Bartels Loon- en Grondwerken B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Gareelweg 26
4727 TB MOERSTRATEN
Organisatie

A. Het aannemen van weg- en waterbouwkundige werken; B. Het voor derden met behulp van land- en tuinbouwwerktuigen, tractoren, grondverzetmachines en andere machines, verrichten van werkzaamheden, betrekking hebbende op de bewerking en verplaatsing van grond, het graven en schonen van sloten en de verpleging van gewassen; C. Het uitoefenen van een landbouwbedrijf, meer in het bijzonder de oogst van landbouwproducten en de bewerking daarvan en het pachten en verpachten van landbouwgronden en gebouwen; D. De handel in bovengenoemde werktuigen, machines en tractoren alsmede het aan derden in huur of enig ander gebruik ter beschikking stellen daarvan; E. Het deelnemen in- en/of het financieren van en/of het voeren van de directie over andere ondernemingen, het uitkeren van lijfrenten en pensioenen aan de directeur(en) en/of diens nabestaanden ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van het bepaalde in artikel 2, lid 1 van de pensioen- en spaarfondsenwet en/of ten aanzien waarvan genoemd artikellid ingevolge het bepaalde in artikel 2, lid 3 van genoemde wet niet van toepassing is terwijl voor de toekenningen de vrijstelling ingevolge artikel 11 van de wet op de loonbelasting geldt; F. Alles wat in de meest uitgebreide zin geacht kan worden tot het sub A. Tot en met E. Vermelde te behoren, daartoe dienstig te zijn en daarmee in verband te staan.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Bartels Groep Holding B.V.
Directeur | Bestuurder
2016

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch