Blog

Volledig klantinzicht essentieel bij verstrekken microkrediet

Qredits helpt ondernemers die moeite hebben een zakelijke financiering te krijgen. De wijze waarop de kredietbeoordeling plaatsvindt is uniek binnen Nederland. Qredits combineert het ‘traditionele’ en persoonlijke bankieren met een geavanceerde inrichting van de IT. Een belangrijk onderdeel van de IT-inrichting is het leggen van directe verbindingen met dataproviders. Het gebruik van informatie van deze dataproviders, in combinatie met de persoonlijke bevindingen, maken het mogelijk om een goed totaalbeeld te creëren van een potentiële klant. Dit heeft intussen geleid tot het winnen van de Europese Innovatieprijs en zeer veel internationale belangstelling. Wij zijn er trots op dat Company.info Webservices een bijdrage mag leveren aan de datastroom van het krediet beoordelingstraject binnen Qredits. Vincent Stulen, Projectmanager bij Qredits, legt ons uit hoe data helpt om de kredietbeoordeling op een efficiënte manier te ondersteunen.

 

“Company.info Webservices helpt om adres- en bedrijfs-gegevens automatisch in te laden in MicroNET. Hierdoor zijn wij in staat om het klantbeeld op een efficiënte manier in kaart te brengen.”- Vincent Stulen, Qredits

Helpen om dromen van ondernemers mogelijk te maken

Microfinanciering krijgt de laatste jaren veel internationale aandacht. Deze aandacht heeft een kleine 7 jaar geleden onder andere geleid tot de oprichting van Qredits; een initiatief van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Nederlandse grootbanken (ABN AMRO, Rabobank, ING en destijds Fortis). Deze stichting helpt dagelijks vele ondernemers met het realiseren van hun eigen bedrijf. Naast het verstrekken van microkredieten (tot € 50.000) en kredieten aan het MKB (tot €250.000,-) telt Qredits een uitgebreid netwerk van 600 vrijwilligers die ondernemers helpen bij diverse zaken, zoals het schrijven van een ondernemingsplan, het inrichten van de financiën en administratie, het in banen leiden van de marketing en verkoop en het verhogen van de persoonlijke effectiviteit.

Efficiënte kredietbeoordeling opent deuren waar deze bij anderen dicht blijven

Veel startende ondernemers ondervinden problemen bij het vinden van financiering. Zeker als het gevraagde startkapitaal laag is, vinden financiële instellingen het vanuit bedrijfseconomisch perspectief vaak niet rendabel een gedegen risico analyse te maken. En juist zo’n analyse is noodzakelijk voordat op een verantwoorde wijze besloten kan worden of een kredietaanvraag wordt goedgekeurd. Deze ondernemers kunnen wel bij Qredits terecht. Qredits maakt een gedegen analyse van iedere ondernemer die zich via de website meldt met een kredietaanvraag. De wijze waarop deze aanvraag wordt afgehandeld en verwerkt is dusdanig efficiënt ingericht dat het toch mogelijk is een persoonlijke benadering in stand te houden, zonder al te hoge kosten. Dit is onder andere mogelijk door het zelf ontwikkelde softwarepakket MicroNET, de basis voor alle kredietbeoordelingen binnen Qredits. De laatste twee jaar is dit pakket op het gebied van datakwaliteit op veel punten geoptimaliseerd, wat geleid heeft tot een zeer efficiënt en betrouwbaar beoordelingsproces.

Datastroom kredietbeoordeling Qredits

Wanneer een nieuwe klant zich via de website van Qredits meldt voor een kredietaanvraag, is deze vaak al afgewezen bij een reguliere bank. Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient de klant een ondernemingsplan in te dienen via de website. Na het uploaden van de gegevens, gaat een volledig geautomatiseerd traject van start waarin de ondernemer wordt gecontroleerd via verschillende databronnen. Bij de aanvraag vinden er checks op twee niveaus plaats:

1. Persoonlijke gegevens:
De ondernemer wordt op een objectieve manier beoordeeld om een eerste risico inschatting te kunnen maken. Denk hierbij aan het controleren van financiële zaken, waaronder kredietregistraties, betaalervaringen, incasso’s, schuldsanering(en), eventuele faillissementen en fraude. Company.info Webservices biedt de koppeling om de data zo goed mogelijk te verwerken. Al deze informatie wordt digitaal toegevoegd in het dossier van de aanvraag. Opvallend is dat deze data nooit een reden voor Qredits zijn om iemand af te wijzen. De persoonlijke benadering en subjectieve beoordeling blijven het belangrijkst.

2. Bedrijfsgegevens:
Ruim 70% van de kredietaanvragen is afkomstig van startende ondernemers, waarbij er vrijwel geen bedrijfsinformatie voorhanden is. Betreft het echter een ondernemer die al een bedrijf heeft (gehad), dan wordt ook informatie over het bedrijf opgevraagd. Bedrijfsinformatie van het Handelsregister wordt via Company.info Webservices ingeladen in MicroNET. Data vanuit enkele andere bronnen maken het beeld compleet, waardoor een betaalscore, faillissementsscore en informatie over incasso’s uit de database kan worden toegevoegd aan het digitale dossier.

Screening: ondernemer wordt beoordeeld op meetbare en niet meetbare zaken

Als alle belangrijke informatie over de persoon en het bedrijf is toegevoegd in MicroNET, gaat er een nieuwe fase van start binnen het screeningsproces. In deze fase gaat één van de bedrijfsadviseurs van Qredits langs bij de ondernemer die de kredietaanvraag heeft gedaan. Tijdens dit bezoek wordt een inschatting gemaakt van de kans dat de ondernemer in staat is om zijn plannen succesvol uit te voeren. De data uit de eerdere fasen zijn voor de adviseur een hulpmiddel om een zorgvuldige afweging te kunnen maken.

Tijdens de screening zijn de niet meetbare, subjectieve beoordelingscriteria, misschien wel het meest belangrijk, zo niet doorslaggevend. Er wordt bijvoorbeeld beoordeeld of een ondernemer in staat is om zijn zwakke kanten te benoemen. Vervolgens is het de vraag of hij/zij een plan heeft om met deze zwakke kanten om te gaan. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de eigen competenties middels training of het inschakelen van personen die op een bepaald gebied beter zijn dan zijn eigen kunnen. Dit soort zaken is vaak cruciaal voor het wel of niet kunnen slagen als ondernemer. Iedereen heeft tekortkomingen, maar als je een goede manier hebt om hier geen last van te ondervinden hoeft dit geen probleem te zijn.

Risk-management: eigen risico score model geeft sturing aan kredietbeoordeling

De bedrijfsadviseur die de beoordeling (thuis of op de zaak) heeft gedaan, maakt een rapport op van alle bevindingen met daarbij een eigen oordeel over het al dan niet verstrekken van het gewenste kredietbedrag. De afdeling Risk-Management controleert alle informatie uit de eerdere fasen. Op basis hiervan wordt een risico classificatie gemaakt met behulp van het eigen risico scoremodel dat Qredits heeft ontwikkeld. Deze laatste fase bepaalt vervolgens of de ondernemer groen licht krijgt voor zijn ondernemingsplannen. Al met al duurt een dergelijk traject ca. 4 weken van indienen aanvraag tot uitboeking.

Definitieve GO: Company.info Webservices levert laatste data vanuit het Handelsregister

Als blijkt dat het krediet verstrekt mag worden aan de ondernemer, wordt het contract vastgelegd in MicroNET. In deze fase zorgt een koppeling met Company.info Webservices ervoor dat een realtime uittreksel van het Handelsregister wordt toegevoegd aan MicroNET. Met één druk op de knop wordt dit uittreksel als PDF-document en als XML toegevoegd aan het dossier.

Monitoring: databronnen helpen om mutaties vroegtijdig te signaleren

Zodra het krediet verleend is, is het zaak om goed te monitoren of de ondernemer zich aan de maandelijks betalingsverplichting kan houden. Daarnaast wordt automatisch bijgehouden of er mutaties plaatsvinden in het dossier van de ondernemer. Een zeer belangrijke graadmeter is het adres, welke in sommige gevallen wel op 10 verschillende manieren is opgeslagen in de database. Denk hierbij aan het persoonlijke adres, het vestigingsadres, het postadres en het adres van eventuele compagnons. Deze adressen zijn bekend in de verschillende databronnen die Qredits gebruikt in de monitoring fase. Als in één van deze databases een mutatie wordt gesignaleerd in combinatie met een betaalachterstand bij Qredits zelf, wordt er direct een taak aangemaakt in het takensysteem om te polsen hoe het met de ondernemer gaat.

Naast deze automatische monitoring ontvangt Qredits ook andere informatie om het dossier actueel te houden, waaronder een jaarlijkse ingevulde vragenlijst van de ondernemer en de jaarcijfers. Al deze informatie maakt het mogelijk om een ondernemer in een vroegtijdig stadium te kunnen helpen als dat nodig is.

Data verbindt alle processen

Het is mooi om te zien hoe data van grote waarde is binnen het ICT proces bij Qredits. Doordat alle data vanuit de diverse databronnen in de vorm van een webservice toegevoegd worden aan het digitale dossier, is het mogelijk om potentieel risicovolle situaties in een vroegtijdig stadium te signaleren. Een goed voorbeeld van hoe data kan bijdragen aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Ook partner worden?

Een partnership met Company.info levert u en uw klanten significante voordelen op.

  • Commissie
  • Eenvoudige, simpele software en data integratie
  • Direct klaar voor gebruik
  • Ondersteuning bij integratie
  • Geen afzonderlijke licenties

Neem nu contact op om uw mogelijkheden door te spreken.

Bekijk alle blogberichten