Algemene Voorwaarden.

Company.info Online, API's en Marketing intelligence

Switch to our English version

Company.Info B.V. biedt verschillende producten en diensten aan. Op de levering daarvan zijn in alle gevallen onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) dat van toepassing is op alle overeenkomsten en specifieke delen (Deel II t/m Deel V) die zien op de levering van specifieke producten en diensten. Mocht u vragen hebben over onderstaande voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Deel I Algemeen

Artikel 1. Definities

De volgende termen hebben in deze Algemene Voorwaarden en bovenliggende overeenkomst de volgende betekenis:

API (of webservice)
Het door Leverancier vanaf één van haar servers of van een Dataleverancier, in samenhang met of met behulp van de softwareproducten van Leverancier, voor de Afnemer direct of indirect online toegankelijk maken van individuele Data (waaronder data van Dataleveranciers), welke Data Afnemer real time kan ophalen en raadplegen, alsmede het door Leverancier verrijken en valideren van door Afnemer verstrekte data. Onder de term API of API’s wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan:

  1. de ten behoeve van de API toegepaste software;
  2. de ten behoeve van de API beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface, scherm-lay-out, templates en toebehoren; en
  3. de geleverde / beschikbaar gestelde Data.

Leverancier
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Company.Info B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de (1096 BE) Abram Dudok van Heelstraat 2, geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 33302047, dochteronderneming van de FD Mediagroep B.V..

Data
Alle door Leverancier geleverde Data(elementen) en bijbehorende informatie, welke ter beschikking wordt gesteld aan Afnemer.

Dataleverancier
Een leverancier van data niet zijnde Leverancier.

Ingangsdatum
Ingangsdatum van de Overeenkomst voor levering van product en/of dienst van Company.Info.

Gebruiker
De natuurlijke persoon, welke door Afnemer is aangewezen en door Leverancier is geaccepteerd, die door middel van de vastgestelde loginprocedure toegang krijgt tot product en/of dienst van Leverancier.

Gebruikstermijn
De door Leverancier en Afnemer overeengekomen duur van het gebruik van product en/of dienst van Leverancier.

Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke schriftelijke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

Tegoed
Het door Afnemer aan Leverancier betaalde bedrag waarmee Afnemer tot maximaal dat bedrag recht krijgt op afname van de verschillende met Afnemer overeengekomen product(en) en/of dienst(en).

Afnemer
De (rechts)persoon die met Leverancier een Overeenkomst sluit voor de levering van product(en) en/of dienst(en).

 

Artikel 2. Toepassing

 1. Algemene voorwaarden van Afnemer, of enige andere voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
 2. Afnemer garandeert dat hij, en indien van toepassing al zijn Gebruikers, conform deze Algemene Voorwaarden zal handelen.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Leverancier en Afnemer en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen en alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 4. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Leverancier en Afnemer schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
 5. Wanneer door Leverancier gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst op enig punt nadrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Leverancier op strikte naleving van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst voor de toekomst of voor het overige onverlet.
 6. Indien Leverancier een of meer aan hem toekomende rechten uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Afnemer hieraan geen rechten ontlenen.
 7. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins haar rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Engels en Duits, zie hierna. In geval van conflict of onduidelijkheid prevaleren echter steeds de bepalingen, in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, gesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 3. Algemeen

 1. Alle offertes van Leverancier zijn vrijblijvend. De condities genoemd in offertes zijn gedurende dertig (30) dagen na de datum van dagtekening daarvan geldig.
 2. Alle in offertes en Overeenkomsten van Leverancier genoemde prijzen zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Een aanbieding en/of offerte van Leverancier geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan, als gevolg waarvan geen afzonderlijk beroep kan worden gedaan op de prijsopgaven per onderdeel.

Artikel 4. Verplichtingen Afnemer en/of Gebruiker

 1. De natuurlijke persoon die namens Afnemer een Overeenkomst sluit met Leverancier, garandeert dat hij gerechtigd, dan wel gevolmachtigd is deze Overeenkomst aan te gaan.
 2. Leverancier verstrekt Afnemer gedurende de Overeenkomst en vanaf de Ingangsdatum toegang tot de door Afnemer gekozen product(en) en/of dienst(en) van Leverancier onder de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde bepalingen en tegen de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding, of, indien geen vergoeding is overeengekomen, de in de offerte van Leverancier aan Afnemer vermelde vergoeding. Indien noch in de Overeenkomst noch in enige offerte een specifieke vergoeding is overeengekomen geldt de vergoeding zoals vermeld op de website van Leverancier op het moment dat de Overeenkomst door partijen is aangegaan.
 3. De product(en) en/of dienst(en) van Leverancier zijn uitsluitend bestemd voor een Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, daaronder begrepen de overheid, de media en handhavende instanties. Afnemer garandeert Leverancier daarom dat hij de geleverde product(en) en/of dienst(en) alleen in die context zal gebruiken.
 4. Het gebruik van product(en) en/of dienst(en) van Leverancier is strikt persoonlijk en enkel ter ondersteuning van de eigen werkzaamheden. Dit betekent dat het Afnemer of Gebruiker niet toegestaan is om inloggegevens en/of wachtwoorden aan derden (daaronder tevens begrepen collega’s) te verstrekken, ter beschikking te stellen of over te dragen, of om product(en) en/of dienst(en) van Leverancier te gebruiken ten behoeve van derden.
 5. Afnemer en/of Gebruiker zal de product(en) en/of dienst(en) van Leverancier alleen gebruiken in de normale uitoefening van zijn werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf en Data in generlei vorm buiten deze werkzaamheden opnieuw doen of laten circuleren, verveelvoudigen, verkopen of uitgeven.
 6. Gebruik van Data is nadrukkelijk alleen toegestaan binnen andere entiteiten binnen het concern van Afnemer indien Afnemer minimaal 50% van de aandelen in de betreffende entiteit heeft en mits zulks nader is overeengekomen in de Overeenkomst.
 7. Het is Afnemer en/of Gebruiker niet toegestaan om enige software of andere producten, diensten of processen toegankelijk door of via Leverancier te decompileren, reverse-engineren, demonteren of daarin op enig andere wijze veranderingen aan te brengen.
 8. Het is Afnemer en/of Gebruiker niet toegestaan om gebruik te maken van robots, spiders, crawlers of enig ander automatisch download programma, algoritmes of hulpmiddel, of enige soortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om continu en automatisch enige content te zoeken, scrapen, extraheren of indexeren.
 9. Afnemer en/of Gebruiker garandeert Leverancier dat hij zich bij het gebruik van product(en) en/of dienst(en) van Leverancier houdt aan alle geldende wet- en regelgeving. Zo dient Afnemer en/of Gebruiker af te zien van verzending van ongevraagde berichten aan derden (‘spam’), het toesturen van direct mail aan personen, bedrijven en organisaties met een zogenaamde ‘non-mailing-indicator’ en telefonische acquisitie in geval van natuurlijke personen te beperken tot mensen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.
 10. Afnemer garandeert dat hij afdoende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om een bezwaar van betrokkenen tegen verwerking van diens persoonsgegevens voor marketingdoeleinden direct te kunnen honoreren. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Leverancier geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
 11. Afnemer en/of Gebruiker garandeert Leverancier dat hij product(en) en/of dienst(en) van Leverancier niet zal gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en/of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door Afnemer, diens personeel of derden.
 12. Evenmin zal Afnemer met het gebruik van product(en) en/of dienst(en) verkregen van of via Leverancier handelen in strijd met de goede zeden of openbare orde, of in strijd met algemeen erkende beginselen van het juiste en behoorlijke gebruik van het internet (nettiquette), of zich schuldig maken aan hacking, het verspreiden van virussen, de juiste werking van de server van Leverancier en/of haar Dataleverancier(s) hinderen of belemmeren of zich anderszins onbehoorlijk (ter beoordeling van Leverancier) of onrechtmatig gedragen.
 13. Afnemer zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om het gebruik van Data verkregen van of via Leverancier te beveiligen tegen verlies of misbruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau.
 14. Afnemer en/of Gebruiker garandeert dat hij persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verkregen van of via Leverancier uitsluitend gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf, voor dezelfde, dan wel vergelijkbare doeleinden als Leverancier, te weten: de bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer dan wel de bevordering en ondersteuning van economische activiteiten.
 15. Afnemer en/of Gebruiker garandeert dat hij persoonsgegevens , zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), niet gebruikt om bevolkingsgroepen, dan wel individuele personen uit te sluiten en/of te discrimineren., dan wel voor profilering van natuurlijke personen zoals bedoeld in die AVG.
 16. Voldoet Afnemer of een of meer van zijn Gebruiker(s) op enig moment niet, niet tijdig of niet volledig aan enige bepaling uit dit artikel dan is Afnemer een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter grootte van € 10.000,00, alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat Afnemer in overtreding is/blijft met betrekking tot enige bepaling van dit artikel, onverminderd het recht van Leverancier om aanvullend schade te vorderen, onmiddellijk en zonder nadere aankondiging Afnemer en/of Gebruiker(s) de toegang tot Data (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen en verdere uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten, dan wel de Overeenkomst op te zeggen. Afnemer heeft dan geen recht op enige vorm van compensatie.
 17. Afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor het handelen van zijn Gebruiker(s) met betrekking tot product(en) en/of dienst(en) geleverd door of via Leverancier.

Artikel 5. Verplichtingen Leverancier

 1. Leverancier spant zich in een ‘uptime’ van haar database, en daarmee beschikbaarheid van haar Data, van 98% op jaarbasis te realiseren, exclusief onderhoud. Onder uptime wordt verstaan: bereikbaarheid en raadpleegbaarheid van de database. Onderhoud van de database kan in beginsel plaatsvinden tussen zaterdag 18:00 uur (GMT+1) en zondag 9:00 uur (GMT+1). Gedurende onderhoud kan de database (tijdelijk) onbereikbaar zijn. Voor wat betreft Data die extern wordt opgehaald gelden de SLA’s van betreffende Dataleveranciers.
 2. Indien door overmacht of onvoorziene omstandigheden (waaronder onder meer, maar niet beperkt tot, wordt verstaan: storingen in communicatienetwerken, internet- en intranetstoringen, stroomstoringen, storingen in servers, werkstakingen, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, brand, waterschade, problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie, gegevens of werkzaamheden door derden aan Leverancier of dreigingen tot voornoemde situaties) de in lid 1 van dit artikel genoemde uptime niet wordt gehaald, wordt de Overeenkomst kosteloos verlengd met de duur van de downtime. Afnemer heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding in welke zin dan ook.
 3. Leverancier spant zich in om koppelingen met (openbare) registers, externe bronnen en externe Dataleveranciers in stand te houden. Bij disfunctioneren van een koppeling daarmee zal deze zo snel mogelijk worden hersteld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen voor zover deze koppelingen mogelijk worden gemaakt.
 4. Leverancier spant zich in door Afnemer gemelde eventuele onjuistheden in Data zo snel mogelijk te herstellen, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van de melding.
 5. Leverancier levert kosteloos support ter ondersteuning van Afnemer via telefoon en e-mail tijdens (Nederlandse) kantooruren (van 9:00 uur tot 17:30 uur, GMT+1) van maandag tot en met vrijdag, behoudens wettelijke, Nederlandse feestdagen. Afnemer kan de helpdesk benaderen door een melding te sturen naar service@company.info  of te bellen naar +31(0)20-2400400.

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

 1. Tegoeden dienen ineens en bij aanvang van het gebruik (en telkens bij elke verlenging van de Gebruikstermijn) door Afnemer te worden betaald. De geldende tarieven per afname-eenheid (“tikken”) voor de diverse producten of binnen die producten staan vermeld in Overeenkomst.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan Tegoeden door te verkopen aan derden.
 3. Afnemer dient vergoedingen aan Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te betalen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
 4. Indien Afnemer een uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is per direct in verzuim. Alsdan is Afnemer aan Leverancier over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente alsmede de eventueel door Leverancier daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand in en buiten rechte verschuldigd.
 5. Leverancier is gerechtigd de prijs van haar product(en) en/of dienst(en) of onderdelen daarvan van tijd tot tijd te herzien, ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Prijswijzigingen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend worden doorgevoerd wegens inflatie. De prijswijzigingen gaan in één (1) maand na schriftelijke aankondiging daarvan aan Afnemer. Nieuwe soorten van gebruik en support en de daarvoor geldende Tegoeden worden telkens per e-mail of nieuwsbrief aan Afnemer gecommuniceerd.
 6. In geval Dataleveranciers voor documenten, producten of API’s (inclusief nieuwe versies en updates daarvan) een aanvullende vergoeding vragen, zal die aanvullende vergoeding direct vanaf afname van die documenten of producten door Afnemer verschuldigd zijn. Leverancier zal Afnemer daarvoor separaat factureren. Welke aanpassingen in de API’s noodzakelijk en gewenst zijn, blijft uiteindelijk steeds ter beoordeling van Leverancier en/of Dataleveranciers.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

 1. Leverancier verwerkt, analyseert en verrijkt in het kader van zijn dienstverlening diverse gegevens, waaronder persoonsgegevens, zoals beschreven in het document privacy en dataverwerking, te vinden op https://companyinfo.nl/privacy/privacy-dataverwerking/. Leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Leverancier is in dat kader gehouden tot naleving van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vrijwaart Afnemer voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Afnemer is verantwoordelijk voor het eigen gebruik van product(en) en/of dienst(en) van Leverancier en zijn verwerking van persoonsgegevens in dat kader. Afnemer garandeert dat het gebruik van de product(en) en/of dienst(en) van Leverancier voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Leverancier houdt ten behoeve van de uitvoering van deze leveringsovereenkomst het gebruik van product(en) en/of dienst(en) door Afnemer bij. Daartoe kan hij persoonsgegevens verwerken die door Afnemer en/of Gebruiker zijn verstrekt om product(en) en/of dienst(en) te leveren (zoals naam, adres, e-mailadres e.d.) of (persoons)gegevens welke worden afgeleid van het gebruik van product(en) en/of dienst(en) (zoals IP-adres, bron, device en browser data, aantal sessies, time on site, bezochte pagina’s, kliks, zoekgedrag, aantal exports e.d.) of persoonsgegevens die voortvloeien uit het contact via één van de contactkanalen van Leverancier (call center, e-mail, briefpost, website, accountmanager e.d.). Op het gebruik van deze persoonsgegevens is het privacy statement van Leverancier van toepassing, te vinden op: https://companyinfo.nl/privacy/privacy-en-cookie-statement/. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om zijn Gebruikersgroep hierop te wijzen en, waar nodig, uitdrukkelijk akkoord op de verwerking van deze gegevens te verkrijgen.
 4. Op verzoek van Afnemer stelt Leverancier een overzicht van dit gebruik aan Afnemer beschikbaar.
 5. Afnemer verklaart dat de Gebruikersgroep akkoord is met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden (inclusief de Gebruikersgroep) ter zake. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen van de (personen binnen de) Gebruikersgroep met betrekking tot de Producten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Afnemer is ervan op de hoogte dat Leverancier voor de uitvoering van de levering van product(en) en/of dienst(en) mede afhankelijk is van de aanlevering van informatie door derden, waaronder maar niet uitsluitend de Kamer van Koophandel. Leverancier is niet aansprakelijk jegens Afnemer voor door Afnemer geleden schade indien Leverancier zijn leveringsplicht op grond van de Overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie door derden aan Leverancier.
 2. Leverancier streeft ernaar dat de door of via Leverancier te leveren Data actueel, volledig en feitelijk juist is. Afnemer accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat Leverancier voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
 3. In geval van een tekortkoming aan de zijde van Leverancier of anderszins schade aan de zijde van Afnemer, dient Afnemer binnen veertien (14) dagen na die tekortkoming althans binnen veertien (14) dagen na het ontdekken van de schade, concreet en schriftelijk te klagen bij Leverancier, zodat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming te verhelpen en/of de schade te voorkomen of te verminderen. Bij gebreke van tijdige melding vervalt ieder recht van Afnemer op schadevergoeding.
 4. Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst met Afnemer zal Afnemer hem schriftelijk per aangetekende briefpost in gebreke stellen, waarbij hij aan Leverancier te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig (20) werkdagen zal gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 5. Indien Leverancier na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of in geval van onrechtmatig handelen van Leverancier jegens Afnemer, is Leverancier enkel aansprakelijk jegens Afnemer voor de door Afnemer geleden directe schade en sowieso tot maximaal de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van Leverancier. De aansprakelijkheid van Leverancier is hoe dan ook beperkt tot maximaal het bedrag dat onvoorwaardelijk uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Leverancier naar aanleiding van de betreffende gebeurtenis. Leverancier is verder nimmer gehouden tot nadeelsopheffing ex art. 6:230 Burgerlijk Wetboek.
 6. Leverancier is slechts aansprakelijk voor zover sprake is van een aantoonbaar toerekenbare tekortkoming zijdens Leverancier. Van aantoonbaarheid is sprake, indien Leverancier aansprakelijkheid heeft aanvaard, dan wel in rechte definitief is komen vast te staan dat sprake is geweest van toerekenbare tekortkoming. In geval van overmacht is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming.
 7. Leverancier is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen of nalaten van een door Leverancier in het kader van de opdracht ingeschakelde derde dan wel voor fouten en/of onvolkomenheden die voortvloeien uit de database of Data die door een derde is vervaardigd dan wel geleverd aan Leverancier of aan Afnemer, voor zover Leverancier gerechtigd en in staat is die schade conform haar Overeenkomst met genoemde derde bij laatstgenoemde te vorderen en te incasseren.
 8. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het al dan niet digitaal stilliggen van het bedrijf van Afnemer.
 9. Afnemer is gehouden om binnen twaalf (12) maanden na het ontdekken of het redelijkerwijs hebben kunnen ontdekken van de naar haar oordeel geleden schade als gevolg van het toerekenbaar tekort komen van Leverancier, een rechtsvordering in te stellen tot schadevergoeding, bij gebreke waarvan haar rechten ter zake een dergelijke vordering komen te vervallen.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (zoals onder meer, maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten) die rusten op de naam, logo’s, producten en diensten van Leverancier, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, zijn database en alle daarin opgenomen informatie, berusten uitsluitend bij Leverancier en/of zijn licentiegevers; deze Overeenkomst heeft geen overdracht van rechten tot doel noch tot gevolg. Met de Overeenkomst verwerft Afnemer enkel het in de Overeenkomst beschreven beperkte recht om gebruik te maken van product(en) en/of dienst(en) van Leverancier.
 2. De Database van Leverancier en de daarin opgenomen informatie mag niet door Afnemer zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of anderszins worden geëxploiteerd, op welke wijze dan ook, zoals onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, dan wel opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem.
 3. Afnemer mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10. Duur Overeenkomst en beëindiging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een (1) jaar, te beginnen op de dag van ondertekening, en wordt op het einde van die periode steeds automatisch, stilzwijgend verlengd met nog een (1) jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van een lopende periode door één van beide partijen per e-mail wordt opgezegd.
 2. Onverminderd de bevoegdheden die Leverancier op grond van de wet toekomen, onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
  Afnemer, ook na ingebrekestelling (indien vereist), enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;
  Afnemer onder curatele wordt gesteld of onder curatele dreigt te worden gesteld;
  c. Afnemer zijn activiteiten staakt;
  d. juridische zeggenschap of feitelijke controle over Afnemer in handen komt van een derde partij;
  e. Afnemer faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt;
  f. hij de gerechtvaardigde vrees heeft dat zijn goede naam of reputatie wordt aangetast door enig handelen of nalaten van Afnemer; en/of
  g. indien een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden, waaronder ook wordt verstaan: de dreiging van de intreding van die omstandigheden.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, zal Afnemer ieder gebruik van product(en) en/of diensten van Leverancier, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, Data die van of via Leverancier verkregen zijn, onmiddellijk staken en gestaakt houden. Alle vorderingen van Leverancier op Afnemer zijn dan onmiddellijk opeisbaar en Afnemer zal direct alle openstaande vorderingen betalen aan Leverancier.
 4. Alle bepalingen uit de Overeenkomst die naar hun aard voortduren blijven onverminderd van kracht, ook na beëindiging van de Overeenkomst.
 5. Ingeval Leverancier verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van Leverancier opgeschort voor een termijn van maximaal twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder van de partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang aan de andere partij opzeggen. Wordt de Overeenkomst beëindigd als gevolg van overmacht aan de zijde van Leverancier, dan is Leverancier op geen enkele manier schadeplichtig aan Afnemer.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. Afnemer en Leverancier zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen, product-, prijs-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens) die zij in het kader van de Overeenkomst van en/of over elkaar hebben verkregen, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij een wettelijk vereiste zich hiertegen verzet
 2. Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij, dus zowel Afnemer als Leverancier, uit eigen beweging en voor zover mogelijk onverwijld aan de andere partij alle documenten, bestanden en andere informatie en informatiedragers die vertrouwelijke informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover vertrouwelijke informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de vertrouwelijke informatie vernietigen.
 3. Afnemer en Leverancier verplichten zich om alle personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als in het eerste lid van dit artikel is opgenomen.

Artikel 12. Algemeen

 1. Afnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 2. Voor het genereren van de producten hergebruikt Leverancier ook informatie die is neergelegd in documenten berustend bij met een publieke taak belaste instellingen voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor de informatie is geproduceerd.
 3. Leverancier ondersteunt ten behoeve van Gebruiker de ontsluiting van het handelsregister en/of andere openbare registers onder andere door een kopie van de opvragingen van Afnemer ter archivering in de database op te slaan.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een Overeenkomst vallend onder deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland.
 6. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 7. Leverancier behoudt zich het recht voor om de vorm, wijze van toegang en de voorwaarden van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal Afnemer hierover tijdig informeren, schriftelijk, per e-mail of door vermelding op zijn website. De aangepaste Algemene Voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer een Overeenkomst wordt verlengd.

Naast de algemene artikelen uit deze Algemene Voorwaarden (Deel I) zijn op Overeenkomsten met Company.Info B.V. ook de navolgende specifieke artikelen van toepassing, afhankelijk van het specifieke product of de specifieke dienst, zoals beschreven.

Deel II en III Online-abonnement, API, webservices en/of Data on Demand

Artikel 13. Gebruikstermijn en Tegoed

 1. Een Online-abonnement kent een Gebruikstermijn gedurende welke Afnemer recht heeft om gebruik te maken van product(en) en/of dienst(en) van Leverancier. Na afloop van de eerste Gebruikstermijn wordt deze termijn telkens automatisch verlengd met dezelfde looptijd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk een (1) maand voor het einde van een lopende periode door één van beide partijen per e-mail wordt opgezegd.
 2. Gedurende de Gebruikstermijn wordt het gebruik van product(en) en/of dienst(en) van Leverancier ten laste gebracht van het door Afnemer aangekochte Tegoed. Indien het Tegoed uit een Gebruikstermijn niet of niet volledig is verbruikt binnen die termijn, dan vervalt deze met het ingaan van een volgende Gebruikstermijn. Tevens vervalt alle historie uit een Gebruikstermijn, zodra een nieuwe Gebruikstermijn aanvangt (zoals, maar niet beperkt tot, recente bekeken organisaties).

Artikel 14. Gebruik API

 1. In geval van een API-abonnement geldt een door Afnemer ondertekend, volledig en correct ingevuld bestelformulier als een Overeenkomst.
 2. Na de Ingangsdatum stuurt Leverancier aan Afnemer de inloggegevens waarmee Afnemer en haar Gebruikers toegang krijgen tot de API’s. Indien Afnemer de voor het gebruik van de API’s verschuldigde vergoeding niet tijdig betaalt, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel het gebruiksrecht op de API’s op te schorten en de toegang van Afnemer tot de API’s te blokkeren, totdat Afnemer de verschuldigde vergoeding heeft voldaan.
 3. Het is Gebruikers niet toegestaan om Data op te halen of te raadplegen op een wijze die kan worden aangemerkt als herhaald en systematisch opvragen met als oogmerk de reconstructie van de gehele databank of een substantieel deel van de databank als bedoeld in de Databankwet ten behoeve van exploitatie door Afnemer.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan de API’s in sub-licentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar of toegankelijk te maken.

Artikel 15. Technische verplichtingen Afnemer

 1. De software van Afnemer, waarmee Afnemer gebruik gaat maken van de API’s, dient een verbinding te kunnen maken met de servers van Leverancier en/of haar Dataleveranciers (primaire en secundaire server(s)). De API-servers bevinden zich op tenminste twee verschillende geografische locaties. Afnemer dient er rekening mee te houden dat er locaties bij kunnen komen. De locaties van de servers kunnen veranderen en daarmee ook de gebruikte IP-nummers.
 2. De software van Afnemer dient altijd gebruik te maken van de primaire servers; pas indien deze niet bereikbaar zijn, mag en moet de software van Afnemer omschakelen naar de secundaire servers. Het testen van de server locaties kan (zonder dat daarvoor Tegoeden verschuldigd zijn) door het opvragen van postcode 1000AA.
 3. Indien de software van Afnemer geen verbinding kan maken met de API’s, dient Afnemer eerst met de software te testen of er wel een internetverbinding aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld door een ping naar een willekeurige online server te sturen. Indien het voor Afnemer duidelijk is dat de internetverbinding niet functioneert, kan de systeembeheerder intern maatregelen nemen.
 4. Afnemer dient te werken met eenqueue zodat de data-entry kan doorgaan ook al is er op dat moment geen verbinding. De Data wordt in een later stadium automatisch door de software aangevuld.
 5. Afnemer is bekend en akkoord met het feit dat Leverancier met verschillende soorten Data werkt die afkomstig zijn van meerdere Dataleveranciers. Vrijwel alle beschikbare Data is fysiek aanwezig op de servers van Leverancier. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de Data extern opgehaald wordt van de servers van een derde Dataleverancier.

Artikel 16. Ondersteuning Leverancier

 1. Bij een foutmelding (“error correction call”) geeft Afnemer één van de hierna genoemde prioriteitscodes aan:
  prioriteit 1: Het primaire proces in het bedrijf van Afnemer is ernstig verstoord, geen enkele Gebruiker kan verder werken en er zijn geen uitwijkmogelijkheden;
  prioriteit 2: Het primaire proces is verstoord, meerdere Gebruikers kunnen niet meer werken, maar hebben wel een uitwijkmogelijkheid óf een onderdeel van het primaire proces werkt niet maar de call vormt nog geen essentiële bedreiging voor de uitvoer van het primaire proces; of
  prioriteit 3: Er is een verstoring, maar Gebruikers kunnen wel verder werken in het primaire proces.
  Alle calls die buiten de verantwoordelijkheid van Leverancier liggen (bijvoorbeeld indien de fout niet is terug te voeren op de API) vallen buiten de ondersteuning van de helpdesk.
 2. Leverancier spant zich in om de meldingen binnen de volgende periodes te verhelpen (eventueel door middel van een tijdelijke oplossing):
  prioriteit 1: op werkdagen binnen 4 uur;
  prioriteit 2: op werkdagen binnen 2 werkdagen;
  prioriteit 3: op werkdagen binnen 7 werkdagen.
  Indien herstel op deze wijze niet mogelijk blijkt, zullen partijen bespreken op welke wijze de fout alsnog zo spoedig mogelijk kan worden verholpen.
 3. Indien Leverancier een melding moet escaleren naar een andere partij (bijvoorbeeld een toeleverancier van de API), gelden de hiervoor genoemde hersteltijden niet. In dat geval zal Leverancier Afnemer op de hoogte houden van de voortgang en erop toezien dat de toeleverancier de fout zo snel mogelijk oplost.
 4. Opdat Leverancier de hiervoor genoemde support services zo goed mogelijk kan verrichten, dient Afnemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  – de Gebruikers moeten voldoende zijn getraind in het gebruik van de API’s;
  – één Gebruiker is aangewezen en gerechtigd om de helpdesk te raadplegen;
  – alle redelijke aanwijzingen van Leverancier met betrekking tot het gebruik van de API’s worden in acht genomen; en
  – de melding die gestuurd is naar service@company.info is volledig en correct ingevuld.
 5. Leverancier ontsluit zijn services middels professionele onafhankelijke hostingproviders. De hosting van Leverancier is redundant uitgevoerd over meerdere datacentra binnen Europa. De hostingproviders van Leverancier leveren managed hosting met 24/7 proactieve monitoring en support. Leverancier hanteert Service Level Agreements met zijn hostingproviders. Van Data in beheer van Leverancier wordt dagelijks een back-up gemaakt op alle hosting. Performance is mede gebaseerd op de functie die wordt uitgevoerd en eventueel de dataprovider (indien data extern wordt betrokken).
 6. Leverancier verricht regelmatig databaseonderhoud. Gepland database-onderhoud vindt zoveel mogelijk plaats buiten kantooruren. Tijdens onderhoud aan een van de servers worden verzoeken automatisch afgehandeld door een andere server. Minimaal een (1) week van tevoren wordt Afnemer ingelicht over software en technisch onderhoud via het support forum. Regelmatig onderhoud dat niet van invloed is op de beschikbaarheid van de dienst wordt periodiek uitgevoerd. Hiervan wordt Afnemer niet op de hoogte gebracht, tenzij Afnemer hier mogelijkerwijs hinder van kan ondervinden.
 7. Afnemer wordt middels e-mail ingelicht indien een dienst voor langere tijd niet beschikbaar is. Leverancier controleert continu de beschikbaarheid van al haar functies. Leverancier voert regelmatig checks uit op al zijn functies. Dit is 24/7 ingeregeld. Indien een van de servers niet beschikbaar is, wordt de technische dienst van Leverancier hier automatisch van op de hoogte gesteld.
 8. Leverancier stelt Afnemer middels e-mail direct op de hoogte van eventuele storingen. Indien Afnemer zelf een storing meldt, wordt direct contact gelegd tussen de technische dienst van Leverancier en de Afnemer. Uiterlijk binnen 24 uur wordt inzage gegeven in de doorlooptijd van de storing.

Artikel 17. Gebruikstermijn en Tegoed API-abonnement

 1. Een API-abonnement kent een minimale Gebruikstermijn van een (1) jaar. Na afloop van de eerste Gebruikstermijn wordt deze termijn telkens automatisch verlengd met dezelfde looptijd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van een lopende periode door één van beide partijen per e-mail wordt opgezegd.
 2. Indien Afnemer lopende de Termijn additionele Tegoeden wil bijbestellen anders dan het eerder gekochte aantal (bijvoorbeeld: Afnemer heeft 100 Tegoeden ingekocht en wil 150 Tegoeden bijbestellen), dient hij voor de additionele Tegoeden (in het voorbeeld: voor 150) een nieuwe Overeenkomst te sluiten. De eerste Overeenkomst (in het voorbeeld: voor 100 Tegoeden) eindigt van rechtswege bij het sluiten van een daaropvolgende Overeenkomst.
 3. Gedurende de Termijn administreert Leverancier het verbruik van de Tegoeden door Afnemer. Afnemer kan zijn verbruik zelf controleren in de webview interface. Gekochte, maar aan het eind van een Termijn niet verbruikte Tegoeden, komen te vervallen en kunnen (derhalve ook) niet meegenomen worden naar de volgende Termijn.
 4. Voor een volgende Termijn wordt aan Afnemer automatisch eenzelfde hoeveelheid Tegoeden in rekening gebracht als in de Termijn daarvoor. Indien Afnemer voor een volgende Termijn een ander aantal Tegoeden wil, dient Afnemer dat dan telkens uiterlijk twee (2) maanden voor afloop van de Termijn schriftelijk aan Leverancier op te geven.
 5. Wanneer het grootste deel (standaard bij ongeveer 90%; percentage kan ook op maat worden ingesteld in overleg met Afnemer) van de ingekochte Tegoeden is verbruikt, krijgt Afnemer automatisch een waarschuwing per e-mail. Wanneer de door Afnemer ingekochte Tegoeden zijn verbruikt, wordt de toegang tot het systeem geblokkeerd.
 6. De prijs voor de verschillende API’s en de support, staat, per afname eenheid, steeds vermeld in de Overeenkomst en het ‘function costs’ overzicht in de voor Afnemer toegankelijke webview interface. Leverancier is gerechtigd de prijs van een afname eenheid van tijd tot tijd te herzien, ook gedurende een Termijn. Prijswijzigingen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend worden doorgevoerd wegens inflatie. De prijswijzigingen gaan in twee (2) maanden na aankondiging ervan in de nieuwsbrief van Leverancier of in een e-mail van Leverancier aan Abonnee. Nieuwe soorten van gebruik en support en de daarvoor geldende Tegoeden worden telkens per e-mail of nieuwsbrief aan Abonnee gecommuniceerd.

Deel IV Dataleveranciers

Artikel 18. Bijzondere Voorwaarden

 1. Indien Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers van toepassing zijn, is dat vermeld in de Overeenkomst en zijn deze van toepassing naast deze Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Leverancier, prevaleert het bepaalde in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden.
 2. Indien van toepassing verklaart Afnemer een exemplaar van de geldende Bijzondere Voorwaarden te hebben ontvangen en verklaart hij zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Bijzondere Voorwaarden op de Overeenkomst. Door het gebruiken van de producten van de Dataleveranciers verklaart Afnemer zich ook akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de onderhavige Bijzondere Voorwaarden. Als Afnemer niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers, mag Afnemer de data en producten van de Dataleveranciers niet gebruiken.
 3. Info B.V. behoudt zich het recht voor om het betreffende deel van deze Bijzondere Voorwaarden, na voorafgaande aankondiging, te wijzigen indien een Dataleverancier de voorwaarden van ter beschikking stellen van haar data, wijzigt.

Deel V Marketing Intelligence

Artikel 19. Algemeen

 1. De Overeenkomst voor Marketing Intelligence die door Leverancier worden aangegaan betreft een overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 ev. Burgerlijk Wetboek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
 2. De tijdstippen van oplevering door Leverancier zijn indicatief en geen fatale data. Ze worden slechts genoemd in de verwachting dat geen wijziging van omstandigheden, van welke aard of omvang dan ook, plaatsvindt tussen het moment van afspreken van het tijdstip van oplevering en de daadwerkelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Bij oplevering in fases is Leverancier eerst gehouden met de werkzaamheden voor de volgende fase aan te vangen, nadat de Opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Leverancier behoudt zich het recht voor de opdracht, of delen daarvan, door derden te laten verrichten.
 5. Ingeval van storingen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, is de Afnemer gehouden al zijn medewerking te verlenen aan het opsporen en verhelpen van de storing. Leverancier is, zolang de storing niet is verholpen, gerechtigd een door Leverancier gekozen tijdelijke oplossing aan te bieden.
 6. In aanvulling op Deel I van deze Algemene Voorwaarden geldt voor Marketing Intelligence ook als overmacht: bovenmatig ziekteverzuim van door Leverancier ter uitvoering van de opdracht ingezette werknemers of werknemers van met toestemming van Afnemer ingeschakelde derden, hardware-verstoringen, infrastructurele verstoringen, verstoringen ten gevolge van hacken, virussen, kabelbreuken en stroom- of computerstoringen. Overmacht als hiervoor bedoeld bij een door Leverancier ingeschakelde derde, geldt als overmacht van Leverancier. Indien in geval van een Marketing Intelligence-overeenkomst de overmacht-situatie langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd die Overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang zonder dat dit enig recht op schadevergoeding oplevert.

Artikel 20. Gegevens van Afnemer

 1. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Leverancier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 2. Leverancier is gerechtigd de klantna(a)m(en) en logo(‘s) van de onderneming van Afnemer ten behoeve van promotie- en communicatiedoeleinden te gebruiken, tenzij in de Overeenkomst tussen partijen anders is overeengekomen.
 3. Afnemer dient zijn volledige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te geven door het verstrekken van toegang en het verstrekken van alle benodigde gegevens in het door Leverancier verlangde format.
 4. De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking stelt, blijven berusten bij Afnemer of bij de derde van wie Afnemer het recht heeft verkregen om het materiaal aan Leverancier ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Leverancier bij voorbaat het onbeperkte recht deze materialen te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Onverlet de hierboven vermelde Intellectuele Eigendomsrechten van Afnemer, is Leverancier gerechtigd om in het kader van de uitgevoerde Overeenkomst met Afnemer, gegenereerde gegevens te gebruiken in het kader van de verbetering van zijn dienstverlening en communicatie. Onder gegevens wordt verstaan informatie voortkomend uit en afgeleid van campagnes en data- en marktbewerking door of namens Leverancier, zoals responsepercentages, bereikbaarheid, callcenterrapportages, typologieën, profielen en/of soortgelijke informatie. Uitgezonderd daarvan zijn gegevens, die direct en exclusief tot het (intellectuele) eigendom van Afnemer behoren, zoals klant- en persoonsgegevens en informatie/of marktinformatie die voorafgaand aan de samenwerking reeds eigendom waren van Afnemer en met Leverancier gedeeld is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Afnemer staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Leverancier ter beschikking te stellen. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Leverancier eveneens voor alle door hem in verband met deze aanspraken en vorderingen te maken kosten.
 7. Partijen verlenen elkaar op eerste verzoek alle redelijke en noodzakelijke bijstand bij mededelingen en/of verzoeken van data-subjecten, toezichthouders en derden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (inclusief een feitelijke of vermeende inbreuk op de AVG en overige van toepassing zijnde privacy wetgeving) in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 21. Betalingen Marketing Intelligence

 1. Leverancier is gerechtigd te factureren na de totstandkoming van de Overeenkomst en declaraties zullen worden verzonden op de wijze, zoals vermeld in de offerte c.q. Overeenkomst.
 2. Alle prijzen kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks verhoogd worden. Wanneer deze jaarlijkse verhoging meer dan 5 % bedraagt ten opzichte van het voorgaande jaar, zal een schriftelijke bevestiging worden gevraagd aan de Afnemer ter goedkeuring van de nieuwe tarieven. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de verhoging, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met een termijn van twee (2) maanden.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim en gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, alsmede tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van de hoofdsom en rente, vermeerderd met BTW.
 4. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op kosten en rentes en tenslotte op de hoofdsom.
 5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen is Leverancier bij verzuim van Afnemer gerechtigd zijn werkzaamheden ten behoeve van Afnemer op te schorten. Leverancier is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.
 6. Bij tussentijdse opzegging blijft Afnemer de volledige vooraf overeengekomen vergoeding voor de opdracht verschuldigd.
 7. Leverancier is gerechtigd, ingeval door toedoen of op verzoek van Afnemer additionele kosten zijn gemaakt dan wel additionele product(en) en/of dienst(en) zijn geleverd de kosten hiervoor in rekening te brengen conform de actuele, reguliere tarieven.

Artikel 22. Inzet personeel

 1. Personeel dat door of middels Leverancier ter beschikking wordt gesteld aan Afnemer, valt onder de arbeidsvoorwaarden van Leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is het Afnemer verboden om binnen een jaar na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers van Leverancier of door hem ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins direct of indirect voor zich te laten werken c.q. hen daartoe te benaderen. Bij overtreding verbeurt Afnemer een direct opeisbare boete van euro 1.000,= per dag per medewerker, onverminderd het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.

27-09-2022

Heb je vragen over de voorwaarden?

Ben je op zoek naar de algemene voorwaarden van het Unlimited (Online portal) abonnement of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op