Gebruiksvoorwaarden proefabonnement

Company.info Online, Marketing intelligence en proefbatches data

In het gebruik van data van Company.info in een ‘trial’ zal gebruiker zich houden aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  1. Het gebruik van product(en) en/of dienst(en) van Company.Info is strikt persoonlijk en enkel ter ondersteuning van de eigen werkzaamheden. Dit betekent dat het gebruiker niet is toegestaan om inloggegevens en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken, ter beschikking te stellen of over te dragen, of om product(en) en/of dienst(en) van Company.Info te gebruiken ten behoeve van derden.
  2. Gebruiker zal de product(en) en/of dienst(en) van Company.Info alleen gebruiken in de normale uitoefening van haar werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf en Data in generlei vorm buiten deze werkzaamheden opnieuw doen of laten circuleren, verveelvoudigen, verkopen of uitgeven.
  3. Het is gebruiker niet toegestaan om enige software of andere producten, diensten of processen toegankelijk door of via Company.Info te decompileren, reverse-engineren, demonteren of daarin op enig andere wijze veranderingen aan te brengen. Evenmin is  gebruiker toegestaan om gebruik te maken van robots, spiders, crawlers of enig ander automatisch download programma, algoritmes of hulpmiddel, of enige soortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om continu en automatisch enige content te zoeken, scrapen, extraheren of indexeren.
  4. Gebruiker garandeert Company.Info dat zij zich bij het gebruik van product(en) en/of dienst(en) van Company.Info houdt aan alle geldende wet- en regelgeving. Zo dient gebruiker af te zien van verzending van ongevraagde berichten aan derden (‘spam’), het toesturen van direct mail aan organisaties met een zogenaamde ‘non-mailing-indicator’ en telefonische acquisitie bij natuurlijke personen die daarvoor niet vooraf toestemming hebben gegeven. De gebruiker vrijwaart Company.Info voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Company.Info geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
  5. Gebruiker garandeert dat zij product(en) en/of dienst(en) van Company.Info niet zal gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en/of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door gebruiker, diens personeel of derden.
  6. Evenmin zal gebruiker met het gebruik van product(en) en/of dienst(en) verkregen van of via Company.Info handelen in strijd met de goede zeden of openbare orde, of in strijd met algemeen erkende beginselen van het juiste en behoorlijke gebruik van het internet (zoals nettiquette), of zich schuldig maken aan hacking, het verspreiden van virussen, de juiste werking van de server van Company.Info en/of haar dataleverancier(s) hinderen of belemmeren of zich anderszins onbehoorlijk (ter beoordeling van Company.Info) of onrechtmatig gedragen.
  7. Gebruiker garandeert dat zij persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verkregen van of via Company.Info uitsluitend gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf, voor dezelfde, dan wel vergelijkbare doeleinden als Company.info, te weten: de bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer dan wel de bevordering en ondersteuning van economische activiteiten.
  8. Gebruiker garandeert dat zij persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), niet gebruikt om bevolkingsgroepen, dan wel individuele personen uit te sluiten en/of te discrimineren., dan wel voor profilering van natuurlijke personen zoals bedoeld in die AVG.