Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de abonnementen, de bedrijfsinformatie, het bedrijfsnieuws of de toegang van Company.info? Selecteer uw gewenste onderwerp en vind gerelateerde vragen en antwoorden! Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u altijd graag verder.

 

Kies een onderwerp

Hoe beschermt Company.info persoonsgegevens?

Informatieveiligheid is een topprioriteit voor Company.info en haar moederbedrijf FD Mediagroep. Dit blijkt onder andere uit onze ISO 27001 certificering en de grote set aan getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek ontstaat. Daarom hebben we een protocol datalekken opgesteld.

Hoe gaat Company.info om met de non-mailing indicator (NMI) die bedrijven hebben aangegeven bij de KvK?

Company.info gaat uiterst zorgvuldig om met de NMI. Hiervoor hanteren wij maatregelen op 3 niveaus: 
  1. Uitleg
Er heerst veel onbegrip en onduidelijkheid over de NMI. Wat is precies de scope van de NMI? Heeft deze alleen betrekking op fysieke post of ook op bellen, email en andere vormen van digitale marketing? Heeft de NMI alleen betrekking op de KvK of ook op andere bedrijven die gebruikmaken van data uit het Handelsregister? In onze uitleg sluiten wij aan bij de uitleg die de KvK zelf geeft over de NMI. Wij adviseren onze klanten daarbij om een nog striktere uitleg van de NMI te hanteren. Bedrijven die hebben aangegeven niet gemaild te willen worden, geven feitelijk aan dat zij niet benaderd willen worden voor commerciële doeleinden. Dus wij raden aan om deze wens te respecteren en bedrijven niet ongevraagd via welk kanaal dan ook te benaderen. 
  1. Contractueel
In al onze contracten die wij met onze klanten afsluiten, nemen wij standaard op dat onze klanten de data niet inzetten voor het versturen van ongevraagde berichten (‘spam’) en daarbij specifiek de NMI honoreren. 
  1. Uitsluiten NMI gegevens
Wij geven proactief aan welke bedrijven de NMI status hebben. Op het moment dat gebruikers een export draaien van bedrijven in Company.info Online, dan worden de adresgegevens van bedrijven met NMI uitgesloten. Incidenteel leveren wij een bulk dataset met daarbij ook de gegevens van NMI bedrijven, inclusief het vlaggetje dat zij een NMI hebben. Dit doen wij alleen als het doel van de verwerking niet is gelegen in het bedrijven van direct marketing. Bovendien geldt in dat geval nog steeds dat wij de contractuele voorwaarden zoals hierboven besproken dwingend opleggen.

Hoe kan ik Company.info bereiken met vragen over privacy?

Als u informatie mist, vragen heeft of als u feedback op ons privacy beleid heeft, horen wij graag van u. Wij staan u graag te woord via service@company.info of 020 - 2400 400.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens rectificeren of verwijderen?

Company.info bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde/de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarnaast heeft u op basis van de privacywetgeving het recht van rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dus bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover die verwerking zijn grondslag heeft in het gerechtvaardigde belang van Company.info en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn. Ook heeft u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verzameld met uw (uitdrukkelijke) toestemming, maar u deze toestemming nu in wenst te trekken en de verwerking niet op een andere grondslag kan worden gebaseerd.

Een verzoek tot rectificatie of permanente verwijdering doet u rechtstreeks bij de originele bron waarvan Company.info uw persoonsgegevens heeft verkregen. Ook kunt u contact met ons hierover opnemen via service@company.info of 020 - 2400 400. Wij helpen u graag verder.

Een volledig overzicht van alle door Company.info gebruikte bronnen en persoonsgegevens, vindt u terug in ons Privacy-document. 

Hoe kom ik er achter of mijn persoonsgegevens voorkomen in de bedrijfsprofielen van Company.info?

Op basis van de privacywetgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens altijd bij ons of de originele bron in te zien. Een persoonsgegeven heeft betrekking op een persoon. Bij bedrijfsprofielen zal het dus vaak gaan om gegevens over eenmanszaken of VOF’s waar de eigenaar een privépersoon is. Bij grotere organisaties als B.V.’s en N.V.’s zullen namen van bestuurders vaak persoonsgegevens zijn. Ook zij hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens.

U kunt kosteloos een proefaccount aanmaken en bekijken welke gegevens Company.info vastlegt. Ook kunt u hierover contact met ons opnemen via service@company.info of 020 - 2400 400.

Mag ik persoonsgegevens van Company.info toevoegen aan mijn CRM systeem?

Als u uw eigen database verrijkt met de data en persoonsgegevens uit de profielen van Company.info, dient u uw betrokkenen (lees: de personen die voorkomen in uw database) hierover te informeren. Dat wil zeggen dat u in een eigen privacy statement informeert over de verrijking. U bent bij de verwerking van gegevens gebonden aan toepasselijke algemene voorwaarden van Company.info. Daarnaast worden klanten standaard verzocht te garanderen de persoonsgegevens conform wet- en regelgeving te gebruiken.

Waarom is er geen verwerkersovereenkomst met Company.info nodig, als ik als klant Company.info gebruik?

Company.info stelt – voor wat betreft het gebruik van de database en de verschillende webservices - het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vast. Company.info bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen). Company.info is hierdoor verwerkingsverantwoordelijke. Om deze reden is een verwerkersovereenkomst dus niet nodig. Op basis van de AVG rust op ons een zelfstandige verplichting om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens transparant, veilig, zorgvuldig en volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt worden. Meer informatie over hoe Company.info hieraan voldoet, leest u terug in ons Privacy-document.

Wat doet Company.info met bedrijfs- en persoonsgegevens?

Company.info levert bedrijfsprofielen aan organisaties. Veel van de gegevens in deze profielen zijn openbaar, bijvoorbeeld informatie uit het Handelsregister en het Kadaster. Andere gegevens zijn door commerciële partijen verzameld met medeweten van organisaties, of omdat organisaties deze gegevens zelf openbaar hebben gemaakt. Organisaties hebben belang bij een transparante markt. Dit waarborgt de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Onze klanten zijn echter wel gebonden aan onze gebruiksvoorwaarden. Hierin staat onder meer dat bedrijfsprofielen gebruikt moeten worden overeenkomstig wet- en regelgeving, en dat men rekening dient te houden met de privacywetgeving als een bedrijfsprofiel eveneens persoonsgegevens bevat. Als u denkt dat een organisatie misbruik maakt van onze informatie, horen wij dit uiteraard graag via service@company.info of 020 - 2400 400.

Welke bronnen gebruikt Company.info voor het verzamelen van persoonsgegevens?

Company.info ontsluit, bundelt en verrijkt data uit diverse openbare registers, zoals het Handelsregister en het Kadaster, en ontsluit en levert data en persoonsgegevens van haar datapartners, zoals internationale bedrijfsinformatie of kredietwaardigheidstoetsingen van consumenten. Een volledig overzicht van alle door Company.info gebruikte bronnen en persoonsgegevens, vindt u terug in ons Privacy-document.

Welke rol heeft Company.info bij de verwerking van persoonsgegevens?

Company.info geeft complete, betrouwbare en actuele informatie, zakelijk nieuws en voorspellende inzichten over bedrijven en hun bestuurders. Wij brengen juiste zakelijke gegevens samen, structureren ze en maken ze toegankelijk voor ondernemend Nederland. Wij verwerken dus data, en daarmee ook persoonsgegevens. Dit doen wij om onze gebruikers te informeren over zakelijke kansen en risico’s, en om oplossingen te bieden op het gebied van datakwaliteit, data-integratie en data-inzichten. Meer specifieke informatie over onze dienstverlening en welke data Company.info verwerkt, leest u terug in ons Privacy- document.

Meer weten?

Staat uw vraag of uw gewenste antwoord er niet bij? Neem dan contact op! Wij helpen u graag verder.