Algemene Voorwaarden Sizo

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Sizo Solutions:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sizo Solutions B.V. , statutair gevestigd te Langedijk en kantoorhoudende aan de Mr. Treublaan 7, 1097 DP te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Noordwest-Holland onder nr. 37098382,

B. Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon, handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Sizo Solutions in onderhandeling is getreden of een overeenkomst heeft gesloten,

C. Overeenkomst:

Iedere overeenkomst die tussen Sizo Solutions en Opdrachtgever tot stand komt, elke schriftelijke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of uitvoering daarvan;

D. Diensten:

Diensten die door Sizo Solutions aan de Opdrachtgever verschaft worden, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend de terbeschikkingstelling voor gebruik van Data, en die in de Overeenkomst nader worden aangeduid of omschreven;

E. Data:

Alle door Sizo geleverde data (elementen) en bijbehorende informatie, welke ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever

F. Intellectuele Eigendomsrechten:

alle rechten van Intellectuele Eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten.

II. Toepasselijkheid

A. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle door Sizo Solutions gesloten Overeenkomsten en door Sizo Solutions geleverde producten en/of Diensten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van die Overeenkomst door Sizo Solutions uitdrukkelijk schriftelijk is bericht dat, en op welke wijze, van deze voorwaarden wordt afgeweken.

B. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn nimmer van toepassing op met Sizo Solutions gesloten Overeenkomsten, tenzij onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk buiten toepassing worden verklaard in de Overeenkomst en de voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing worden verklaard in de Overeenkomst.

III. Offertes

A. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend.

B. De condities genoemd in aanbiedingen en offertes zijn gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening daarvan geldig.

C. Alle genoemde prijzen zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

D. Een aanbieding en/of offerte geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan, als gevolg waarvan geen afzonderlijk beroep kan worden gedaan op de prijsopgaven per onderdeel.

E. De tijdstippen van oplevering door Sizo Solutions zijn indicatief en – behoudens uitdrukkelijke vermelding als zodanig in de Overeenkomst – geen fatale data en worden slechts genoemd in de verwachting dat geen wijziging van omstandigheden, van welke aard of omvang dan ook, plaatsvindt tussen het moment van afspreken van het tijdstip van oplevering en de daadwerkelijke uitvoering van de Overeenkomst.

F. Bij oplevering in fases is Sizo Solutions eerst gehouden met de werkzaamheden voor de volgende fase aan te vangen, nadat de Opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

IV. Overeenkomst; totstandkoming; uitvoering

A. De Overeenkomsten die door Sizo Solutions worden aangegaan betreffen Overeenkomsten van opdracht als bedoeld in boek 7, art. 400 ev., Burgerlijk Wetboek.

B. Een opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door Sizo Solutions. De verplichtingen van Sizo Solutions strekken niet verder dan de specifieke omschrijving van de opdracht die in de (bijlage bij de) Overeenkomst is gegeven. Wijzigingen en/of aanvullingen op een Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd door de andere partij.

C. Sizo Solutions behoudt zich het recht voor de opdracht, of delen daarvan, door derden te laten verrichten. Ingeval van storingen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden al zijn medewerking te verlenen aan het opsporen en verhelpen van de storing. Sizo Solutions is, zolang de storing niet is verholpen, gerechtigd een door Sizo Solutions gekozen tijdelijke oplossing aan te bieden.

D. Geen der partijen mag enig recht of verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst zonder schriftelijke goedkeuring van de andere partij, overdragen aan een derde onverlet het gestelde in punt c van dit artikel.

E. Iedere partij is gerechtigd om, indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of haar surseance van betaling wordt verleend dan wel failliet wordt verklaard, dan wel op een aanzienlijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd, zonder dat sprake is van opheffing daarvan binnen dertig dagen, dan wel in liquidatie treedt, dan wel wanneer er anderszins ernstige reden is om te twijfelen of de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen worden nagekomen, de Overeenkomst door aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot, met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, zonder dat daar enige schadevergoedingsplicht uit voert vloeit.

V. Door Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal

A. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Sizo Solutions ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Sizo Solutions is gerechtigd de
klantna(a)m(en) en logo(‘s) van de onderneming van Opdrachtgever ten behoeve van promotie- en communicatiedoeleinden te gebruiken, behoudens indien en voor zover in de Overeenkomst tussen partijen anders is overeengekomen.

B. Opdrachtgever dient zijn volledige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te geven door het verstrekken van toegang en het verstrekken van alle benodigde gegevens in het door Sizo Solutions verlangde format.

C. De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Sizo Solutions ter beschikking stelt, blijven berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan Sizo Solutions ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Sizo
Solutions het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.

D. Onverlet de hierboven onder c) vermelde Intellectuele Eigendomsrechten van Opdrachtgever, is Sizo Solutions gerechtigd om in het kader van de uitgevoerde Overeenkomst met Opdrachtgever, gegenereerde gegevens te gebruiken in het kader van de verbetering van haar dienstverlening en communicatie. Onder gegevens wordt verstaan
informatie voortkomend uit en afgeleid van campagnes en data- en marktbewerking door of namens Sizo Solutions, zoals responsepercentages, bereikbaarheid, callcenterrapportages,
typologieën, profielen en/of soortgelijke informatie. Uitgezonderd daarvan zijn gegevens, die direct en exclusief tot het (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever behoren, zoals klant- en persoonsgegevens en informatie/of marktinformatie die voorafgaand aan de samenwerking reeds eigendom waren van Opdrachtgever en met Opdrachtnemer gedeeld is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Onderdeel van Company.info

E. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Sizo Solutions ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever vrijwaart Sizo Solutions volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Sizo eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

VI. Diensten; (gebruiks-)rechten; voorwaarden

A. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Sizo Solutions in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wet- en regelgeving en deze rechten blijven berusten bij Sizo Solutions of bij de derde van wie Sizo Solutions het recht heeft verkregen
om (een onderdeel van) deze Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

B. Gedurende de Overeenkomst verleent Sizo Solutions aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar (gebruiks)recht de Diensten binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken. Behoudens een daartoe strekkend en toereikend aan Opdrachtgever verleend gebruiksrecht, zoals omschreven in de Overeenkomst, mogen geen Diensten c.q. Data worden verveelvoudigd (‘framing’ mede daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt of anderszins gebruikt – waartoe begrepen maar niet gelimiteerd tot: bewerken, distribueren,
inladen, verzenden – in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook.

C. Sizo Solutions staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Sizo Solutions vrijwaart Opdrachtgever volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en
vrijwaart Opdrachtgever eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

D. Opdrachtgever mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

E. Het omzeilen of hacken van Sizo Solutions’ beveiligingssysteem waardoor al dan niet tijdelijk vrije toegang kan worden verkregen tot de Diensten is ten strengste verboden. Ongeautoriseerd gebruik van de Diensten levert een inbreuk op onze Intellectuele Eigendomsrechten.

F. Sizo Solutions is eigenaresse van het woord- en beeldmerk ‘Sizo Solutions’ en ‘Sizo’. Derden zijn eigenaar van hun respectieve woord- en/of beeldmerken. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sizo Solutions of de desbetreffende derde.

G. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk – in het kader van zijn eigen exploitatie – voor de wijze, waarop hij gebruikmaakt van de door Sizo Solutions verstrekte Diensten en verplicht zich te houden aan alle vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, inzake het
benaderen van personen en bedrijven voor direct marketing doeleinden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de Opt-in wetgeving, het Bel-me-niet Register (NL), het Bel-me-niet-meer Register (BE), de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecomwetgeving.

H. Handelen in strijd met de inhoud van dit artikel, alsmede artikel VII door Opdrachtgever leidt tot aansprakelijkheid van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever tevens een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd wordt ter hoogte van € 25.000,00,
alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat Opdrachtgever in overtreding is/blijft met betrekking tot enige bepaling van genoemde artikelen, onverminderd het recht van Sizo Solutions om aanvullend schade te vorderen, indien en voor zover de schade meer beloopt dan het verschuldigde boetebedrag.

VII. Data

A. Data wordt door Sizo Solutions ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever op basis van een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de periode, zoals vermeld in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan een termijn van 1 jaar geldt. Verlenging van dit
gebruiksrecht kan geschieden, indien en voor zover een onderhoudscontract is gesloten ter zake de ter beschikking gestelde Data (elementen).

B. Data is uitdrukkelijk alleen bestemd voor de Opdrachtgever en mag alleen gebruikt worden binnen andere entiteiten binnen het concern indien de Opdrachtgever minimaal 50% van de aandelen in de betreffende entiteit heeft en mits zulks nader is overeengekomen in de
Overeenkomst.

C. Het is de Opdrachtgever verboden de ter beschikking gestelde gegevens te verkopen of anderszins aan derden voor gebruik ter beschikking te stellen.

D. De data mag slechts worden gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor zij is aangelegd, zoals omschreven in de offerte/Overeenkomst.

E. Opdrachtgever is ermee bekend dat de informatie in door Sizo Solutions geleverde data niet voor de volledige 100% juist hoeft te zijn en dat de aangeleverde gegevens snel kunnen verouderen. Sizo Solutions is slechts verplicht om de data up to date te houden indien er door de Opdrachtgever tevens een onderhoudscontract ten aanzien van de data is
afgesloten.

F. Voor zover de data is vervaardigd door derden, is Sizo Solutions jegens Opdrachtgever slechts verschuldigd hetgeen op grond van de voorwaarden van die derden gevorderd en daadwerkelijk afgedwongen en geïncasseerd kan worden.

G. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan data, voorzien van een ‘KvK non-mailingindicator’ te gebruiken voor direct mail activiteiten. Dit verbod betreft direct mail voor commerciële, charitatieve, onderzoeks- of informatieve doelen door middel van mailingen
per post. In geval van overtreding geldt artikel VI sub h en is Sizo Solutions tevens gerechtigd tot het stopzetten en/of opschorten van haar Diensten, alsmede het melden van misbruik door Opdrachtgever bij de bevoegde instanties, waaronder de ACM, AP en/of AFM.

H. In het geval dat Sizo Solutions in het kader van de Overeenkomst van opdracht data verstrekt aan Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever ook verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn. Dienovereenkomstig zal Opdrachtgever: (i) al zijn wettelijke verplichtingen krachtens de AVG en overige van toepassing zijnde Privacy Wetgeving naleven die voortvloeien uit de verwerking door hem van dergelijke persoonsgegevens; en (ii) dergelijke persoonsgegevens enkel verwerken voor de doelen waarvoor zij is aangelegd. Partijen verlenen elkaar op eerste verzoek alle redelijke en noodzakelijke bijstand bij mededelingen en/of verzoeken van betrokkenen, toezichthouders
en derden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (inclusief een feitelijke of vermeende inbreuk op de AVG en overige van toepassing zijnde Privacy Wetgeving) in het kader van de Overeenkomst.

VIII. Betalingen

A. Sizo Soluitions is gerechtigd te factureren na de totstandkoming van de Overeenkomst en declaraties zullen worden verzonden op de wijze, zoals vermeld in de aanbieding/offerte c.q. Overeenkomst.

B. Alle prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks verhoogd worden. Wanneer deze jaarlijkse verhoging meer dan 5 % bedraagt ten opzichte van het voorgaande jaar, zal een schriftelijke bevestiging worden gevraagd aan de Opdrachtgever ter goedkeuring van de nieuwe tarieven. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, is Sizo Solutions gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met een termijn van 2 maanden.

C. Betalingen behoren te worden voldaan, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
Onderdeel van Company.info.

D. Bij overschrijding van die termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, alsmede tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten, ad 15% van de hoofdsom en rente, vermeerderd met BTW.

E. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op kosten en rentes en tenslotte op de hoofdsom.

F. Indien betaling in termijnen is overeengekomen is Sizo Solutions, bij verzuim van de Opdrachtgever als bedoeld in lid c), gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten. Sizo Solutions is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.

G. Bij tussentijdse opzegging blijft Opdrachtgever de volledige vooraf overeengekomen vergoeding voor de opdracht verschuldigd.

H. Sizo Solutions is gerechtigd, ingeval door toedoen of op verzoek van Opdrachtgever additionele kosten zijn gemaakt c.q. Diensten zijn verricht, deze kosten c.q. Diensten bij Opdrachtgever in rekening te brengen conform de actuele, reguliere tarieven.

IX. Aansprakelijkheid

A. In geval van een tekortkoming aan de zijde van Sizo Solutions of anderszins schade aan de zijde van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na die tekortkoming althans binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade, concreet en schriftelijk te klagen bij Sizo
Solutions, zodat Sizo Solutions in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming te verhelpen en/of de schade te voorkomen of te verminderen. Bij gebreke van tijdige melding vervalt ieder recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

B. Sizo Solutions is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen of nalaten van een door Sizo Solutions in het kader van de opdracht ingeschakelde derde dan wel voor fouten en/of onvolkomenheden die voortvloeien uit de database of data die door een derde is geleverd aan Sizo Solutions of aan Opdrachtgever, voor zover Sizo Solutions gerechtigd is dergelijke toerekenbare tekortkomingen en schade conform haar Overeenkomst met genoemde derde bij laatstgenoemde te vorderen.

C. Sizo Solutions is uitdrukkelijk ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het al dan niet digitaal stilliggen van het bedrijf van Opdrachtgever.

D. Sizo Solutions is slechts aansprakelijk, voor zover sprake is van een aantoonbaar toerekenbare tekortkoming zijdens Sizo Solutions. Van aantoonbaarheid is sprake, indien Sizo Solutions aansprakelijkheid heeft aanvaard, dan wel in rechte definitief is komen vast te staan dat sprake is geweest van toerekenbare tekortkoming. In geval van overmacht is
geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming.

E. Onder overmacht als bedoeld in de wet wordt door partijen tevens begrepen: bovenmatig ziekteverzuim van door Sizo Solutions ter uitvoering van de opdracht ingezette werknemers of werknemers van met toestemming van Opdrachtgever ingeschakelde derden, hardwareverstoringen, infrastructurele verstoringen, verstoringen ten gevolge van hacken, virussen, kabelbreuken en stroom- of computerstoringen. Overmacht als hiervoor bedoeld bij een door Sizo Solutions ingeschakelde derde, geldt als overmacht van Sizo Solutions.
Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang zonder dat dit enig recht op schadevergoeding oplevert. Sizo Solutions zal zich conform de thans geldende normen beveiligen tegen de voornoemde digitale gevallen van overmacht.

F. Indien Sizo Solutions aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid op kalenderjaarbasis beperkt tot de directe schade en tot maximaal 1 maal het bedrag dat Opdrachtgever aan Sizo Solutions verschuldigd is in relatie tot de dienst, die betrekking heeft op de toerekenbare tekortkoming uit hoofde van de aan de orde zijnde Overeenkomst tussen partijen.

G. Onverminderd het voorgaande is Sizo Solutions nooit aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Sizo Solutions in het desbetreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

H. Opdrachtgever is gehouden om Sizo Solutions te vrijwaren voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van de opdracht van Opdrachtgever aan Sizo Solutions, voor zover Sizo Solutions uit hoofde van de Overeenkomst niet aansprakelijk is jegens Opdrachtgever. Die
vrijwaringsverplichting strekt zich ook uit tot het op eerste verzoek van Sizo Solutions vergoeden van de kosten die Sizo Solutions moet maken om tegen die aanspraken van derden al dan niet terecht verweer te voeren.

I. Opdrachtgever is gehouden – op verval van rechten- om binnen twaalf maanden na het ontdekken of het redelijkerwijs hebben kunnen ontdekken van de naar haar oordeel geleden schade als gevolg van het toerekenbaar tekort komen van Sizo Solutions, een rechtsvordering in te stellen tot schadevergoeding, bij gebreke waarvan haar rechten ter
zake een dergelijke vordering komen te vervallen.

X. Personeel

A. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sizo Solutions is het Opdrachtgever verboden om binnen een jaar na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers van Sizo Solutions of door haar ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins direct of indirect voor zich te laten werken c.q. hen daartoe te benaderen. Bij overtreding verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van euro 1.000,= per dag per medewerker, onverminderd het recht van Sizo Solutions om volledige schadevergoeding te vorderen indien die hoger is.

B. Personeel dat door of middels Sizo Solutions ter beschikking wordt gesteld, valt onder de arbeidsvoorwaarden van Sizo Solutions, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

XI. Toepasselijk recht

A. Op alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

B. In geval van geschillen, zullen partijen in eerste instantie trachten deze geschillen op minnelijke wijze te regelen, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde de bevoegde rechter in te schakelen, welke bevoegd is in de statutaire plaats van vestiging van de gedaagde partij.

 

Versie: Januari 2019