikel, zal Leverancier vervolgens zo snel mogelijk in overleg treden met Afnemer om gezamenlijk te onderzoeken en vast te stellen of een dergelijk misbruik inderdaad heeft plaatsgevonden en aan Afnemer verwijtbaar is.
 5. Afnemer is gehouden zijn volle medewerking te verlenen aan dat in lid 4 van dit artikel genoemde gezamenlijke onderzoek en daartoe ook volledige toegang te geven tot al zijn apparaten, faciliteiten en systemen voor zover die betrekking (kunnen) hebben op het betreffende incident. Indien een dergelijk gezamenlijk onderzoek plaatsvindt op een fysieke locatie van Afnemer dan zal dit alleen geschieden tijdens reguliere werktijden, in overleg met en in aanwezigheid van bevoegde en ter zake deskundige medewerkers van Afnemer en na een redelijke aankondigingstermijn.
 6. Afnemer garandeert Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen om het Product te beveiligen tegen verlies of misbruik, en deze maatregelen up-to-date te houden. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een bij de aard van het Product passend beveiligingsniveau.
 7. Afnemer garandeert Leverancier dat hij zich bij het gebruik van het Product te allen tijde zal houden aan alle relevante, geldende Nederlandse en internationale wet- en regelgeving en daarmee niet zal (laten) handelen in strijd met de goede zeden, ter beoordeling van Leverancier. Onder een dergelijk ontoelaatbaar handelen dient in ieder geval te worden verstaan het gebruik van het Product ten behoeve van:
  1. het verspreiden van ongevraagde e-mailberichten aan derden;
  2. marketingactiviteiten gericht op natuurlijke personen, organisaties of ondernemingen met een zogenoemde ‘Non Marketing Indicator’ (van Leverancier); of
  3. het telefonisch benaderen van natuurlijke personen die daar niet vooraf toestemming voor hebben gegeven.
 8. Data afkomstig van het Kadaster, data waaraan de Non Mailing Indicator (NMI) van de Kamer van Koophandel of de Non Marketing Indicator van Leverancier is verbonden en het data(punt) ‘Nieuwe Inschrijving’ in het Handelsregister mogen door Afnemer niet worden gebruikt voor direct marketing of ongewenste benadering.
 9. Afnemer garandeert dat hij informatie die Leverancier in zijn Product heeft afgeschermd of waarvan Leverancier anderszins heeft aangegeven dat die niet gebruikt mag worden ook niet zal gebruiken.
 10. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake de bepalingen uit lid 7, 8 en 9 van dit artikel en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Leverancier geleden en te lijden schade, waaronder ook de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand en eventuele sancties van een handhavende autoriteit.
 11. Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om aanduidingen van rechthebbenden en/of Leverancier die duiden op een beperking van het gebruik van het Product te verwijderen of aan te passen. Het is Afnemer evenmin toegestaan om een bronvermelding die Leverancier in het Product opneemt te wijzigen of te verwijderen. Datzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 12. Bij een geconstateerde niet-nakoming van enige bepaling zoals opgenomen in dit artikel is Afnemer aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000,00 (zegge: tienduizend EURO) voor iedere overtreding van deze bepaling, zowel gedurende als na afloop van deze Overeenkomst, onverminderd het recht van Leverancier om nakoming daarvan en/of volledige schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 13. Voldoet een Gebruiker op enig moment niet, niet tijdig of niet volledig aan enige verplichting uit dit artikel, dan heeft Leverancier het recht om onmiddellijk en zonder enige aankondiging alle Gebruikers de toegang tot het Product te ontzeggen, al dan niet tijdelijk, en verdere nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten, zonder tot enige compensatie of schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 7. Risk & Compliance en/of Vastgoed-data

 1. Indien Afnemer in het Product zoals beschreven in de Overeenkomst ook gebruik maakt van de Risk & Compliance en/of Vastgoed-module, dan garandeert Afnemer dat hij en de Gebruikers de daarin opgenomen informatie niet gebruiken om bevolkingsgroepen, dan wel individuele personen, uit te sluiten, te discrimineren of te profileren (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en deze informatie ook niet zullen gebruiken voor direct-marketingdoeleinden (daaronder in elk geval begrepen direct-e-mail en telemarketing). Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Leverancier geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand en eventuele boetes opgelegd door handhavende instanties.
 2. Bij een geconstateerde niet-nakoming van enige bepaling zoals opgenomen in dit artikel is Leverancier gerechtigd aan Afnemer alle in artikel 6 van deze Overeenkomst genoemde sancties op te leggen, zowel gedurende als na afloop van deze Overeenkomst, onverminderd het recht van Leverancier om nakoming daarvan en/of volledige schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8. Handelsregister-Documenten

 1. Indien Afnemer gebruik maakt van de mogelijkheid om via Leverancier Documenten uit het Handelsregister aan te kopen dan zal dat gebeuren door Leverancier op basis van een volmacht die Afnemer hem verleent door het aangaan van de Overeenkomst met Leverancier.
 2. De volmacht van Afnemer geeft Leverancier het recht om:
  1. het door Afnemer aangeschafte Document feitelijk te ontvangen;
  2. voor Afnemer de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden van de Kamer van Koophandel te ontvangen en te accepteren, welke zijn te vinden via: https://developers.kvk.nl/nl/support/terms-of-use ; en
  3. zo nodig voor Afnemer aanvullende product specifieke afspraken te maken met de Kamer van Koophandel.
 3. De door Afnemer verleende volmacht eindigt door opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Afnemer zal de volmacht niet herroepen gedurende de Looptijd van de Overeenkomst.
 5. Leverancier zal de naam van de Afnemer niet bekend maken aan de Kamer van Koophandel en ook de verstrekte volmacht in de vorm van de Overeenkomst niet aan de Kamer overleggen, tenzij volgens de Kamer van Koophandel sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een schriftelijk onderbouwd vermoeden dat Afnemer handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de Kamer van Koophandel, welke zijn geïntegreerd in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Niet-openbare Handelsregistergegevens

 1. Indien Afnemer door de Kamer van Koophandel is geautoriseerd om Documenten met niet-openbare Handelsregistergegevens te ontvangen (bijvoorbeeld op basis van artikel 51 Handelsregisterbesluit) en die deze via Leverancier aankoopt, geldt dat naast het bepaalde in artikel 8, dat Afnemer daartoe aan Leverancier een directe volmacht verstrekt, welke Leverancier ook aan de Kamer van Koophandel bekend zal maken.
 2. Afnemer is zelf en als enige verantwoordelijk voor het aanvragen, beheren, gebruiken en eventueel beëindigen van de benodigde autorisaties voor het mogen ontvangen van niet-openbare Handelsregistergegevens en het naleven van de daarbij behorende voorwaarden, daaronder begrepen het treffen van de vereiste beveiligingsmaatregelen.
 3. Het is Afnemer in geen geval toegestaan om die autorisaties te delen met derden.
 4. Documenten die Afnemer met een dergelijke autorisaties aankoopt komen alleen beschikbaar voor de Afnemer en worden niet gedeeld met andere klanten van Leverancier.

Artikel 10. Vergoeding

 1. Afnemer is aan Leverancier voor de toegang en het gebruik van het Product een vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de Overeenkomst. Tenzij in die Overeenkomst anders is overeengekomen betreft dit een vergoeding per jaar en dient Afnemer deze vergoeding vooraf te voldoen. Leverancier zal daartoe aan Afnemer een factuur sturen.
 2. Bij tussentijdse opzegging van de Overeenkomst blijft Afnemer de volledige vooraf overeengekomen vergoeding voor het Product verschuldigd.
 3. Afnemer betaalt daarnaast een vergoeding voor elke aanvraag van elk Document dat Afnemer opvraagt via de Producten van Leverancier, en in geval van de API-diensten elke bevraging van Data. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het type Document dat wordt aangeschaft c.q. de Data van de bevraging en, wanneer van toepassing, de prijsstelling daarvan door die externe bron.
 4. De vergoeding voor de Documenten c.q. Data die Afnemer koopt zoals benoemd in lid 3 van dit artikel dient Afnemer maandelijks achteraf aan Leverancier te voldoen, nadat Leverancier daartoe aan Afnemer een factuur heeft gestuurd.
 5. Voor de vergoeding zoals genoemd in lid 3 van dit artikel kan Leverancier van Afnemer een zekerheidstelling verlangen. Ook kan Leverancier de bevraging van Documenten c.q. Data beperken tot een maximum.
 6. Indien Afnemer verlangt dat Leverancier een PO-nummer vermeldt op zijn factuur zal het gebruik van het Product pas worden gefaciliteerd vanaf het moment dat Leverancier dat PO-nummer heeft ontvangen.
 7. Afnemer dient facturen van Leverancier binnen vijftien dagen na ontvangst van de factuur volledig te voldoen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
 8. Indien betaling in termijnen is overeengekomen is Leverancier bij verzuim van Afnemer gerechtigd zijn werkzaamheden ten behoeve van Afnemer per termijn op te schorten. Leverancier is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.
 9. Het is Afnemer niet toegestaan een betaling aan Leverancier op te schorten of deze te verrekenen met een vordering van Afnemer op Leverancier.
 10. Indien Afnemer een uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Alsdan is Afnemer aan Leverancier over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, plus de eventueel door Leverancier daadwerkelijk gemaakte incassokosten en kosten voor juridische bijstand in en buiten rechte.
 11. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op kosten en rentes en tenslotte op de hoofdsom.
 12. Vanaf vier (4) weken nadat Afnemer in verzuim is geraakt heeft Leverancier het recht Afnemer de toegang tot het Product te ontzeggen en de Overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat Leverancier tot schadevergoeding is gehouden.

Artikel 11. Prijswijziging

 1. Indien de Overeenkomst een langere Looptijd heeft dan één (1) jaar worden de vergoedingen, behoudens de vergoedingen voor de Documenten en Data zoals genoemd in lid 3 van artikel 10, door Leverancier jaarlijks geïndexeerd op basis van het officiële Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), wanneer positief, van het CBS, te verhogen met tweeprocentpunten (2%-punten).
 2. Indien een bron waarvan Afnemer zijn Documenten of Data als genoemd in lid 3 van artikel 10 van deze Algemene voorwaarden, middels Leverancier betrekt, zijn prijs daarvoor verhoogt, is Afnemer per direct een overeenkomstig hogere prijs verschuldigd aan Leverancier.
 3. Als Afnemer gebruik maakt van een API of andere technische voorziening van een derde tegen een vergoeding die hij via Leverancier betaalt dan zal hij bij een prijsverhoging door die derde onmiddellijk de aangepaste vergoeding verschuldigd zijn vanaf de datum dat die derde die prijswijziging doorvoert.
 4. Leverancier is naast de in lid 1 t/m 3 van dit artikel genoemde prijsverhogingen gerechtigd de in de Overeenkomst genoemde vergoeding gedurende de Looptijd van de Overeenkomst eens per contractjaar aan te passen. In geval van een prijswijziging anders dan genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel, zal Leverancier Afnemer daarvan minimaal twee (2) maanden voor de ingangsdatum van die wijziging op de hoogte stellen. Afnemer heeft in het geval van een dergelijke wijziging tot één (1) maand na aankondiging daarvan het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de ingangsdatum van de wijziging.
 5. Leverancier is gerechtigd, ingeval door toedoen of op verzoek van Afnemer additionele kosten zijn gemaakt dan wel additionele product(en) en/of dienst(en) zijn geleverd de kosten hiervoor in rekening te brengen conform de actuele, reguliere tarieven.

Artikel 12. Tegoed en API-abonnement (N.B. Dit artikel is alleen van toepassing indien Afnemer een API-abonnement heeft op basis van een Tegoed)

 1. Indien Afnemer lopende de Looptijd van de Overeenkomst additionele Tegoeden wil bijbestellen dient hij dat schriftelijk te doen.
 2. Gedurende de Looptijd administreert Leverancier het verbruik van de Tegoeden door Afnemer. Afnemer kan zijn verbruik zelf controleren in de webview-interface. Gekochte, maar aan het eind van de Looptijd niet verbruikte Tegoeden, komen te vervallen en kunnen (derhalve ook) niet meegenomen worden naar de volgende Looptijd. Tevens vervalt alle historie uit een Looptijd, zodra een nieuwe Looptijd aanvangt (zoals, maar niet beperkt tot, recente bekeken organisaties).
 3. Bij een automatische verlenging van de Overeenkomst voor een volgende Looptijd wordt aan Afnemer automatisch eenzelfde hoeveelheid Tegoed in rekening gebracht als in de Looptijd daarvoor. Indien Afnemer voor een volgende Looptijd een ander Tegoed wil, dient Afnemer dat dan telkens uiterlijk twee (2) maanden voor afloop van de Looptijd schriftelijk aan Leverancier op te geven.
 4. Indien Afnemer het Product van Leverancier afneemt op basis van een bij de Overeenkomst genoemd gelimiteerd Tegoed, is het Afnemer niet toegestaan dat Tegoed, geheel of gedeeltelijk, door te verkopen aan een derde. Eenmaal aangeschaft Tegoed wordt niet gerestitueerd.
 5. Wanneer het grootste deel (standaard bij ongeveer 90%; percentage kan ook op maat worden ingesteld in overleg met Afnemer) van het Tegoed is verbruikt, krijgt Afnemer automatisch een waarschuwing per e-mail. Wanneer de door Afnemer ingekochte Tegoed is verbruikt, wordt de toegang tot het systeem geblokkeerd.
 6. Leverancier is gerechtigd in geval van het gebruik van de dienstverlening middels een API de prijs van een afname eenheid van tijd tot tijd te herzien, ook gedurende een Looptijd. Prijswijzigingen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend worden doorgevoerd wegens inflatie.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Leverancier verwerkt, analyseert en verrijkt in het kader van het samenstellen van het Product diverse gegevens in een systeem (database), waaronder Persoonsgegevens, zoals beschreven in het document privacy en dataverwerking, te vinden op https://companyinfo.nl/privacy/privacy-dataverwerking/. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt Leverancier als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor zover het betreft het samenstellen van die database, en daartoe noodzakelijke verwerking van deze Persoonsgegevens. Leverancier is in dat kader gehouden tot naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, en vrijwaart Afnemer voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van het Product en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van Persoonsgegevens middels het Product. Afnemer garandeert dat het gebruik van de Persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, en vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake, daaronder begrepen sancties van handhavende instanties.
 3. Voor het gebruik door Afnemer van het systeem van Leverancier om het Product, welke Persoonsgegevens kan bevatten, te verkrijgen, valt, met betrekking tot deze Persoonsgegevens, op grond van de AVG Leverancier aan te merken als verwerker van deze Persoonsgegevens en Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke. Op die verwerking is de Verwerkersovereenkomst van toepassing zoals opgenomen op de website van Company.info, zie: https://companyinfo.nl/verwerkersovereenkomst/ en welke een onlosmakelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst. De Verwerkersovereenkomst is niet van toepassing op verwerking van Persoonsgegevens door Leverancier voor eigen doeleinden van Leverancier, zoals opgenomen in lid 1 en 4 van dit artikel.
 4. Leverancier monitort ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst het gebruik van het Product door de Gebruikers. Daartoe verwerkt Leverancier Persoonsgegevens die door Gebruikers zijn verstrekt om het Product te leveren (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), gegevens welke worden afgeleid van het gebruik van het Product (IP-adres, bron, device en browser data, aantal sessies, time on site, bezochte pagina’s, kliks, zoekgedrag, aantal exports e.d.), waaronder mogelijk ook Persoonsgegevens, en Persoonsgegevens die voortvloeien uit het contact van een Gebruiker met Leverancier (zoals e-mail). Op grond van de AVG geldt Leverancier als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen. Op het gebruik van deze gegevens is het privacy statement van Leverancier van toepassing, te vinden op: https://companyinfo.nl/privacy/privacy-en-cookie-statement/. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om Gebruikers hierop te wijzen.
 5. Afnemer garandeert dat Gebruikers bekend en akkoord zijn met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in lid 4 van dit artikel en vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken ter zake.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Afnemer is ervan op de hoogte en accepteert dat Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst mede afhankelijk is van de aanlevering van informatie door derden, waaronder de Kamer van Koophandel en andere Sub-dataleveranciers. Leverancier is daarom niet aansprakelijk tegenover Afnemer voor door Afnemer geleden schade indien Leverancier de Overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie door voornoemde derden aan Leverancier.
 2. Leverancier streeft ernaar dat de informatie in het Product actueel, volledig en feitelijk juist is. Afnemer accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat Leverancier voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
 3. Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst zal Afnemer hem schriftelijk in gebreke stellen, waarbij hij aan Leverancier te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig (20) Werkdagen zal gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, is altijd een dergelijke ingebrekestelling vereist voordat Leverancier in verzuim zal zijn.
 4. Indien Leverancier na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of in geval van onrechtmatig handelen van Leverancier tegenover Afnemer, is Leverancier enkel aansprakelijk tegenover Afnemer voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. De aansprakelijkheid van Leverancier tegenover Afnemer is beperkt tot door Afnemer geleden directe schade en per kalenderjaar tot een totaalbedrag gelijk het aan Afnemer gefactureerde bedrag over de twaalf (12) maanden direct voorafgaand aan het moment waarop de schade is opgetreden. De aansprakelijkheid van Leverancier is hoe dan ook te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onvoorwaardelijk wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Leverancier, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Directe schade is gedefinieerd als redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Iedere andere schade geldt als indirecte schade.
 6. Afnemer dient eventuele schade onmiddellijk na het ontstaan daarvan en zeker binnen veertien (14) dagen na het ontdekken ervan, concreet en schriftelijk te melden aan Leverancier, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen) verrichten. Indien Afnemer zich niet aan het bepaalde in dit lid houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten ter voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking.
 7. Afnemer is gehouden om binnen twaalf (12) maanden na het ontdekken of het redelijkerwijs hebben kunnen ontdekken van de naar zijn oordeel geleden schade als gevolg van het toerekenbaar tekort komen van Leverancier, een rechtsvordering in te stellen tot schadevergoeding, bij gebreke waarvan zijn rechten ter zake een dergelijke vordering komen te vervallen.
 8. In geval van Overmacht is Leverancier nimmer een schadevergoeding verschuldigd.
 9. Leverancier is verder nimmer gehouden tot nadeelsopheffing ex art. 6:230 BW.
 10. Leverancier is niet aansprakelijk voor een eventueel niet-functioneren van het toegangsproces van ‘federatief inloggen’ of eventuele schade die Afnemer als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 15. Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van Intellectueel Eigendom die (zouden kunnen) rusten op het Product berusten uitsluitend bij Leverancier en/of diens licentiegevers. De Overeenkomst leidt niet tot enige overdracht van Intellectueel Eigendom van Leverancier aan Afnemer.
 2. Op grond van de Overeenkomst verkrijgt Afnemer gedurende de Looptijd van de Overeenkomst een beperkte licentie voor het gebruik van het Product op de in de Overeenkomst overeengekomen voorwaarden. Die licentie is niet sub-licentieerbaar, tenzij Afnemer kwalificeert als reseller waarmee Leverancier een overeenkomst heeft waarin expliciet anders is bepaald.
 3. Het Product, daaronder begrepen API, en de daarin opgenomen informatie mogen door Afnemer zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leverancier niet worden verveelvoudigd en/of doorverkocht en/of openbaar gemaakt en/of in sub-licentie gegeven, op welke wijze en in welke vorm dan ook.
 4. Afnemer is niet gerechtigd om beeld- en/of woordmerken van Leverancier en/of zijn moederonderneming FD Mediagroep B.V. in zijn uitingen, noch anderszins, te gebruiken zonder vooraf toestemming van Leverancier verkregen te hebben.
 5. Leverancier is gerechtigd de klantna(a)m(en) en logo(‘s) van de onderneming van Afnemer ten behoeve van promotie- en communicatiedoeleinden te gebruiken, tenzij in de Overeenkomst tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 16. Duur Overeenkomst en beëindiging

 1. Elke Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum, zoals vermeld in de Overeenkomst, en heeft een Looptijd, zoals aldaar vermeld. Indien de Overeenkomst geen Looptijd vermeldt, geldt als Looptijd een periode van één (1) jaar.
 2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, wordt na afloop van de Looptijd deze Overeenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van een lopende periode door één van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd.
 3. Indien deze Overeenkomst niet is opgezegd, maar Partijen nog in onderhandeling zijn over de voorwaarden waarop deze Overeenkomst verlengd zal worden op het moment dat deze Overeenkomst afloopt, zal deze Overeenkomst automatisch met een (1) jaar worden verlengd onder de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden, waarbij Leverancier het recht heeft de in artikel 11 genoemde tariefsaanpassingen door te voeren. De nieuwe Overeenkomst die wordt gesloten nadat de vorige reeds is beëindigd, heeft alsdan als ingangsdatum de datum dat de vorige overeenkomst afliep.
 4. Buiten de beëindiging zoals beschreven in dit artikel kan Afnemer de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden.
 5. Onverminderd de bevoegdheden die Leverancier op grond van de wet toekomen, onverminderd het overige bepaalde in de Overeenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
  1. Afnemer, ook na ingebrekestelling (indien vereist), enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt;
  2. Afnemer surseance van betaling en/of faillissement mocht aanvragen of verkrijgen;
  3. Afnemer al dan niet vrijwillig tot liquidatie van zaken mocht overgaan en/of aan zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden;
  4. juridische zeggenschap of feitelijke controle over Afnemer in handen komt van een derde partij;
  5. hij de gerechtvaardigde vrees heeft dat zijn goede naam of reputatie wordt aangetast door enig handelen of nalaten van Afnemer; en/of
  6. Afnemer zijn onderneming staakt.
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, zal Afnemer ieder gebruik van het Product onmiddellijk staken en gestaakt houden. Alle vorderingen van Leverancier op Afnemer zijn dan onmiddellijk opeisbaar en Afnemer zal direct alle openstaande vorderingen betalen aan Leverancier. Alle bepalingen uit de Overeenkomst die naar hun aard voortduren blijven onverminderd van kracht.
 7. Ingeval Leverancier verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet kan nakomen wegens Overmacht worden de prestaties van Leverancier opgeschort voor een termijn van maximaal twee weken. Indien de situatie van Overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder van de partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang aan de andere partij beëindigen. Wordt de Overeenkomst beëindigd als gevolg van Overmacht dan is Leverancier op geen enkele manier schadeplichtig aan Afnemer. Een eventueel alsdan onverschuldigde betaling van Afnemer aan Leverancier wordt naar rato van het reeds wel gerealiseerde gebruik van het Product gerestitueerd aan Afnemer.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen, product-, prijs-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens) die zij in het kader van de Overeenkomst van en/of over elkaar hebben verkregen, inclusief de Overeenkomst, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht zijn of door een handhavende instantie gehouden worden.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging en voor zover mogelijk onverwijld aan de andere partij alle documenten, bestanden en andere informatie en informatiedragers die vertrouwelijke informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd, tenzij een wettelijke plicht bestaat om die documenten te archiveren. Voor zover vertrouwelijke informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm waardoor die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de vertrouwelijke informatie vernietigen.
 3. Partijen verplichten zich om alle personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als in het eerste lid van dit artikel is opgenomen.

Artikel 18. Hosting

 1. Leverancier ontsluit zijn services middels professionele onafhankelijke hostingproviders. De hosting van Leverancier is redundant uitgevoerd over meerdere datacentra binnen Europa.
 2. De hostingproviders van Leverancier leveren managed hosting met 24/7 proactieve monitoring en support. Leverancier hanteert Service Level Agreements met zijn hostingproviders.
 3. Van data in beheer van Leverancier wordt dagelijks een back-up gemaakt op alle hosting. Performance is mede gebaseerd op de functie die wordt uitgevoerd en eventueel de betrokken Sub-dataleverancier.
 4. Leverancier verricht regelmatig database-onderhoud. Gepland database-onderhoud vindt zoveel mogelijk plaats buiten kantooruren. Tijdens onderhoud aan een van de servers worden verzoeken automatisch afgehandeld door een andere server. Minimaal een (1) week van tevoren wordt Afnemer ingelicht over software en technisch onderhoud via het support forum. Regelmatig onderhoud dat niet van invloed is op de beschikbaarheid van de dienst wordt periodiek uitgevoerd. Hiervan wordt Afnemer niet op de hoogte gebracht, tenzij Afnemer hier mogelijkerwijs hinder van kan ondervinden.

Artikel 19. Sub-dataleveranciers

 1. Indien een Sub-dataleverancier bijzondere voorwaarden stelt en deze van toepassing zijn op de Overeenkomst zal dit vermeld zijn in de Overeenkomst. In dat geval zijn deze bijzondere voorwaarden van toepassing naast deze Algemene Voorwaarden.
 2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de bijzondere voorwaarden van de Sub-dataleverancier en de Algemene Voorwaarden van Leverancier, prevaleert het bepaalde in de onderhavige bijzondere voorwaarden van de betreffende Sub-dataleverancier.
 3. Indien van toepassing verklaart Afnemer een exemplaar van de geldende bijzondere voorwaarden van de Sub-dataleverancier te hebben ontvangen en verklaart hij zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze bijzondere voorwaarden op de Overeenkomst. Ook door het gebruiken van de producten van de Sub-dataleverancier verklaart Afnemer zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de onderhavige bijzondere voorwaarden. Als Afnemer niet akkoord gaat met de bijzondere voorwaarden van de Sub-dataleverancier, mag Afnemer de data en producten van die Sub-dataleverancier niet gebruiken.
 4. Leverancier behoudt zich het recht voor om een betreffend deel van de bijzondere voorwaarden, na voorafgaande aankondiging, te wijzigen indien een Sub-dataleverancier de voorwaarden van het ter beschikking stellen van zijn data, wijzigt.

Artikel 20. Oplevering

 1. Indien de oplevering van een Product door Leverancier op grond van de Overeenkomst dient te geschieden op een specifiek tijdstip en/of datum gelden deze als indicatief en niet als fatale data. Ze worden slechts genoemd in de verwachting dat geen wijziging van omstandigheden, van welke aard of omvang dan ook, plaatsvindt tussen het moment van afspreken van het tijdstip/datum van oplevering en de daadwerkelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bij oplevering van een Product in fases is Leverancier eerst gehouden met de werkzaamheden voor de volgende fase aan te vangen, nadat de Opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 21. Gegevens van Afnemer

 1. Indien Leverancier voor uitvoering van de Overeenkomst gegevens gebruikt die door Afnemer aan Leverancier verstrekt worden, staat Afnemer in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Leverancier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 2. Indien van toepassing dient Afnemer zijn volledige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te geven door het verstrekken van toegang en het verstrekken van alle benodigde gegevens in het door Leverancier verlangde format.
 3. De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking stelt, blijven berusten bij Afnemer of bij de derde van wie Afnemer het recht heeft verkregen om het materiaal aan Leverancier ter beschikking te stellen.
 4. In geval Afnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier data, documenten of anderszins werken ter beschikking stelt waarop rechten van Intellectueel Eigendom (kunnen) rusten, dan verstrekt Afnemer aan Leverancier bij voorbaat een onbeperkte licentie voor het gebruik daarvan door Leverancier, waarbij Afnemer tevens Leverancier garandeert dat de ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Leverancier ter beschikking te stellen. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Leverancier eveneens voor alle door hem in verband met deze aanspraken en vorderingen te maken kosten.
 5. Onverlet de hierboven vermelde Intellectuele Eigendomsrechten van Afnemer, is Leverancier gerechtigd om in het kader van de uitgevoerde Overeenkomst met Afnemer, gegenereerde gegevens te gebruiken in het kader van de verbetering van zijn dienstverlening en communicatie. Onder gegevens wordt verstaan informatie voortkomend uit en afgeleid van campagnes en data- en marktbewerking door of namens Leverancier, zoals responsepercentages, bereikbaarheid, callcenterrapportages, typologieën, profielen en/of soortgelijke informatie. Uitgezonderd daarvan zijn gegevens, die direct en exclusief tot het (intellectuele) eigendom van Afnemer behoren, zoals klant- en persoonsgegevens en informatie/of marktinformatie die voorafgaand aan de samenwerking reeds eigendom waren van Afnemer en met Leverancier gedeeld is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 22. Inzet personeel

 1. Indien de dienstverlening door Leverancier de inzet van personeel betreft welke door of middels Leverancier ter beschikking wordt gesteld aan Afnemer, dan zijn op die inzet de arbeidsvoorwaarden van Leverancier van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is het Afnemer verboden om binnen een jaar na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers van Leverancier of door hem ingeschakelde derden te benaderen om in dienst te treden of anderszins direct of indirect voor Afnemer te laten werken. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Afnemer een direct opeisbare boete van EURO 1.000,00 (zegge: duizend EURO) per dag per medewerker, onverminderd het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.

12-04-2024

Heb je vragen over de voorwaarden?

Neem dan contact met ons op.

Neem contact op