Algemene Voorwaarden .

Company.info Online

Hier vind je de algemene voorwaarden van het proefabonnement, Business abonnement en Pro abonnement van Company.info Online.

Heb je vragen over onderstaande voorwaarden? Of ben je op zoek naar de algemene voorwaarden van het Unlimited abonnement van Company.info Online of naar die van Company.info API’s of Company.info Data on Demand? Neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 1. Definities

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Leverancier

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Company.Info B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan het (1079 BL) Prins Bernhardplein 173, geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 33302047.

Gebruiker

De rechtspersoon die met Leverancier online een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst

De overeenkomst, waar deze Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel van zijn en van toepassing op zijn, tussen Leverancier en Gebruiker bestaande uit een (of meerdere) Product(en).

Online product

De Online producten van Leverancier zoals aangeboden en gespecificeerd op Companyinfo.nl, te weten proefabonnement, Business abonnement en het Pro abonnement.

Ingangsdatum

Ingangsdatum van het abonnement.

Gebruikstermijn

De door Gebruiker gekozen duur van het Online Product.

Vergoedingen

De door Leverancier op diens Website vermelde prijzen.

Website

Companyinfo.nl

Database

Company.info

Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Online producten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Gebruiker, of enige andere voorwaarden, is uitgesloten.
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Leverancier en Gebruiker en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.
 3. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Leverancier en Gebruiker Schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende Overeenkomst.
 4. Wanneer door Leverancier gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt nadrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Leverancier op strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst of voor het overige onverlet. Ook indien Leverancier een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Gebruiker hieraan geen rechten ontlenen.
 5. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 3. Onderwerp van de Overeenkomst

 1. Leverancier verstrekt Gebruiker gedurende de Overeenkomst en vanaf de Ingangsdatum toegang tot het door Gebruiker gekozen Online product onder de in deze Voorwaarden vastgelegde afspraken en tegen de op de Website genoemde Vergoedingen.
 2. Het gebruik van het Online product en daaronder vallende Database door de Gebruiker is strikt persoonlijk en enkel ter ondersteuning van de eigen werkzaamheden. Dit betekent dat het de Gebruiker niet toegestaan is inloggegevens en/of wachtwoorden aan derden (daaronder tevens begrepen collega’s) te verstrekken, ter beschikking te stellen of over te dragen, of om het Online product ten behoeve van derden te gebruiken.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor om de vorm, wijze van toegang en de voorwaarden van de Overeenkomst en de Voorwaarden te wijzigen en zal Gebruiker hierover tijdig informeren.

Artikel 4. Verplichtingen Leverancier

 1. Leverancier spant zich in een ‘uptime’ van de Database van 98% op jaarbasis te realiseren, exclusief onderhoud. Onder uptime wordt verstaan: bereikbaarheid en raadpleegbaarheid van de Database. Onderhoud van de Database kan in beginsel plaatsvinden tussen zaterdag 18:00 uur en zondag 9:00 uur. Gedurende onderhoud kan de Database (tijdelijk) onbereikbaar zijn.
 2. Indien door overmacht of onvoorziene omstandigheden (waaronder onder meer, maar niet beperkt tot wordt verstaan: storingen in communicatienetwerken, internet- en intranetstoringen, stroomstoringen, storingen in servers, werkstakingen, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, brand, waterschade, problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie, gegevens of werkzaamheden door derden aan Leverancier of dreigingen tot voornoemde situaties) de in lid 1 van dit artikel genoemde uptime niet wordt gehaald, wordt de Overeenkomst kosteloos verlengd met de duur van de downtime. Gebruiker heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding in welke zin dan ook.
 3. Leverancier spant zich in koppelingen met externe bronnen, zoals LinkedIn en (openbare) registers in stand te houden. Bij disfunctioneren van een koppeling zal deze zo snel mogelijk worden hersteld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen voor zover deze koppelingen mogelijk worden gemaakt.
 4. Leverancier spant zich in door Gebruiker gemelde eventuele onjuistheden in de Database zo snel mogelijk te herstellen, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van de melding.
  Leverancier levert kosteloos support ter ondersteuning van de Gebruiker via telefoon en email tijdens kantooruren (van 9:00 tot 17:30 van maandag tot en met vrijdag, behoudens wettelijke feestdagen).
 5. Leverancier ondersteunt ten behoeve van Gebruiker de ontsluiting van het handelsregister en/of andere openbare registers onder andere door een kopie van de opvragingen van Gebruiker ter archivering in de Database op te slaan. Leverancier zal hierbij worden aangemerkt als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 5. Verplichtingen Gebruiker

 1. De Online producten zijn uitsluitend bestemd voor Gebruikers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Gebruiker garandeert Leverancier daarom dat hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De natuurlijke persoon die namens Gebruiker deze Overeenkomst sluit, garandeert dat hij gerechtigd, dan wel gevolmachtigd is deze Overeenkomst aan te gaan.
 3. Gebruiker zal de Database alleen gebruiken in de normale uitoefening van zijn werkzaamheden en de in de Database opgenomen informatie in generlei vorm buiten deze werkzaamheden opnieuw doen of laten circuleren, verveelvoudigen, verkopen of uitgeven.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan:
  1. enige software of andere producten of processen toegankelijk d.m.v. of via de Website en/of de Database te decompileren, reverse-engineren of demonteren; en/of
  2. gebruik te maken van robots, spiders, crawlers of enig ander automatisch download programma, algoritmes of hulpmiddel, of enige soortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om continu en automatisch enige content te zoeken, scrapen, extraheren, indexeren of persoonlijke informatie te vergaren van de Website en/of de Database.
 5. Gebruiker zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om het gebruik van de informatie uit de Database te beveiligen tegen verlies of misbruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau.
 6. Gebruiker garandeert Leverancier dat zij zich bij het gebruik van de Online producten en de daaruit verkregen informatie houdt aan wet- en regelgeving. Zo dient Gebruiker af te zien van verzending van ongevraagde berichten aan derden (‘spam’), het toesturen van direct mail aan organisaties met een zogenaamde ‘non-mailing-indicator’ en telefonische acquisitie bij ingeschrevenen van het bel-me-niet-register. Gebruiker vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Leverancier geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
 7. Gebruiker garandeert Leverancier dat zij conform deze Voorwaarden zal handelen.
 8. Gebruiker garandeert dat hij de (persoons)gegevens uitsluitend gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf, voor dezelfde, dan wel vergelijkbare doeleinden als Company.info, te weten: de bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer dan wel de bevordering en ondersteuning van economische activiteiten.
 9. Gebruiker garandeert dat hij de (persoons)gegevens niet gebruikt om bevolkingsgroepen, dan wel individuele personen uit te sluiten en/of te discrimineren.
 10. Gebruiker garandeert dat hij de (persoons)gegevens niet gebruikt voor profilering van natuurlijke personen zoals bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 11. Voldoet Gebruiker op enig moment niet, niet tijdig of niet volledig aan enige verplichting uit deze Overeenkomst, dan heeft Leverancier, onmiddellijk en zonder nadere aankondiging het recht Gebruiker de toegang tot de Database (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen en verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten, dan wel de Overeenkomst op te zeggen. Gebruiker heeft dan geen recht op enige vorm van compensatie.

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

Gebruiker zal de Vergoedingen aan Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst en zoals per Product staat vermeld op de Website betalen binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum. Indien Gebruiker een uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is zij zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is per direct in verzuim. Alsdan is Gebruiker aan Leverancier over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente alsmede de eventueel door Leverancier daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand in en buiten rechte verschuldigd.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

 1. Leverancier verwerkt, analyseert en verrijkt in het kader van haar dienstverlening diverse gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dit betreffen die (bedrijfs)gegevens welke te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Leverancier is in het kader van haar verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten en de verwerking van persoonsgegevens in dat kader. Gebruiker garandeert dat haar gebruik van de Producten voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Leverancier houdt ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst het gebruik van de Producten door de Gebruiker bij. Dit houdt onder andere in; persoonsgegevens die door Gebruiker zijn verstrekt om onze diensten te leveren (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer), persoonsgegevens welke worden afgeleid van het gebruik van het Product (IP-adres, bron, device en browser data, aantal sessies, time on site, bezochte pagina’s, kliks, zoekgedrag, aantal exports e.d.) en persoonsgegevens die voortvloeien uit het contact met één van de contactkanalen van Leverancier (call center, email, briefpost, website, accountmanager ed). Gebruiker geeft hierbij, waar nodig, uitdrukkelijk akkoord op de verwerking van deze gegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is ervan op de hoogte dat Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst mede afhankelijk is van de aanlevering van informatie door derden, waaronder maar niet uitsluitend de Kamer van Koophandel. Leverancier is daarom niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor door Gebruiker geleden schade indien Leverancier de Overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie door voornoemde derden aan Leverancier.
 2. Leverancier streeft ernaar dat de informatie in de Database actueel, volledig en feitelijk juist is. Gebruiker accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat Leverancier voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
 3. Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst zal Gebruiker haar schriftelijk per aangetekende briefpost in gebreke stellen, waarbij zij aan Leverancier te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig werkdagen zal gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Indien Leverancier na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, of in geval van onrechtmatig handelen van Leverancier jegens Gebruiker, is Leverancier enkel aansprakelijk jegens Gebruiker voor de door Gebruiker geleden directe schade en sowieso tot de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van Leverancier. De aansprakelijkheid van Leverancier is hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor Leverancier verzekerd is en tot het bedrag dat onvoorwaardelijk uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Leverancier. Leverancier is verder nimmer gehouden tot nadeelsopheffing ex art. 6:230 BW.
 5. Ingeval Leverancier diens prestaties die voortvloeien uit de Overeenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van Leverancier opgeschort voor een termijn van twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder der Partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang aan de andere Partij opzeggen. Overmacht wordt in het kader van deze Overeenkomst geïnterpreteerd op grond van het bepaalde in artikel 6:75 BW van het Burgerlijk Wetboek. Wordt de Overeenkomst beëindigd als gevolg van overmacht aan de zijde van Leverancier, dan is Leverancier op geen enkele manier schadeplichtig aan Gebruiker.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (zoals onder meer, maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten) die rusten op de naam en logo’s van Leverancier, de Online producten, de Database en op de daarin opgenomen informatie berusten uitsluitend bij Leverancier en/of diens licentiegevers; de Overeenkomst heeft geen overdracht van deze rechten tot gevolg. Met de Overeenkomst verwerft Gebruiker enkel het in de Overeenkomst beschreven beperkte recht om door middel van de Online Producten gebruik te maken van de Database.
 2. De Database en de daarin opgenomen informatie mogen niet door Gebruiker zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of anderszins worden geëxploiteerd, op welke wijze dan ook, zoals onder meer (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot) door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem.

Artikel 10. Duur Overeenkomst en beëindiging

 1. Na afloop van de eerste Gebruikstermijn wordt deze termijn telkens automatisch verlengd met dezelfde looptijd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk een (1) maand voor het einde van een lopende periode door één van beide Partijen per e-mail wordt opgezegd.
 2. Indien de credits uit een Gebruikstermijn niet zijn verbruikt binnen die termijn, dan vervallen deze met het ingaan van een volgende Gebruikstermijn. Tevens vervalt alle historie uit een Gebruikstermijn, zodra een nieuwe Gebruikstermijn aanvangt (zoals, maar niet beperkt tot recente bekeken organisaties).
 3. Onverminderd de bevoegdheden die Leverancier op grond van de wet toekomen, onverminderd het overige bepaalde in deze Voorwaarden, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
  a. Gebruiker, ook na ingebrekestelling (indien vereist), enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;
  b. Gebruiker onder curatele wordt gesteld of onder curatele dreigt te worden gesteld;
  c. Gebruiker faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt; en/of
  d. indien een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden, waaronder ook wordt verstaan: de dreiging van de intreding van die omstandigheden.
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, zal Gebruiker ieder gebruik van de Online producten Database onmiddellijk staken en gestaakt houden. Alle vorderingen van Leverancier op Gebruiker zijn dan onmiddellijk opeisbaar en Gebruiker zal direct alle openstaande vorderingen betalen aan Leverancier. Alle bepalingen uit de Overeenkomst die naar hun aard voortduren blijven onverminderd van kracht.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen, product-, prijs-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens) die zij in het kader van de Overeenkomst van en/of over elkaar hebben verkregen, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging en voor zover mogelijk onverwijld aan de andere partij alle documenten, bestanden en andere informatie en informatiedragers die vertrouwelijke informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover vertrouwelijke informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken Partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere Partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de vertrouwelijke informatie vernietigen.
 3. Partijen verplichten zich om alle personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als in het eerste lid van dit artikel is opgenomen.

Artikel 12. Algemeen

 1. Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 2. Voor het generen van de Producten hergebruikt Leverancier ook informatie die is neergelegd in documenten berustend bij met een publieke taak belaste instellingen voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor de informatie is geproduceerd.
 3. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een Overeenkomst vallend onder deze Voorwaarden mochten ontstaan zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

09-12-2019