Privacy en Cookie Statement Company.info.

1. Introductie

Laatste wijziging: 29 juni 2020

Dit Privacy en Cookie Statement geeft uitleg over het verwerken door Company.Info B.V. van persoonsgegevens van gebruikers van onze dienstverlening en anderen die onze websites bezoeken. Ook leggen we hier uit welke cookies worden geplaatst via onze applicaties en wat we daarmee doen.

Voor een meer algemene uitleg over hoe Company.info omgaat met privacy in de volle breedte, dus ook met betrekking tot personen die zijn opgenomen in onze dienstverlening, kun je ons document ‘privacy & dataverwerking’ raadplegen.

Lees ons cookiebeleid om je cookie-instellingen te wijzigen, of hier meer over te lezen.

Onder verwerken verstaan we alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen hiervan.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over je zeggen, zoals je naam, adres, rekeningnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van je computer.

Wij hebben geprobeerd om je van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als je echter na het lezen van dit Privacy en Cookie Statement nog vragen hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je altijd contact opnemen met ons via service@company.info.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op onze verwerking van gegevens van klanten of hun medewerkers die onze dienst gebruiken (categorie a) of personen die wij benaderen om klant te worden (categorie b).

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Company.Info B.V. (CI), dochtermaatschappij van FD Mediagroep B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van dit Privacy en Cookie Statement vallen. Ons bedrijf is gevestigd aan de Abram Dudok van Heelstraat 2, 1096 BE Amsterdam.

Alle andere dochtermaatschappijen van de FD Mediagroep B.V. hebben een eigen Privacy Statement.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en welke zijn dat?

4.1. Wanneer u onze dienstverlening gebruikt (categorie a)

a) Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
Wanneer jouw bedrijf een dienst bij ons als klant afneemt, verwerken wij jouw bedrijfsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen. Als je een eenmanszaak hebt, kan het zijn dat jouw bedrijfsgegevens ook persoonsgegevens bevatten (als je bijvoorbeeld kantoor houdt op je woonadres).
Ook verwerken wij persoonsgegevens van jouw, je werknemers of medewerkers om hen in staat te stellen onze dienst te gebruiken, om hen bijvoorbeeld te kunnen laten inloggen op onze site www.company.info of als onze klantenservice je of hen te woord staat.

Voor dit doel verwerken wij contactgegevens van onze klanten, zoals adres en e-mailadres, en persoonsgegevens van onze gebruikers, zoals naam en IP-adres. Deze opsomming is niet uitputtend, maar we beperken ons tot informatie die noodzakelijk is om onze overeenkomst goed en naar tevredenheid van jou als klant te kunnen uitvoeren.

Wij verrichten deze verwerking op de grondslag van ‘uitvoering van overeenkomst’.

In sommige gevallen verwerken we gegevens van klanten ook om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld belastingwetgeving. In die gevallen moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.

Wij doen dit dan op de grondslag van ‘wettelijke verplichting’.

b) Voor het monitoren van het gebruik van onze dienstverlening

Ook verwerken we persoonsgegevens om het gebruik van onze diensten te monitoren. Dat doen we deels om met die informatie onze website(s) of app(s) nog beter te laten functioneren en jou bepaalde nieuwe functionaliteiten van onze website(s) of app(s) aan te bieden, maar ook om het totaal gebruik te registreren, bijvoorbeeld om op basis daarvan de verschuldigde vergoedingen te berekenen. Ook verwerkt Company.Info persoonsgegevens om eventueel misbruik te detecteren, bijvoorbeeld het in strijd met onze gebruiksvoorwaarden delen van persoonlijke login-codes, en daarop te kunnen handhaven.

Voor dit doel verwerken we persoonsgegevens die automatisch worden gegenereerd door de functionaliteiten die je hebt gebruikt op onze website en de technische gegevens van jouw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die je gebruikt, de pagina’s die je op onze website hebt bezocht, je klik- en surfgedrag en lengte van jouw sessies.

Wij doen deze verwerking op de grondslag van ‘gerechtvaardigd belang’. Het gebruik van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven is namelijk noodzakelijk voor het kunnen leveren van een optimale dienstverlening aan onze klanten en gebruikers, en het beschermen daarvan. Daarbij hebben we verschillende maatregelen genomen om de inbreuk op de privacy van onze gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar deze onvermijdelijk is, deze impact te beperken, zoals de maatregelen die hierna in dit Privacy en Cookie Statement worden beschreven.

 

4.2. Wanneer je onze dienstverlening (nog) niet gebruikt (categorie b)

Ook als je nog geen klant bij ons bent, maar wel interesse hebt in onze dienstverlening en daartoe bijvoorbeeld onze gratis site www.companyinfo.nl gebruikt, registreren we jouw gegevens. Daaronder kunnen ook persoonsgegevens zijn, zoals IP-adres. Daartoe gebruiken we ook cookies, zie verderop in dit Privacy en Cookie Statement.

Ook verwerken we de persoonsgegevens van potentiële klanten in ons klantcontact om met hen, bijvoorbeeld om in de precontractuele fase te komen tot een mogelijke overeenkomst of om überhaupt een potentiële klant te kunnen benaderen.

De gegevens halen we uit openbare bronnen en onze eigen marketing database. Aanvullende informatie krijgen wij van betrokkene in gesprekken die wij voeren met contactpersonen bij de betreffende organisatie.

Alle informatie, zowel van bestaande klanten (categorie a) als mogelijk toekomstige relaties (categorie b) die we gebruiken in onze eigen marktbewerking slaan we op in ons CRM-systeem. Wij gebruiken die informatie om jou geschikte aanbiedingen te kunnen doen en om jou (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven te kunnen sturen, evenals het verlenen van klantenservice en het uitvoeren van accountbeheer. Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. Daarnaast gebruiken we interne rapportages/dashboards om op geaggregeerd niveau status en voortgang van marktbewerking te bewaken.

Als wij je benaderen met gepersonifieerde marketing doen wij dat altijd pas nadat je daarover vooraf duidelijk bent geïnformeerd en daarvoor ook expliciet toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je ook altijd weer intrekken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor niet-gepersonifieerd beheer en marketing baseren wij ons op de grondslag van ‘gerechtvaardigd belang’, zoals beschreven bij 4.1.

Je hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens, zie daarvoor artikel 9 van dit Privacy en Cookie Statement. In dat geval kan je contact met ons opnemen via service@company.info.

5. Cookies

Indien je onze website www.companyinfo.nl of www.company.info bezoekt verzamelen wij ook jouw persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die gegevens over jouw bezoek opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe je op onze site bent gekomen, hoe je op de site hebt genavigeerd en welke informatie voor jou interessant was.

Lees meer over ons cookiebeleid, en bekijk welke cookies wij gebruiken, waarom, waarvoor en hoe lang ze blijven staan.

6. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

6.1 Binnen de FD Mediagroep
Company.Info kan jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen de  groep van FD Mediagroep-dochterondernemingen. Wij delen intern gegevens van jouw gebruikersaccount voor administratieve doeleinden. Zo krijgen wij een volledig overzicht van jouw contacten en contracten met de FD Mediagroep. Wij kunnen jouw gegevens ook intern uitwisselen om je een compleet pakket aan diensten en producten aan te bieden. Daartoe slaat de FD Mediagroep alle persoonsgegevens die vanuit verschillende dochtermaatschappijen binnen komen op in een gezamenlijk data warehouse. Dat data warehouse bevindt zich fysiek binnen de Europese Unie.

De informatie die wij vergaren en verwerken in onze benadering van potentiële klanten (categorie b) blijft gescheiden van onze diensten zoals we die aan reeds bestaande klanten aanbieden. Datzelfde geldt voor de data die onze klanten ons aanbieden ter verrijking.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren.

6.2. Buiten de FD Mediagroep
In enkele gevallen zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen met derden, zoals de belastingdienst. Verder zullen we alleen persoonsgegevens aan derden verstrekken nadat we jou daarvoor toestemming hebben gevraagd en dat zullen altijd derden zijn die garanderen  dat zij, net als wij, voldoen aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6.3. Gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers
Wanneer een derde partij jouw persoonsgegevens volgens onze instructies verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. Wij sluiten altijd een overeenkomst met een dergelijke verwerker. Die bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt en uitsluitend voor de diensten die hij aan ons levert. In al die gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de omgang met jouw data en kun je ons daarop aanspreken.

7. Hoe wordt de bescherming van jouw persoonsgegevens gewaarborgd?

Company.Info heeft  waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Wij hebben technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of  verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn een ISO 27001 gecertificeerd IT-beveiligingsbeleid, training van personeel, beveiligde servers en een protocol tegen eventuele data-lekken. Indien je toch stuit op een zwakke plek in ons systeem dan horen we dat natuurlijk graag. Daarvoor hebben we een responsible disclosure-protocol.

8. Hoe zorgt Company.info dat jouw persoonsgegevens juist zijn?

We hechten er vanzelfsprekend veel waarde aan dat de gegevens die we van jou verwerken juist zijn. Mocht je gegevens signaleren die onjuist zijn dan horen we dat natuurlijk graag (via service@company.info).

9. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal vijf jaar na de laatste interactie met ons. Daarna worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. Lees hiervoor meer in ons cookiebeleid.

10. Hoe kan je jouw privacy-rechten uitoefenen?

Je hebt het recht op inzage van een overzicht van jouw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van je persoonsgegevens. Daar komt bij dat je in bepaalde gevallen ook het recht hebt op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om jouw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neem je contact met ons op via service@company.info. Wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten.

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kan je deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Het intrekken van jouw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Ook hierover kun je contact opnemen met ons via service@company.info.

11. Kun je een klacht indienen?

Als je ontevreden bent over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Company.Info kun je te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@fdmediagroep.nl .

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voor Nederland) of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voor België).