Voorwaarden van het Company.info Webservices Abonnement

1. Algemeen

1.1 Een Webservices abonnement (hierna te noemen: Abonnement) bij Webservices.nl B.V. is een bindende
overeenkomst tussen de klant (hierna te noemen: Abonnee) en Webservices.nl B.V. te Amsterdam op grond waarvan
Webservices.nl. B.V. Webservices verleent aan Abonnee. De onderhavige Voorwaarden (en de eventuele nieuwe
versies daarvan) zijn van toepassing op ieder Abonnement en iedere verlenging daarvan. Door ondertekening van het
aanmeldingsformulier voor het Abonnement verklaart Abonnee een exemplaar van deze Voorwaarden te hebben
ontvangen en verklaart hij zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Voorwaarden op het
Abonnement. Door acceptatie door Webservices.nl. B.V. van het (mits rechtsgeldig) door Abonnee ondertekende,
volledig en correct ingevulde acceptatieformulier, komt het Abonnement tot stand. Acceptatie blijkt uit toezending
door Webservices.nl. B.V. van de factuur voor de door Abonnee bestelde Tegoeden. Door het gebruiken van de
Licentie Producten verklaart Abonnee zich ook akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de onderhavige
Voorwaarden.

 

1.2 Onder Webservices wordt in deze voorwaarden verstaan: het door Webservices.nl B.V. vanaf een server van
Webservices.nl. B.V. of van de dataleveranciers via internet, in samenhang met of met behulp van de Webservices.nl
software producten, voor de Abonnee direct of indirect on line toegankelijk maken van individuele data (waaronder
data van dataleveranciers), opgeslagen op de webservices – server van Webservices.nl., welke data Abonnee real
time kan ophalen en raadplegen alsmede het door Webservices.nl verrijken en valideren van door Abonnee op de
webservices server verstrekte data.

 

1.3 De Webservices worden geleverd door Webservices.nl B.V. , gevestigd te Amsterdam, dan wel aan haar gelieerde
ondernemingen.

 

1.4 De Webservices van Webservices.nl B.V. en de geleverde / beschikbaar gestelde data en ten behoeve van de
Webservices toegepaste software worden hierna gezamenlijk verder genoemd: “de Licentie Producten”. Onder de
Licentie Producten wordt in deze voorwaarden daarnaast tevens verstaan de door Webservices.nl B.V. ten behoeve
van de Webservices beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface,
scherm – lay-out, templates en toebehoren.

 

1.5 De Licentie Producten zijn het (intellectueel) eigendom van Webservices.nl dan wel van de dataleveranciers als per
data set gespecificeerd in de bijlage bij het abonnement en in Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers.

 

1.6 De Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers zijn, naast en in samenhang met de onderhavige voorwaarden, van
toepassing op de Webservices die worden verleend ten aanzien van de data van de betreffende dataleveranciers.

 

1.7 Onder Tegoeden wordt in deze voorwaarden verstaan: het voorafgaand aan ieder Abonnementjaar door Abonnee
ineens en vooraf betaalde bedrag waarmee Abonnee tot maximaal dat bedrag recht krijgt op afname van de
verschillende met Abonnee overeengekomen diensten (gebruik van LicentieProducten en ondersteuning en support)
die in het kader van de Webservices gedurende dat (volgende) Abonnementsjaar door Webservices.nl/ B.V. voor
Abonnee beschikbaar worden gehouden. De geldende tarieven per afname-eenheid (“tikken”) voor de diverse
diensten die in het kader van de Webservices worden verleend, staan vermeld op het aanmeldingsformulier.

 

2. Gebruik van Licentie Producten

2.1 Als Abonnee niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en met de voorwaarden van de dataleveranciers (als
gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers) mag Abonnee de Licentie Producten niet gebruiken.

 

2.2 De Licentie Producten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot
intellectuele en industriële vermogensrechten zoals auteursrecht en door databankrecht.. Abonnee dient de Licentie
Producten te behandelen als elk ander door intellectueel eigendomsrecht en databankrecht beschermd materiaal. Het
ter beschikking stellen van de Licentie Producten strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.

 

2.3 Onverlet overige rechten van Webservices.nl B.V. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten en / of
databankrechten, eindigt het recht van gebruik van de Licentie Producten van rechtswege zodra Abonnee handelt in
strijd met de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers, het Abonnement of een onderdeel daarvan.

 

2.4 Webservices.nl B.V. verleent, onder de voorwaarde vermeld in artikel 2.7, Abonnee op grond van en gedurende de
looptijd van het Abonnement het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Licentie Producten, inclusief door
Webservices.nl B.V algemeen beschikbaar gestelde nieuwe versies daarvan, te gebruiken conform de onderhavige
voorwaarden, uitsluitend voor eigen gebruik. Onder eigen gebruik wordt in dit verband verstaan gebruik door
Geautoriseerd Gebruikers van Abonnee ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van Abonnee.

 

2.5 Uitsluitend de Geautoriseerde Gebruikers zijn gerechtigd de Webservices server te benaderen ten behoeve van het
gebruik van de Licentie Producten.

 

2.6 Onder een Geautoriseerd Gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon, die door Abonnee is
aangewezen en door Webservices.nl B.V. is geaccepteerd om door middel van de vastgestelde log – in procedure
toegang te krijgen tot de Webservices servers van Webservices.nl B.V..

 

2.7 Onverwijld na acceptatie door Webservices.nl B.V. van het aanmeldingsformulier (als bedoeld in artikel 1.1), stuurt
Webservices.nl B.V. Abonnee de autorisatiecode waarmee Abonnee toegang krijgt tot de Licentie Producten. Indien
Abonnee de voor het gebruik van de LicentieProducten verschuldigde vergoeding niet tijdig betaalt, heeft
Webservices.nl. B.V. het recht het abonnement te zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden dan wel met
onmiddellijke ingang het recht tot gebruik van de LicentieProducten op te schorten en de toegang van Abonnee tot
de LicentieProducten te blokkeren, totdat Abonnee de verschuldigde vergoeding heeft voldaan.
Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement

 

2.8 Webservices.nl B.V. behoudt zich het recht voor om juiste nakoming van deze Voorwaarden van het Webservices.nl
Abonnement en de Bijzondere voorwaarden Dataleveranciers te controleren.

 

2.9 Het is Abonnee niet toegestaan:
• Tegoeden door te verkopen;
• De Licentie Producten te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze voorwaarden is omschreven, dan wel
om de onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, te decompileren, te disassembleren, (te trachten)
de source code ervan te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de Licentie Producten aan te
brengen anders dan expliciet in deze voorwaarden bepaald en tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke
bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;
• Het is Abonnee niet toegestaan data op te halen of te raadplegen op een wijze die kan worden aangemerkt als
herhaald en systematisch opvragen met als oogmerk de reconstructie van de gehele databank of een
substantieel deel van de databank als bedoeld in de Databankwet ten behoeve van exploitatie door de Abonnee.
• De Licentie Producten in sublicentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan een derde
geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar of toegankelijk te maken;
• Tekens en kenmerken van intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van de Licentie Producten;
• De Licentie Producten te gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig
verkregen software, voor het begaan van en / of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door
Abonnee, diens personeel of derden;

 

2.10 Bij het gebruik maken van de Webservices te handelen in strijd met de goede zeden of openbare orde, of in strijd
met algemeen erkende beginselen van het juiste en behoorlijke gebruik van het internet (zoals nettiquette), of zich
schuldig te maken aan spamming, hacking, het verspreiden van virussen, de juiste werking van de server van
Webservices.nl te hinderen of belemmeren of om zich anderszins onbehoorlijk (ter beoordeling van Webservices.nl
B.V.) of onrechtmatig te gedragen. Indien Abonnee zich niet houdt aan de voorschriften als in deze Voorwaarden en /
of de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers bepaald, is Webservices.nl. B.V. gerechtigd de Webservices met
onmiddellijke ingang te staken en de toegang tot de Webservices server te blokkeren en het Abonnement met
onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder tot enige vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn en zonder
dat de Abonnee het recht heeft op restitutie van een deel of de gehele reeds betaalde Tegoeden, onverlet de
verplichting van de Abonnee eventueel nog openstaande nota’s te voldoen.

 

3. Duur van het Abonnement

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor de periode als door Abonnee aangekruist op het aanmeldingsformulier
(onverlet het bepaalde in de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers). Indien geen abonnemnentsduur wordt
aangegeven, geldt een abonnementsperiode van telkens 1 (één) jaar.

 

3.2 Na afloop van de initieel overeengekomen periode, wordt het Abonnement telkens voor dezelfde periodes en onder
dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door een van beide partijen en behoudens het
bepaalde in artikel 7.2 hierna.

 

3.3 Ieder der partijen kan het Abonnement opzeggen tegen het eind van de lopende Abonnementsperiode. In afwijking
van het bepaalde in artikel 7: 408 lid 1 is tussentijdse opzegging door Abonnee niet mogelijk. Opzegging dient
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden.

 

4. Voordelen van het Abonnement Webservices.nl B.V.

4.1 Gedurende het Abonnement houdt Webservices.nl B.V. de Licentie Producten, inclusief alle gedurende de duur van
het Abonnement door Webservices.nl B.V. en de dataleveranciers algemeen uitgegeven tussentijdse versies en
updates daarvan,voor Abonnee beschikbaar op de Webservices servers.

 

4.2 In geval de dataleveranciers voor die nieuwe versies en updates een aanvullende vergoeding vragen, zal die
aanvullende vergoeding direct vanaf het opnemen van die versies en updates door Webservices.nl. B.V. in de
Webservices door Abonnee verschuldigd zijn. Webservices.nl B.V. zal Abonnee daarvoor separaat factureren. . Welke
aanpassingen in de Licentie Producten noodzakelijk en gewenst zijn blijft uiteindelijk steeds ter beoordeling van
Webservices.nl B.V. en / of de dataleveranciers.

 

4.3 Een Abonnement geeft ook recht op de ondersteuning en support als bepaald in artikel 5.

5. Ondersteuning en Support (Service Level) Calls

5.1 Er kunnen twee soorten calls geplaatst worden bij de help desk: de calls voor ondersteuning bij gebruik en de calls
om fouten te melden (error correction calls).

 

5.2 Op de on line help desk kan Abonnee te allen tijde een melding plaatsen. Abonnee kan de help desk benaderen door
een melding te plaatsen op http://support.webservices.nl. De help desk is bedoeld voor het beantwoorden van
vragen met betrekking tot (de wijze van) gebruik van de Licentie Producten. Vragen worden in behandeling genomen
op Werkdagen tijdens Werkuren (tussen 09.00 tot 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd openbare
feestdagen). Indien mogelijk worden de calls binnen één Werkuur behandeld; Webservices.nl B.V. zal haar uiterste
best doen de call in maximaal de tijdspanne genoemd in lid 4 hierna op te lossen.

 

5.3 Indien Abonnee meent een fout te hebben geconstateerd in de Licentie Producten, kan Abonnee voor die fout te
allen tijde een melding plaatsen op http://support.webservices.nl. Tegelijk met een melding geeft Abonnee één van
de hierna genoemde prioriteitscodes aan; Webservices.nl B.V. stelt de definitieve prioriteit vast, zoveel mogelijk met
inachtneming van de prioritering van Abonnee. Prioriteit 1: Het primaire proces in het bedrijf van Abonnee is ernstig verstoord; geen enkele Geautoriseerde Gebruiker kan verder werken en er zijn geen uitwijkmogelijkheden. Prioriteit 2: Het primaire proces is verstoord: 1. Alle of meerdere Geautoriseerd Gebruikers kunnen niet meer werken maar
hebben wel een uitwijkmogelijkheid óf 2. een onderdeel van het primaire proces werkt niet maar de call vormt nog
geen essentiële bedreiging voor de uitvoer van het primaire proces. Prioriteit 3: Geautoriseerde Gebruikers kunnen,
ondanks de verstoring, wel verder werken in het primaire proces. Geen prioriteit: Alle calls die buiten de
verantwoordelijkheid van Webservices.nl B.V. liggen (bijvoorbeeld indien de fout is terug te voeren op andere
producten dan de Licentie Producten).

 

5.4 Indien de melding via http://support.webservices.nl afgehandeld kan worden, zal de fout binnen de volgende
periodes worden verholpen (eventueel door middel van een tijdelijke oplossing): prioriteit 1: op Werkdagen binnen 4
Werkuur; prioriteit 2: op Werkdagen binnen 2 Werkdagen; prioriteit 3: op Werkdagen binnen 7 Werkdagen. Indien
herstel op deze wijze niet mogelijk blijft zal Webservices.nl B. V. in overleg met Abonnee afspreken op welke wijze de
fout alsnog zo spoedig mogelijk kan worden verholpen.

 

5.5 Indien Webservices.nl B.V. een call moet escaleren naar een andere partij (bijvoorbeeld een toeleverancier van de
Licentie Producten), gelden de hiervoor genoemde hersteltijden niet; in dat geval zal Webservices.nl B.V. Abonnee op
de hoogte houden van de voortgang en erop toezien dat de toeleverancier de fout zo snel mogelijk oplost.

 

5.6 Opdat Webservices.nl B.V. de hiervoor genoemde support services zo goed mogelijk kan verrichten, dient Abonnee
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) de Geautoriseerde Gebruikers moeten voldoende zijn getraind in gebruik van de Licentie Producten en
b) één Geautoriseerd Gebruiker is aangewezen en gerechtigd om een de help desk te raadplegen en c) alle redelijke
aanwijzingen van Webservices.nl B.V. met betrekking tot het gebruik van de Licentie Producten worden in acht
genomen en d) de melding op http://support.webservices.nl is volledig en correct ingevuld.

 

6. Technische randvoorwaarden Webservices

6.1 De software van Abonnee, waarmee Abonnee gebruik gaat maken van de Webservices, dient een verbinding te
kunnen maken met de Webservices servers (primaire en secundaire server(s)). De Webservices servers bevinden zich
op tenminste twee verschillende geografische locaties. Abonnee dient er rekening mee te houden dat er meerdere
locaties kunnen bijkomen. De locaties van de servers kunnen veranderen en daarmee ook de gebruikte IP nummers.

 

6.2 De software van Abonnee dient altijd gebruik te maken van de primaire servers; pas indien deze niet bereikbaar zijn,
mag en moet de software van Abonnee omschakelen naar de secundaire servers. Het testen van de server locaties
kan (zonder dat daarvoor Tegoeden verschuldigd zijn) door het opvragen van postcode 1000AA.

 

6.3 Indien de software van Abonnee geen verbinding kan maken met de Webservices, dient Abonnee eerst met de
software te testen of er wel een Internetverbinding aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld door een ping naar een
willekeurige on line server te sturen. Indien het voor de Geautoriseerde Gebruikers duidelijk is dat de
Internetverbinding niet functioneert, kan de systeembeheerder intern maatregelen nemen.

 

6.4 Abonnee dient te werken met een queue zodat de data – entry kan doorgaan ook al is er op dat moment geen
verbinding. De data wordt in een later stadium automatisch door de software aangevuld.

 

6.5 De Webservices werkt met verschillende soorten data die afkomstig zijn van meerdere dataleveranciers. Vrijwel alle
beschikbare data is fysiek aanwezig op de Webservices servers van Webservice.nl B.V. Er zijn echter uitzonderingen
waarbij de data extern opgehaald wordt van de servers van een dataleverancier.

 

7. Prijzen en betalingswijze

7.1 Per Abonnementsjaar bestelt Abonnee in eens en betaalt Abonnee ineens vooraf een aantal Tegoeden. De Tegoeden
zijn ineens en bij vooruitbetaling verschuldigd op grond van de door Webservices.nl. B.V. geaccepteerde bestelling
(als gespecificeerd op het aanmeldingsformulier) van Abonnee, ongeacht of Abonnee alle Tegoeden daarna gebruikt.

 

7.2 Indien Abonnee lopende het Abonnement meer Tegoeden wil bijbestellen dan het aan het begin van het
abonnementjaar gekochte aantal (bijvoorbeeld: Abonnee heeft 100 Tegoeden ingekocht en wil 150 Tegoeden
bijbestellen), dient hij voor de additionele Tegoeden (in het voorbeeld: voor 150) een nieuw Abonnement te sluiten,
op de wijze als in artikel 1 aangegeven. Op dat aanvullende Abonnement zijn de onderhavige voorwaarden
vervolgens weer van toepassing. Het eerste Abonnement (in het voorbeeld: voor 100 Tegoeden), eindigt, in afwijking
van het bepaalde in artikel 3.2, aan het eind van het Abonnementsjaar van rechtswege. Op de eventueel niet –
verbruikte Tegoeden in dat eerste Abonnement (in het voorbeeld: het Abonnement van de 100), is het bepaalde in
artikel 7.4 van toepassing.

 

7.3 Indien Abonnee minder Tegoeden wil bijbestellen dan het aan het begin van het abonnementjaar gekochte aantal,
(bijvoorbeeld: Abonnee heeft 100 Tegoeden ingekocht en wil 30 Tegoeden bijbestellen), wordt dit aantal opgeteld bij
en onderdeel van de Tegoeden onder het lopende Abonnement (in het voorbeeld: het lopende Abonnement geldt
vanaf dan als op basis van 130 Tegoeden aangegaan). Het bepaalde in artikel 3.2 blijft van kracht evenals de overige
bepalingen in deze Voorwaarden.

 

7.4 Gedurende het Abonnement administreert Webservices.nl. B.V. het verbruik van de Tegoeden door Abonnee.
Abonnee kan zijn verbruik zelf controleren in de webview interface. Gekochte, maar aan het eind van een
Abonnementsjaar niet -verbruikte Tegoeden, worden niet gecrediteerd, komen te vervallen en kunnen (derhalve ook)
niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Er wordt per Abonnement bepaald of er Tegoeden over zijn.
Tegoeden onder verschillende Abonnementen kunnen niet met elkaar verrekend worden of niet – opgenomen
Tegoeden onder het ene Abonnement kunnen niet overgedragen worden naar een ander Abonnement.

 

7.5 Voor een volgend Abonnementsjaar wordt aan Abonnee automatisch dezelfde hoeveelheid Tegoeden in rekening
gebracht als het jaar daarvoor onder dat Abonnement aan Abonnee gefactureerd was. Indien Abonnee in een
volgend jaar een ander aantal Tegoeden wil, dient Abonnee dat dan telkens uiterlijk twee (2) maanden voor afloop
van het Abonnementsjaar schriftelijk aan Weservices.nl B.V. op te geven. Het bepaalde in lid 1 geldt gelijkelijk voor
de Tegoeden voor ieder volgend Abonnementsjaar.

 

7.6 Wanneer het grootste deel (ongeveer 90%) van de ingekochte Tegoeden is verbruikt, krijgt Abonnee automatisch
een waarschuwing. Abonnee kan te allen tijde Tegoeden bijkopen als hiervoor omschreven. Wanneer de door
Abonnee ingekochte Tegoeden zijn verbruikt, wordt de toegang tot het systeem geblokkeerd.

 

7.7 Het voor de verschillende soorten gebruik van de Licentie Producten en de support geldende bedrag , staat, per
afname eenheid, steeds vermeld op het function costs overzicht in de voor Abonnee toegankelijke webview interface
Webservices.nl B.V. kan de prijs van een afname – eenheid van tijd tot tijd herzien, ook lopende een
Abonnementsjaar. Prijswijzigingen kunnen onder andere veroorzaakt worden prijswijzigingen van toeleveranciers en
dataleveranciers en door inflatie. De prijswijzigingen gaan in drie (3) maanden na aankondiging ervan in de
nieuwsbrief van Webservices.nl. B.V. of in een brief Webservices.nl.B.V. aan Abonnee. Door ondertekening van het
aanmeldingsformulier geeft de Abonnee nadrukkelijk aan akkoord te gaan met eventuele prijswijzigingen. Nieuwe
soorten van gebruik, support en data en de daarvoor geldende Tegoeden worden telkens per email of nieuwsbrief
aan Abonnee gecommuniceerd.

 

8. Overige voorwaarden

8.1 De hier genoemde voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het
Nederlands recht. Een bevoegde rechter zal van geschillen voortvloeiende uit, dan wel
betrekking hebbende op deze voorwaarden kennis te nemen en daarover te oordelen.

 

8.2 Webservices.nl B.V. verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de Licentie Producten en / of
de Webservices. Webservices.nl B.V. staat niet in voor de juistheid en / of de volledigheid van de Licentie Producten.
Gebruik van de Licentie Producten is volledig voor eigen risico van Abonnee. Webservices.nl B.V. garandeert niet dat
de Licentie Producten geschikt zijn voor bepaalde doeleinden of dat de Licentie Producten zonder onderbreking of
gebreken zullen functioneren.

 

8.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt Webservices.nl B.V. geen aansprakelijkheid voor schade ten
gevolge van of verband houdend met de uitvoering of niet – tijdige of niet – juiste uitvoering van een Abonnement.
Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Webservices.nl B.V. jegens een Abonnee altijd beperkt
blijven tot het Abonnementsgeld, betaald voor het jaar waarin de geleden schade zich voordeed.

 

8.4 Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van dit Abonnement tast de rechtsgeldigheid van de overige
bepalingen niet aan.

 

8.5 Webservices.nl B.V kan van tijd tot tijd de onderhavige voorwaarden aanpassen en deze aangepaste voorwaarden
zullen dan van toepassing zijn wanneer een Abonnement wordt verlengd (onverlet het bepaalde over prijswijzigingen
als bedoeld in artikel 7.5 ). Indien de Abonnee niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan Abonnee het
Abonnement opzeggen op de wijze als in artikel 3 lid 3 beschreven. Webservices.nl B.V zal de voorgenomen wijziging
uiterlijk drie maanden voor afloop van de Abonnementsperiode (schriftelijk, per e-mail of door vermelding op haar
website: webservices.nl) mededelen.

 

Bijlage 1:

Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers

1. Algemeen
1.1 Een Webservices abonnement (hierna te noemen: Abonnement) bij Webservices.nl B.V. is een bindende
overeenkomst tussen de klant (hierna te noemen: Abonnee) en Webservices.nl B.V. te Amsterdam op grond waarvan
Webservices.nl. B.V. Webservices verleent aan Abonnee.

 

1.2 Deze Bijzondere voorwaarden dataleveranciers zijn, naast en in samenhang met de geldende versie van de
“Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement”, van toepassing indien Abonnee een Abonnement aangaat met
Webservices.nl B.V. te Amsterdam met betrekking tot het leveren van Webservices waarvan de in deze Bijzondere
Voorwaarden genoemde producten van de hierna genoemde dataleveranciers, deel uitmaken. De Voorwaarden van
het Webservices.nl Abonnement zijn eveneens van toepassing op Webservices ten aanzien van de producten van de
dataleveranciers als in deze Bijzondere Voorwaarden genoemd. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de
onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement, prevaleert het
bepaalde in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden

 

1.3 De in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden met een hoofdletter gebruikte begrippen, hebben dezelfde betekenis
als in de Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement.

 

1.4 De onderhavige Voorwaarden (en de eventuele nieuwe versies daarvan) zijn van toepassing op ieder Abonnement en
iedere verlenging daarvan. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier voor het Abonnement verklaart
Abonnee een exemplaar van deze Bijzondere Voorwaarden te hebben ontvangen en verklaart hij zich akkoord met de
toepasselijkheid en inhoud van deze Bijzondere Voorwaarden op het Abonnement. Door het gebruiken van de
producten van de dataleveranciers verklaart Abonnee zich ook akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de
onderhavige Bijzondere Voorwaarden.

 

1.5 Als Abonnee niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden dataleveranciers, mag Abonnee de data en
producten van de dataleveranciers niet gebruiken.

 

1.6 Webservices.nl.B.V. behoudt zich het recht voor om het betreffende deel van deze Bijzondere voorwaarden, na
voorafgaande (zo spoedig mogelijke) aankondiging, te wijzigen indien een dataleverancier de voorwaarden van ter
beschikking stellen van zijn data, wijzigt.