Algemene Voorwaarden.

Company.info API's

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Company.info B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de (1079 DP) Mr. Treublaan 7, geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 33 30 20 47.

Abonnee

De rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst sluit.

Geautoriseerde gebruiker

De natuurlijke persoon, welke door Abonnee is aangewezen en door Leverancier is geaccepteerd, die door middel van de vastgestelde loginprocedure toegang krijgt tot de API’s.

Abonnement

De overeenkomst- waar deze Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel van zijn en van toepassing op zijn – tussen Leverancier en Abonnee, waaronder (maar niet uitsluitend) verstaan dient te worden de overeenkomsten tot het leveren en het gebruiken van API’s.

API’s

Het door Leverancier vanaf één van diens servers of van een dataleverancier, in samenhang met of met behulp van de softwareproducten van Leverancier, voor de Abonnee direct of indirect online toegankelijk maken van individuele data (waaronder data van dataleveranciers), welke data Abonnee realtime kan ophalen en raadplegen, alsmede het door Leverancier verrijken en valideren van door Abonnee verstrekte data. Onder de term API’s wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan:

 1. de ten behoeve van de API’s toegepaste software;
 2. de ten behoeve van de API’s beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface, scherm – lay-out, templates en toebehoren; en
 3. de geleverde / beschikbaar gestelde data.

Tegoeden

Het door Abonnee betaalde bedrag waarmee Abonnee tot maximaal dat bedrag recht krijgt op afname van de verschillende met Abonnee overeengekomen diensten (gebruik van API’s en ondersteuning en support). De tegoeden dienen ineens en bij aanvang van het Abonnement (en telkens bij elke verlenging daarvan) door Abonnee te worden betaald. De geldende tarieven per afname-eenheid (“tikken”) voor de diverse diensten die in het kader van de API’s worden verleend, staan vermeld op het bestelformulier.

Ingangsdatum

Ingangsdatum van het Abonnement.

Termijn

Tijdsduur waarvoor het Abonnement wordt aangegaan.

Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Abonnement

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk Abonnement en elke andere overeenkomst met Leverancier. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Abonnee, of enige andere voorwaarden, is uitgesloten.
 2. Door acceptatie door Leverancier van het door Abonnee ondertekende, volledig en correct ingevulde bestelformulier, komt het Abonnement tot stand.
 3. Leverancier verstrekt Abonnee gedurende het Abonnement en vanaf de Ingangsdatum een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op de API’s – inclusief nieuwe versies daarvan – onder de in deze Voorwaarden vastgelegde afspraken en tegen de Tegoeden.
 4. Het gebruiksrecht is uitsluitend voor eigen gebruik. Hieronder wordt verstaan gebruik door Geautoriseerde gebruikers van Abonnee ten behoeve van de bedrijfsvoering van Abonnee.
 5. Na de Ingangsdatum stuurt Leverancier Abonnee de inloggegevens waarmee Abonnee toegang krijgt tot de API’s. Indien Abonnee de voor het gebruik van de API’s verschuldigde vergoeding niet tijdig betaalt, is Leverancier gerechtigd het Abonnement zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel het gebruiksrecht op de API’s op te schorten en de toegang van Abonnee tot de API’s te blokkeren, totdat Abonnee de verschuldigde vergoeding heeft voldaan.

Artikel 3. Algemene verplichtingen Abonnee

 1. De natuurlijke persoon die namens Abonnee dit Abonnement sluit, garandeert dat hij gerechtigd, dan wel gevolmachtigd is het Abonnement aan te gaan.
 2. Abonnee zal de API’s alleen gebruiken in de normale uitoefening van haar werkzaamheden, uitsluitend voor dezelfde, dan wel vergelijkbare doeleinden als Leverancier te weten: de bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en de in de API’s opgenomen informatie in generlei vorm buiten deze werkzaamheden opnieuw doen of laten circuleren, verveelvoudigen, verkopen of uitgeven.
 3. Het is Abonnee niet toegestaan:
  1. Tegoeden door te verkopen;
  2. De API’s te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Voorwaarden zijn omschreven, dan wel om de onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, te decompileren, te deassembleren, (te trachten) de source code ervan te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de API’s aan te brengen, anders dan expliciet in deze Voorwaarden bepaald en tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;
  3. Het is Abonnee niet toegestaan data op te halen of te raadplegen op een wijze die kan worden aangemerkt als herhaald en systematisch opvragen met als oogmerk de reconstructie van de gehele databank of een substantieel deel van de databank als bedoeld in de Databankwet ten behoeve van exploitatie door de Abonnee.
  4. De API’s in sub-licentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar of toegankelijk te maken;
  5. Wijzigingen aan te brengen in de API’s;
  6. De API’s te gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en/of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door Abonnee, diens personeel of derden;
  7. Bij het gebruik van de API’s te handelen in strijd met de goede zeden of openbare orde, of in strijd met algemeen erkende beginselen van het juiste en behoorlijke gebruik van het internet (zoals nettiquette), of zich schuldig te maken aan hacking, het verspreiden van virussen, de juiste werking van de server van Leverancier te hinderen of belemmeren of om zich anderszins onbehoorlijk (ter beoordeling van Leverancier) of onrechtmatig te gedragen.
 4. Abonnee garandeert Leverancier dat zij zich bij het gebruik van de API’s en de daaruit verkregen informatie houdt aan alle relevante Nederlandse en internationale wet- en regelgeving. Zo garandeert Afnemer dat zij de (persoons)gegevens van Leverancier niet gebruikt om bevolkingsgroepen, dan wel individuele personen uit te sluiten en/of te discrimineren en/of te profileren. Daarnaast dient Abonnee onder meer, maar niet uitsluitend, af te zien van verzending van ongevraagde berichten aan derden (‘spam’), het toesturen van direct mail aan organisaties met een zogenaamde ‘non-mailing-indicator’ en telefonische acquisitie bij ingeschrevenen van het bel-me-niet-register. Afnemer garandeert dat zij afdoende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om een bezwaar van betrokkenen tegen verwerking van diens persoonsgegevens voor marketingdoeleinden direct te kunnen honoreren. Abonnee vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Leverancier geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
 5. Indien Abonnee zich niet houdt aan de voorschriften zoals in deze Voorwaarden bepaald, is Leverancier gerechtigd om onmiddellijk het gebruiksrecht op de API’s op te schorten en de toegang van Abonnee tot de API’s te blokkeren, onverminderd het recht het Abonnement te beëindigen zoals nader bepaald in artikel 7.

Artikel 4. Technische verplichtingen Abonnee

 1. De software van Abonnee, waarmee Abonnee gebruik gaat maken van de API’s, dient een verbinding te kunnen maken met de servers van Leverancier en/of derde dataleveranciers (primaire en secundaire server(s)). De API servers bevinden zich op tenminste twee verschillende geografische locaties. Abonnee dient er rekening mee te houden dat er meer locaties bij kunnen komen. De locaties van de servers kunnen veranderen en daarmee ook de gebruikte IP nummers.
 2. De software van Abonnee dient altijd gebruik te maken van de primaire servers; pas indien deze niet bereikbaar zijn, mag en moet de software van Abonnee omschakelen naar de secundaire servers. Het testen van de server locaties kan (zonder dat daarvoor Tegoeden verschuldigd zijn) door het opvragen van postcode 1000AA.
 3. Indien de software van Abonnee geen verbinding kan maken met de API’s, dient Abonnee eerst met de software te testen of er wel een Internetverbinding aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld door een ping naar een willekeurige on line server te sturen. Indien het voor de Abonnee duidelijk is dat de Internetverbinding niet functioneert, kan de systeembeheerder intern maatregelen nemen.
 4. Abonnee dient te werken met een queue zodat de data-entry kan doorgaan ook al is er op dat moment geen verbinding. De data wordt in een later stadium automatisch door de software aangevuld.
 5. Abonnee is bekend en akkoord met het feit dat Leverancier met verschillende soorten data werkt die afkomstig zijn van meerdere dataleveranciers. Vrijwel alle beschikbare data is fysiek aanwezig op de servers van Leverancier. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de data extern opgehaald wordt van de servers van een derde dataleverancier.

Artikel 5 . Verplichtingen Leverancier

 1. Leverancier levert kosteloos support ter ondersteuning van de Abonnee via telefoon en via de helpdesk tijdens kantooruren (van 9:00 tot 17:30 van maandag tot en met vrijdag, behoudens wettelijke feestdagen). Abonnee kan de helpdesk benaderen door een melding te sturen naar service@company.info of te bellen naar 020-2400400
 2. Er kunnen twee soorten meldingen geplaatst worden bij de helpdesk:
  1. meldingen voor ondersteuning bij gebruik
  2. meldingen om fouten te melden (error correction calls).
 3. Bij een melding geeft Abonnee één van de hierna genoemde prioriteitscodes aan:
  1. prioriteit 1: Het primaire proces in het bedrijf van Abonnee is ernstig verstoord, geen enkele Geautoriseerde gebruiker kan verder werken en er zijn geen uitwijkmogelijkheden;
  2. prioriteit 2: Het primaire proces is verstoord, meerdere Geautoriseerde gebruikers kunnen niet meer werken, maar hebben wel een uitwijkmogelijkheid óf een onderdeel van het primaire proces werkt niet maar de call vormt nog geen essentiële bedreiging voor de uitvoer van het primaire proces; of
  3. prioriteit 3: Er is een verstoring, maar Geautoriseerde gebruikers kunnen wel verder werken in het primaire proces. Alle calls die buiten de verantwoordelijkheid van Leverancier liggen (bijvoorbeeld indien de fout niet is terug te voeren op de API’s) vallen buiten de ondersteuning van de helpdesk.
 4. Leverancier spant zich in om de meldingen binnen de volgende periodes te verhelpen (eventueel door middel van een tijdelijke oplossing):
  1. prioriteit 1: op werkdagen binnen 4 uur;
  2. prioriteit 2: op werkdagen binnen 2 werkdagen;
  3. prioriteit 3: op werkdagen binnen 7 werkdagen.
   Indien herstel op deze wijze niet mogelijk blijkt, zullen partijen bespreken op welke wijze de fout alsnog zo spoedig mogelijk kan worden verholpen.
 5. Indien Leverancier een melding moet escaleren naar een andere partij (bijvoorbeeld een toeleverancier van de API’s), gelden de hiervoor genoemde hersteltijden niet. In dat geval zal Leverancier Abonnee op de hoogte houden van de voortgang en erop toezien dat de toeleverancier de fout zo snel mogelijk oplost.
 6. Opdat Leverancier de hiervoor genoemde support services zo goed mogelijk kan verrichten, dient Abonnee aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. de Geautoriseerde gebruikers moeten voldoende zijn getraind in het gebruik van de API’s;
  2. één Geautoriseerde gebruiker is aangewezen en gerechtigd om de helpdesk te raadplegen;
  3. alle redelijke aanwijzingen van Leverancier met betrekking tot het gebruik van de API’s worden in acht genomen; en
  4. de melding die gestuurd is naar service@company.info is volledig en correct ingevuld.
 7. Leverancier werkt met verschillende soorten data die afkomstig zijn van meerdere dataleveranciers. Op basis van ervaringen van de laatste 10 jaar heeft Leverancier een uptime van 99,8% gerealiseerd. Voor wat betreft data die extern wordt opgehaald gelden de SLA’s van betreffende dataleveranciers.
 8. Leverancier ontsluit haar services middels professionele onafhankelijke hostingproviders. De hosting van Leverancier is redundant uitgevoerd over meerdere datacentra binnen Europa. De hostingproviders van Leverancier leveren managed hosting met 24/7 proactieve monitoring en support. Leverancier hanteert Service Level Agreements met haar hostingproviders. Van data in beheer van Leverancier wordt dagelijks een back-up gemaakt op alle hosting.
 9. Performance is mede gebaseerd op de functie die wordt uitgevoerd en eventueel de dataprovider (indien data extern wordt betrokken).
 10. Leverancier heeft regelmatig databaseonderhoud. Gepland database onderhoud vindt zoveel mogelijk plaats buiten kantooruren. Tijdens onderhoud aan een van de servers worden verzoeken automatisch afgehandeld door een andere server. Minimaal een (1) week van tevoren wordt Abonnee ingelicht over software en technisch onderhoud via het support forum. Regelmatig onderhoud dat niet van invloed is op de beschikbaarheid van de dienst wordt periodiek uitgevoerd. Hiervan wordt Abonnee niet op de hoogte gebracht, tenzij Abonnee hier mogelijkerwijs consequenties van kan ondervinden.
 11. Abonnee wordt middels e-mail ingelicht indien een dienst voor langere tijd niet beschikbaar is. Leverancier controleert continu de beschikbaarheid van al haar functies.
 12. Leverancier voert regelmatig checks uit op al haar functies. Dit is 24/7 ingeregeld. Indien een van de servers niet beschikbaar is, wordt de technische dienst van Leverancier hier automatisch van op de hoogte gesteld. Leverancier stelt Abonnee middels e-mail direct op de hoogte van eventuele storingen. Indien Abonnee zelf een storing meldt, wordt direct contact gelegd tussen de technische dienst en de Abonnee. Uiterlijk binnen 24 uur wordt inzage gegeven in de doorlooptijd van de storing.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (zoals onder meer, maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten) die rusten op de naam en logo’s van Leverancier en de API’s berusten uitsluitend bij Leverancier en/of haar licentiegevers. Het Abonnement heeft geen overdracht van deze rechten tot gevolg. Met het Abonnement verwerft Abonnee enkel het in de Voorwaarden beschreven beperkte recht gebruik te maken van de API’s.
 2. De API’s en de daarin opgenomen informatie mogen niet door Abonnee zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of anderszins worden geëxploiteerd, op welke wijze dan ook, zoals onder meer (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot) door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem.

Artikel 7. Duur en beëindiging Abonnement

 1. Het Abonnement vangt aan op de Ingangsdatum.
 2. Het Abonnement wordt aangegaan voor de Termijn van één (1) jaar tenzij anders overeengekomen
 3. Na afloop van de initieel overeengekomen Termijn, wordt het Abonnement telkens voor dezelfde Termijn en onder dezelfde Voorwaarden stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door een van beide partijen.
 4. Elke partij kan het Abonnement opzeggen tegen het eind van de lopende Termijn. Opzegging dient schriftelijk, dan wel per e-mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden.
 5. Onverminderd de bevoegdheden die Leverancier op grond van de wet toekomen, onverminderd het overige bepaalde in deze Voorwaarden, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, is Leverancier gerechtigd het Abonnement met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  1. Abonnee, ook na ingebrekestelling (indien vereist), enige verplichting uit het Abonnement niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;
  2. Abonnee onder curatele wordt gesteld of onder curatele dreigt te worden gesteld;
  3. Abonnee faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt; en/of
  4. indien een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden, waaronder ook wordt verstaan: de dreiging van de intreding van die omstandigheden.
 6. Bij beëindiging van het Abonnement om welke reden dan ook, vervalt het gebruiksrecht van Abonnee op de API’s en zal Abonnee ieder gebruik van de API’s onmiddellijk staken en gestaakt houden. Alle vorderingen van Leverancier op Abonnee zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Alle bepalingen uit het Abonnement die naar hun aard voortduren blijven onverminderd van kracht.

Artikel 8. Tegoeden, prijzen en facturering

 1. De Tegoeden zijn per Termijn ineens en per vooruitbetaling verschuldigd op grond van de door Leverancier geaccepteerde bestelling (als gespecificeerd op het bestelformulier) van Abonnee, ongeacht of Abonnee alle Tegoeden daarna gebruikt.
 2. Indien Abonnee lopende de Termijn additionele Tegoeden wil bijbestellen anders dan het eerder gekochte aantal (bijvoorbeeld: Abonnee heeft 100 Tegoeden ingekocht en wil 150 Tegoeden bijbestellen), dient zij voor de additionele Tegoeden (in het voorbeeld: voor 150) een nieuw Abonnement te sluiten, op de wijze als in artikel 2 bepaald. Op dat aanvullende Abonnement zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Het eerste Abonnement (in het voorbeeld: voor 100 Tegoeden), eindigt, in afwijking van het bepaalde in artikel 7 aan het eind van de Termijn van rechtswege.
 3. Gedurende de Termijn administreert Leverancier het verbruik van de Tegoeden door Abonnee. Abonnee kan haar verbruik zelf controleren in de webview interface. Gekochte, maar aan het eind van een Termijn niet verbruikte Tegoeden, komen te vervallen en kunnen (derhalve ook) niet meegenomen worden naar de volgende Termijn.
 4. Voor een volgende Termijn wordt aan Abonnee automatisch dezelfde hoeveelheid Tegoeden in rekening gebracht als de Termijn daarvoor. Indien Abonnee voor een volgende Termijn een ander aantal Tegoeden wil, dient Abonnee dat dan telkens uiterlijk twee (2) maanden voor afloop van Termijn schriftelijk aan Leverancier op te geven.
 5. Wanneer het grootste deel (standaard bij ongeveer 90%; percentage kan ook op maat worden ingesteld met de Abonnee) van de ingekochte Tegoeden is verbruikt, krijgt Abonnee automatisch een waarschuwing per e-mail. Wanneer de door Abonnee ingekochte Tegoeden zijn verbruikt, wordt de toegang tot het systeem geblokkeerd. Abonnee kan te allen tijde Tegoeden bijkopen als in dit artikel omschreven.
 6. De prijs voor de verschillende API’s en de support, staat, per afname eenheid, steeds vermeld op het bestelformulier en het ‘function costs’ overzicht in de voor Abonnee toegankelijke webview interface. Leverancier is gerechtigd de prijs van een afname eenheid van tijd tot tijd te herzien, ook gedurende een Termijn. Prijswijzigingen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend worden doorgevoerd wegens inflatie. De prijswijzigingen gaan in één (1) maand na aankondiging ervan in de nieuwsbrief van Leverancier of in een brief van Leverancier aan Abonnee. Nieuwe soorten van gebruik en support en de daarvoor geldende Tegoeden worden telkens per e-mail of nieuwsbrief aan Abonnee gecommuniceerd.
 7. In geval derde dataleveranciers voor nieuwe versies en updates een aanvullende vergoeding vragen, zal (in afwijking van lid 6 van dit artikel) die aanvullende vergoeding direct vanaf opname van die versies en updates door Leverancier in de API’s door Abonnee verschuldigd zijn. Leverancier zal Abonnee daarvoor separaat factureren. Welke aanpassingen in de API’s noodzakelijk en gewenst zijn blijft uiteindelijk steeds ter beoordeling van Leverancier en/of de dataleveranciers.

Artikel 9. Verwerking (persoons)gegevens

 1. Leverancier ontsluit en levert in het kader van haar dienstverlening diverse gegevens van externe dataleveranciers, waaronder persoonsgegevens. Dit betreffen die (bedrijfs)gegevens welke te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Deze gegevens worden zonder enige bewerking en/of verrijking aan Partner ontsloten en geleverd. Leverancier is verantwoordelijk voor de levering en ontsluiting van deze gegevens en wordt derhalve aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Leverancier is in het kader van haar verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vrijwaart Abonnee voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Abonnee is verantwoordelijk voor het gebruik van de API’s en de verwerking van persoonsgegevens in dat kader. Abonnee garandeert dat haar gebruik van de API’s voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Leverancier houdt ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst het gebruik van de API’s door de Geautoriseerde gebruiker(s) bij. Dit houdt onder andere in; persoonsgegevens die door Abonnee en de Geautoriseerde gebruiker(s) zijn verstrekt om onze diensten te leveren (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer), persoonsgegevens welke worden afgeleid van het gebruik van de API’s (het aantal sessies, time on site, bezochte pagina’s, de aangeroepen API’s en het aantal keren deze zijn aangeroepen) en persoonsgegevens die voortvloeien uit het contact met één van de contactkanalen van Leverancier (call center, email, briefpost, website, accountmanager ed). Abonnee geeft hierbij, waar nodig, uitdrukkelijk akkoord op de verwerking van deze gegevens.
 4. Op verzoek van Abonnee stelt Leverancier een overzicht van dit gebruik tevens aan Abonnee beschikbaar.
 5. Abonnee verklaart dat de Geautoriseerde gebruiker(s) akkoord is (zijn) met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden (inclusief de Geautoriseerde gebruiker(s)) ter zake. Abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen van de Geautoriseerde gebruiker(s) met betrekking tot de API’s.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Abonnee is ervan op de hoogte dat Leverancier voor de uitvoering van het Abonnement mede afhankelijk is van de aanlevering van informatie door derden. Leverancier is daarom niet aansprakelijk jegens Abonnee voor door Abonnee geleden schade indien Leverancier het Abonnement al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie door voornoemde derden aan Leverancier.
 2. Leverancier streeft ernaar dat de via de API’s beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Abonnee accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat Leverancier voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
 3. Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit het Abonnement zal Abonnee haar schriftelijk per aangetekende brief in gebreke stellen, waarbij zij aan Leverancier te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig werkdagen zal gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Indien Leverancier na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit dit Abonnement, of in geval van onrechtmatig handelen van Leverancier jegens Abonnee, is Leverancier enkel aansprakelijk jegens Abonnee voor de door Abonnee geleden directe schade in geval van opzet of grove schuld en sowieso tot de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van Leverancier. De aansprakelijkheid van Leverancier is hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor Leverancier verzekerd is en tot het bedrag dat onvoorwaardelijk uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Leverancier. Leverancier is verder nimmer gehouden tot nadeelsopheffing ex art. 6:230 BW.
 5. Ingeval Leverancier diens prestaties die voortvloeien uit het Abonnement niet kan nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van Leverancier opgeschort voor een termijn van twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder der partijen het Abonnement met onmiddellijke ingang aan de andere Partij opzeggen. Overmacht wordt in het kader van deze Voorwaarden geïnterpreteerd op grond van het bepaalde in artikel 6:75 BW van het Burgerlijk Wetboek. Wordt het Abonnement beëindigd als gevolg van overmacht aan de zijde van Leverancier, dan is Leverancier op geen enkele manier schadeplichtig aan Abonnee.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen, product-, prijs-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens) die zij in het kader van het Abonnement van en/of over elkaar hebben verkregen, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Indien het Abonnement eindigt, zal elke partij uit eigen beweging en voor zover mogelijk onverwijld aan de andere partij alle documenten, bestanden en andere informatie en informatiedragers die vertrouwelijke informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover vertrouwelijke informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de vertrouwelijke informatie vernietigen.
 3. Partijen verplichten zich om alle personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van het Abonnement dezelfde verplichtingen op te leggen als in het eerste lid van dit artikel is opgenomen.

Artikel 12. Algemeen

 1. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Leverancier en Abonnee en gelden alleen voor het desbetreffende onderliggende Abonnement.
 2. Wanneer door Leverancier gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt nadrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Leverancier op strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst of voor het overige onverlet. Ook indien Leverancier een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden of het Abonnement gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Abonnee hieraan geen rechten ontlenen.
 3. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
 4. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden aan te passen. Deze aangepaste Voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer een Abonnement wordt verlengd (onverlet het bepaalde over prijswijzigingen als bedoeld in artikel 8 lid 6 en 7). Indien Abonnee niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kan Abonnee het Abonnement opzeggen op de wijze als in artikel 7 lid 4 beschreven. Leverancier zal de voorgenomen wijziging uiterlijk drie maanden voor afloop van de Termijn (schriftelijk, per e-mail of door vermelding op haar website) mededelen.
 5. Abonnee is niet gerechtigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier de rechten en verplichtingen uit het Abonnement aan derden over te dragen.
 6. Voor het generen van de Producten hergebruikt Leverancier ook informatie die is neergelegd in documenten berustend bij met een publieke taak belaste instellingen voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor de informatie is geproduceerd.
 7. Op deze Voorwaarden, alsmede op het Abonnement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 8. Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een Abonnement mochten ontstaan zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland.

Bijlage 1: Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers

1. Algemeen

 1. Een API-abonnement (hierna te noemen: Abonnement) bij Company.info B.V. is een bindende overeenkomst tussen de klant (hierna te noemen: Abonnee) en Company.info B.V. te Amsterdam op grond waarvan Company.info B.V. API’s verleent aan Abonnee.
 2. Deze Bijzondere voorwaarden dataleveranciers zijn, naast en in samenhang met de geldende versie van de “Voorwaarden van het Company.info API-Abonnement”, van toepassing indien Abonnee een Abonnement aangaat met Company.info B.V. te Amsterdam met betrekking tot het leveren van API’s waarvan de in deze Bijzondere Voorwaarden genoemde producten van de hierna genoemde dataleveranciers, deel uitmaken. De Voorwaarden van het Company.info B.V. Abonnement zijn eveneens van toepassing op API’s ten aanzien van de producten van de dataleveranciers als in deze Bijzondere Voorwaarden genoemd. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Voorwaarden van het Company.info B.V. Abonnement, prevaleert het bepaalde in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden.
 3. De in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden met een hoofdletter gebruikte begrippen, hebben dezelfde betekenis als in de Voorwaarden van het Company.info B.V. Abonnement.
 4. De onderhavige Voorwaarden (en de eventuele nieuwe versies daarvan) zijn van toepassing op ieder Abonnement en iedere verlenging daarvan. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier voor het Abonnement verklaart Abonnee een exemplaar van deze Bijzondere Voorwaarden te hebben ontvangen en verklaart zij zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Bijzondere Voorwaarden op het Abonnement. Door het gebruiken van de producten van de dataleveranciers verklaart Abonnee zich ook akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de onderhavige Bijzondere Voorwaarden.
 5. Als Abonnee niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden dataleveranciers, mag Abonnee de data en producten van de dataleveranciers niet gebruiken.
 6. Company.info B.V. behoudt zich het recht voor om het betreffende deel van deze Bijzondere voorwaarden, na voorafgaande (zo spoedig mogelijke) aankondiging, te wijzigen indien een dataleverancier de voorwaarden van ter beschikking stellen van zijn data, wijzigt.

 

15-04-2020