Voorwaarden van het Company.info Webservices Abonnement

1. Algemeen

1.1 Een Webservices abonnement (hierna te noemen: Abonnement) bij Webservices.nl B.V. is een bindende overeenkomst tussen de klant (hierna te noemen: Abonnee) en Webservices.nl B.V. te Amsterdam op grond waarvan Webservices.nl. B.V. Webservices verleent aan Abonnee. De onderhavige Voorwaarden (en de eventuele nieuwe versies daarvan) zijn van toepassing op ieder Abonnement en iedere verlenging daarvan. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier voor het Abonnement verklaart Abonnee een exemplaar van deze Voorwaarden te hebben ontvangen en verklaart hij zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Voorwaarden op het Abonnement. Door acceptatie door Webservices.nl. B.V. van het (mits rechtsgeldig) door Abonnee ondertekende, volledig en correct ingevulde acceptatieformulier, komt het Abonnement tot stand. Acceptatie blijkt uit toezending door Webservices.nl. B.V. van de factuur voor de door Abonnee bestelde Tegoeden. Door het gebruiken van de Licentie Producten verklaart Abonnee zich ook akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de onderhavige Voorwaarden.

 

1.2 Onder Webservices wordt in deze voorwaarden verstaan: het door Webservices.nl B.V. vanaf een server van Webservices.nl. B.V. of van de dataleveranciers via internet, in samenhang met of met behulp van de Webservices.nl software producten, voor de Abonnee direct of indirect on line toegankelijk maken van individuele data (waaronder data van dataleveranciers), opgeslagen op de webservices – server van Webservices.nl., welke data Abonnee realtime kan ophalen en raadplegen alsmede het door Webservices.nl verrijken en valideren van door Abonnee op de webservices server verstrekte data.

 

1.3 De Webservices worden geleverd door Webservices.nl B.V. , gevestigd te Amsterdam, dan wel aan haar gelieerde
ondernemingen.

 

1.4 De Webservices van Webservices.nl B.V. en de geleverde / beschikbaar gestelde data en ten behoeve van de Webservices toegepaste software worden hierna gezamenlijk verder genoemd: “de Licentie Producten”. Onder de Licentie Producten wordt in deze voorwaarden daarnaast tevens verstaan de door Webservices.nl B.V. ten behoeve van de Webservices beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface, scherm – lay-out, templates en toebehoren.

 

1.5 De Licentie Producten zijn het (intellectueel) eigendom van Webservices.nl dan wel van de dataleveranciers als per data set gespecificeerd in de bijlage bij het abonnement en in Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers.

 

1.6 De Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers zijn, naast en in samenhang met de onderhavige voorwaarden, van toepassing op de Webservices die worden verleend ten aanzien van de data van de betreffende dataleveranciers.

 

1.7 Onder Tegoeden wordt in deze voorwaarden verstaan: het voorafgaand aan ieder Abonnementjaar door Abonnee ineens en vooraf betaalde bedrag waarmee Abonnee tot maximaal dat bedrag recht krijgt op afname van de verschillende met Abonnee overeengekomen diensten (gebruik van LicentieProducten en ondersteuning en support) die in het kader van de Webservices gedurende dat (volgende) Abonnementsjaar door Webservices.nl/ B.V. voor Abonnee beschikbaar worden gehouden. De geldende tarieven per afname-eenheid (“tikken”) voor de diverse diensten die in het kader van de Webservices worden verleend, staan vermeld op het aanmeldingsformulier.

 

2. Gebruik van Licentie Producten

2.1 Als Abonnee niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en met de voorwaarden van de dataleveranciers (als gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers) mag Abonnee de Licentie Producten niet gebruiken.

 

2.2 De Licentie Producten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële vermogensrechten zoals auteursrecht en door databankrecht.. Abonnee dient de Licentie Producten te behandelen als elk ander door intellectueel eigendomsrecht en databankrecht beschermd materiaal. Het ter beschikking stellen van de Licentie Producten strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.

 

2.3 Onverlet overige rechten van Webservices.nl B.V. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten en / of databankrechten, eindigt het recht van gebruik van de Licentie Producten van rechtswege zodra Abonnee handelt in
strijd met de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers, het Abonnement of een onderdeel daarvan.

 

2.4 Webservices.nl B.V. verleent, onder de voorwaarde vermeld in artikel 2.7, Abonnee op grond van en gedurende de looptijd van het Abonnement het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Licentie Producten, inclusief door Webservices.nl B.V algemeen beschikbaar gestelde nieuwe versies daarvan, te gebruiken conform de onderhavige voorwaarden, uitsluitend voor eigen gebruik. Onder eigen gebruik wordt in dit verband verstaan gebruik door Geautoriseerd Gebruikers van Abonnee ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van Abonnee.

 

2.5 Uitsluitend de Geautoriseerde Gebruikers zijn gerechtigd de Webservices server te benaderen ten behoeve van het gebruik van de Licentie Producten.

 

2.6 Onder een Geautoriseerd Gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon, die door Abonnee is aangewezen en door Webservices.nl B.V. is geaccepteerd om door middel van de vastgestelde log – in procedure toegang te krijgen tot de Webservices servers van Webservices.nl B.V..

 

2.7 Onverwijld na acceptatie door Webservices.nl B.V. van het aanmeldingsformulier (als bedoeld in artikel 1.1), stuurt Webservices.nl B.V. Abonnee de autorisatiecode waarmee Abonnee toegang krijgt tot de Licentie Producten. Indien Abonnee de voor het gebruik van de LicentieProducten verschuldigde vergoeding niet tijdig betaalt, heeft Webservices.nl. B.V. het recht het abonnement te zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden dan wel met onmiddellijke ingang het recht tot gebruik van de LicentieProducten op te schorten en de toegang van Abonnee tot de LicentieProducten te blokkeren, totdat Abonnee de verschuldigde vergoeding heeft voldaan.
 
Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement

 

2.8 Webservices.nl B.V. behoudt zich het recht voor om juiste nakoming van deze Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement en de Bijzondere voorwaarden Dataleveranciers te controleren.

 

2.9 Het is Abonnee niet toegestaan:
• Tegoeden door te verkopen;
• De Licentie Producten te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze voorwaarden is omschreven, dan wel om de onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, te decompileren, te disassembleren, (te trachten) de source code ervan te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de Licentie Producten aan te brengen anders dan expliciet in deze voorwaarden bepaald en tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;
• Het is Abonnee niet toegestaan data op te halen of te raadplegen op een wijze die kan worden aangemerkt als herhaald en systematisch opvragen met als oogmerk de reconstructie van de gehele databank of een substantieel deel van de databank als bedoeld in de Databankwet ten behoeve van exploitatie door de Abonnee.
• De Licentie Producten in sublicentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar of toegankelijk te maken;
• Tekens en kenmerken van intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van de Licentie Producten;
• De Licentie Producten te gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en / of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door Abonnee, diens personeel of derden;

 

2.10 Bij het gebruik maken van de Webservices te handelen in strijd met de goede zeden of openbare orde, of in strijd met algemeen erkende beginselen van het juiste en behoorlijke gebruik van het internet (zoals nettiquette), of zich schuldig te maken aan spamming, hacking, het verspreiden van virussen, de juiste werking van de server van Webservices.nl te hinderen of belemmeren of om zich anderszins onbehoorlijk (ter beoordeling van Webservices.nl B.V.) of onrechtmatig te gedragen. Indien Abonnee zich niet houdt aan de voorschriften als in deze Voorwaarden en /
of de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers bepaald, is Webservices.nl. B.V. gerechtigd de Webservices met onmiddellijke ingang te staken en de toegang tot de Webservices server te blokkeren en het Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder tot enige vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn en zonder dat de Abonnee het recht heeft op restitutie van een deel of de gehele reeds betaalde Tegoeden, onverlet de verplichting van de Abonnee eventueel nog openstaande nota’s te voldoen.

 

3. Duur van het Abonnement

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor de periode als door Abonnee aangekruist op het aanmeldingsformulier (onverlet het bepaalde in de Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers). Indien geen abonnemnentsduur wordt aangegeven, geldt een abonnementsperiode van telkens 1 (één) jaar.

 

3.2 Na afloop van de initieel overeengekomen periode, wordt het Abonnement telkens voor dezelfde periodes en onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door een van beide partijen en behoudens het bepaalde in artikel 7.2 hierna.

 

3.3 Ieder der partijen kan het Abonnement opzeggen tegen het eind van de lopende Abonnementsperiode. In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 408 lid 1 is tussentijdse opzegging door Abonnee niet mogelijk. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden.

 

4. Voordelen van het Abonnement Webservices.nl B.V.

4.1 Gedurende het Abonnement houdt Webservices.nl B.V. de Licentie Producten, inclusief alle gedurende de duur van het Abonnement door Webservices.nl B.V. en de dataleveranciers algemeen uitgegeven tussentijdse versies en updates daarvan,voor Abonnee beschikbaar op de Webservices servers.

 

4.2 In geval de dataleveranciers voor die nieuwe versies en updates een aanvullende vergoeding vragen, zal die aanvullende vergoeding direct vanaf het opnemen van die versies en updates door Webservices.nl. B.V. in de Webservices door Abonnee verschuldigd zijn. Webservices.nl B.V. zal Abonnee daarvoor separaat factureren. Welke aanpassingen in de Licentie Producten noodzakelijk en gewenst zijn blijft uiteindelijk steeds ter beoordeling van Webservices.nl B.V. en / of de dataleveranciers.

 

4.3 Een Abonnement geeft ook recht op de ondersteuning en support als bepaald in artikel 5.

5. Ondersteuning en Support (Service Level) Calls

5.1 Er kunnen twee soorten calls geplaatst worden bij de help desk: de calls voor ondersteuning bij gebruik en de calls
om fouten te melden (error correction calls).

 

5.2 Op de on line help desk kan Abonnee te allen tijde een melding plaatsen. Abonnee kan de help desk benaderen door een melding te plaatsen op http://support.webservices.nl. De help desk is bedoeld voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot (de wijze van) gebruik van de Licentie Producten. Vragen worden in behandeling genomen op Werkdagen tijdens Werkuren (tussen 09.00 tot 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd openbare feestdagen). Indien mogelijk worden de calls binnen één Werkuur behandeld; Webservices.nl B.V. zal haar uiterste best doen de call in maximaal de tijdspanne genoemd in lid 4 hierna op te lossen.

 

5.3 Indien Abonnee meent een fout te hebben geconstateerd in de Licentie Producten, kan Abonnee voor die fout te allen tijde een melding plaatsen op http://support.webservices.nl. Tegelijk met een melding geeft Abonnee één van de hierna genoemde prioriteitscodes aan; Webservices.nl B.V. stelt de definitieve prioriteit vast, zoveel mogelijk met inachtneming van de prioritering van Abonnee. Prioriteit 1: Het primaire proces in het bedrijf van Abonnee is ernstig verstoord; geen enkele Geautoriseerde Gebruiker kan verder werken en er zijn geen uitwijkmogelijkheden. Prioriteit 2: Het primaire proces is verstoord: 1. Alle of meerdere Geautoriseerd Gebruikers kunnen niet meer werken maar hebben wel een uitwijkmogelijkheid óf 2. een onderdeel van het primaire proces werkt niet maar de call vormt nog geen essentiële bedreiging voor de uitvoer van het primaire proces. Prioriteit 3: Geautoriseerde Gebruikers kunnen, ondanks de verstoring, wel verder werken in het primaire proces. Geen prioriteit: Alle calls die buiten de verantwoordelijkheid van Webservices.nl B.V. liggen (bijvoorbeeld indien de fout is terug te voeren op andere producten dan de Licentie Producten).

 

5.4 Indien de melding via http://support.webservices.nl afgehandeld kan worden, zal de fout binnen de volgende periodes worden verholpen (eventueel door middel van een tijdelijke oplossing): prioriteit 1: op Werkdagen binnen 4 Werkuur; prioriteit 2: op Werkdagen binnen 2 Werkdagen; prioriteit 3: op Werkdagen binnen 7 Werkdagen. Indien herstel op deze wijze niet mogelijk blijft zal Webservices.nl B. V. in overleg met Abonnee afspreken op welke wijze de fout alsnog zo spoedig mogelijk kan worden verholpen.

 

5.5 Indien Webservices.nl B.V. een call moet escaleren naar een andere partij (bijvoorbeeld een toeleverancier van de Licentie Producten), gelden de hiervoor genoemde hersteltijden niet; in dat geval zal Webservices.nl B.V. Abonnee op de hoogte houden van de voortgang en erop toezien dat de toeleverancier de fout zo snel mogelijk oplost.

 

5.6 Opdat Webservices.nl B.V. de hiervoor genoemde support services zo goed mogelijk kan verrichten, dient Abonnee
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) de Geautoriseerde Gebruikers moeten voldoende zijn getraind in gebruik van de Licentie Producten en
b) één Geautoriseerd Gebruiker is aangewezen en gerechtigd om een de help desk te raadplegen en c) alle redelijke aanwijzingen van Webservices.nl B.V. met betrekking tot het gebruik van de Licentie Producten worden in acht genomen en d) de melding op http://support.webservices.nl is volledig en correct ingevuld.

 

6. Technische randvoorwaarden Webservices

6.1 De software van Abonnee, waarmee Abonnee gebruik gaat maken van de Webservices, dient een verbinding te kunnen maken met de Webservices servers (primaire en secundaire server(s)). De Webservices servers bevinden zich op tenminste twee verschillende geografische locaties. Abonnee dient er rekening mee te houden dat er meerdere locaties kunnen bijkomen. De locaties van de servers kunnen veranderen en daarmee ook de gebruikte IP nummers.

 

6.2 De software van Abonnee dient altijd gebruik te maken van de primaire servers; pas indien deze niet bereikbaar zijn, mag en moet de software van Abonnee omschakelen naar de secundaire servers. Het testen van de server locaties
kan (zonder dat daarvoor Tegoeden verschuldigd zijn) door het opvragen van postcode 1000AA.

 

6.3 Indien de software van Abonnee geen verbinding kan maken met de Webservices, dient Abonnee eerst met de software te testen of er wel een Internetverbinding aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld door een ping naar een willekeurige on line server te sturen. Indien het voor de Geautoriseerde Gebruikers duidelijk is dat de Internetverbinding niet functioneert, kan de systeembeheerder intern maatregelen nemen.

 

6.4 Abonnee dient te werken met een queue zodat de data – entry kan doorgaan ook al is er op dat moment geen verbinding. De data wordt in een later stadium automatisch door de software aangevuld.

 

6.5 De Webservices werkt met verschillende soorten data die afkomstig zijn van meerdere dataleveranciers. Vrijwel alle beschikbare data is fysiek aanwezig op de Webservices servers van Webservice.nl B.V. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de data extern opgehaald wordt van de servers van een dataleverancier.

 

7. Prijzen en betalingswijze

7.1 Per Abonnementsjaar bestelt Abonnee in eens en betaalt Abonnee ineens vooraf een aantal Tegoeden. De Tegoeden zijn ineens en bij vooruitbetaling verschuldigd op grond van de door Webservices.nl. B.V. geaccepteerde bestelling (als gespecificeerd op het aanmeldingsformulier) van Abonnee, ongeacht of Abonnee alle Tegoeden daarna gebruikt.

 

7.2 Indien Abonnee lopende het Abonnement meer Tegoeden wil bijbestellen dan het aan het begin van het abonnementjaar gekochte aantal (bijvoorbeeld: Abonnee heeft 100 Tegoeden ingekocht en wil 150 Tegoeden bijbestellen), dient hij voor de additionele Tegoeden (in het voorbeeld: voor 150) een nieuw Abonnement te sluiten, op de wijze als in artikel 1 aangegeven. Op dat aanvullende Abonnement zijn de onderhavige voorwaarden vervolgens weer van toepassing. Het eerste Abonnement (in het voorbeeld: voor 100 Tegoeden), eindigt, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, aan het eind van het Abonnementsjaar van rechtswege. Op de eventueel niet – verbruikte Tegoeden in dat eerste Abonnement (in het voorbeeld: het Abonnement van de 100), is het bepaalde in artikel 7.4 van toepassing.

 

7.3 Indien Abonnee minder Tegoeden wil bijbestellen dan het aan het begin van het abonnementjaar gekochte aantal, (bijvoorbeeld: Abonnee heeft 100 Tegoeden ingekocht en wil 30 Tegoeden bijbestellen), wordt dit aantal opgeteld bij en onderdeel van de Tegoeden onder het lopende Abonnement (in het voorbeeld: het lopende Abonnement geldt vanaf dan als op basis van 130 Tegoeden aangegaan). Het bepaalde in artikel 3.2 blijft van kracht evenals de overige bepalingen in deze Voorwaarden.

 

7.4 Gedurende het Abonnement administreert Webservices.nl. B.V. het verbruik van de Tegoeden door Abonnee. Abonnee kan zijn verbruik zelf controleren in de webview interface. Gekochte, maar aan het eind van een Abonnementsjaar niet -verbruikte Tegoeden, worden niet gecrediteerd, komen te vervallen en kunnen (derhalve ook) niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Er wordt per Abonnement bepaald of er Tegoeden over zijn. Tegoeden onder verschillende Abonnementen kunnen niet met elkaar verrekend worden of niet – opgenomen Tegoeden onder het ene Abonnement kunnen niet overgedragen worden naar een ander Abonnement.

 

7.5 Voor een volgend Abonnementsjaar wordt aan Abonnee automatisch dezelfde hoeveelheid Tegoeden in rekening gebracht als het jaar daarvoor onder dat Abonnement aan Abonnee gefactureerd was. Indien Abonnee in een volgend jaar een ander aantal Tegoeden wil, dient Abonnee dat dan telkens uiterlijk twee (2) maanden voor afloop van het Abonnementsjaar schriftelijk aan Weservices.nl B.V. op te geven. Het bepaalde in lid 1 geldt gelijkelijk voor de Tegoeden voor ieder volgend Abonnementsjaar.

 

7.6 Wanneer het grootste deel (ongeveer 90%) van de ingekochte Tegoeden is verbruikt, krijgt Abonnee automatisch een waarschuwing. Abonnee kan te allen tijde Tegoeden bijkopen als hiervoor omschreven. Wanneer de door Abonnee ingekochte Tegoeden zijn verbruikt, wordt de toegang tot het systeem geblokkeerd.

 

7.7 Het voor de verschillende soorten gebruik van de Licentie Producten en de support geldende bedrag , staat, per afname eenheid, steeds vermeld op het function costs overzicht in de voor Abonnee toegankelijke webview interface Webservices.nl B.V. kan de prijs van een afname – eenheid van tijd tot tijd herzien, ook lopende een Abonnementsjaar. Prijswijzigingen kunnen onder andere veroorzaakt worden prijswijzigingen van toeleveranciers en dataleveranciers en door inflatie. De prijswijzigingen gaan in drie (3) maanden na aankondiging ervan in de nieuwsbrief van Webservices.nl. B.V. of in een brief Webservices.nl.B.V. aan Abonnee. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de Abonnee nadrukkelijk aan akkoord te gaan met eventuele prijswijzigingen. Nieuwe soorten van gebruik, support en data en de daarvoor geldende Tegoeden worden telkens per email of nieuwsbrief aan Abonnee gecommuniceerd.

 

8. Overige voorwaarden

8.1 De hier genoemde voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het Nederlands recht. Een bevoegde rechter zal van geschillen voortvloeiende uit, dan wel betrekking hebbende op deze voorwaarden kennis te nemen en daarover te oordelen.

 

8.2 Webservices.nl B.V. verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de Licentie Producten en / of de Webservices. Webservices.nl B.V. staat niet in voor de juistheid en / of de volledigheid van de Licentie Producten. Gebruik van de Licentie Producten is volledig voor eigen risico van Abonnee. Webservices.nl B.V. garandeert niet dat de Licentie Producten geschikt zijn voor bepaalde doeleinden of dat de Licentie Producten zonder onderbreking of gebreken zullen functioneren.

 

8.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt Webservices.nl B.V. geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdend met de uitvoering of niet – tijdige of niet – juiste uitvoering van een Abonnement. Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Webservices.nl B.V. jegens een Abonnee altijd beperkt blijven tot het Abonnementsgeld, betaald voor het jaar waarin de geleden schade zich voordeed.

 

8.4 Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van dit Abonnement tast de rechtsgeldigheid van de overige
bepalingen niet aan.

 

8.5 Webservices.nl B.V kan van tijd tot tijd de onderhavige voorwaarden aanpassen en deze aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer een Abonnement wordt verlengd (onverlet het bepaalde over prijswijzigingen als bedoeld in artikel 7.5 ). Indien de Abonnee niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan Abonnee het Abonnement opzeggen op de wijze als in artikel 3 lid 3 beschreven. Webservices.nl B.V zal de voorgenomen wijziging uiterlijk drie maanden voor afloop van de Abonnementsperiode (schriftelijk, per e-mail of door vermelding op haar website: webservices.nl) mededelen.

 

Bijlage 1:

Bijzondere Voorwaarden Dataleveranciers

1. Algemeen
1.1 Een Webservices abonnement (hierna te noemen: Abonnement) bij Webservices.nl B.V. is een bindende overeenkomst tussen de klant (hierna te noemen: Abonnee) en Webservices.nl B.V. te Amsterdam op grond waarvan Webservices.nl. B.V. Webservices verleent aan Abonnee.

 

1.2 Deze Bijzondere voorwaarden dataleveranciers zijn, naast en in samenhang met de geldende versie van de “Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement”, van toepassing indien Abonnee een Abonnement aangaat met Webservices.nl B.V. te Amsterdam met betrekking tot het leveren van Webservices waarvan de in deze Bijzondere Voorwaarden genoemde producten van de hierna genoemde dataleveranciers, deel uitmaken. De Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement zijn eveneens van toepassing op Webservices ten aanzien van de producten van de dataleveranciers als in deze Bijzondere Voorwaarden genoemd. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement, prevaleert het bepaalde in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden

 

1.3 De in de onderhavige Bijzondere Voorwaarden met een hoofdletter gebruikte begrippen, hebben dezelfde betekenis als in de Voorwaarden van het Webservices.nl Abonnement.

 

1.4 De onderhavige Voorwaarden (en de eventuele nieuwe versies daarvan) zijn van toepassing op ieder Abonnement en iedere verlenging daarvan. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier voor het Abonnement verklaart Abonnee een exemplaar van deze Bijzondere Voorwaarden te hebben ontvangen en verklaart hij zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Bijzondere Voorwaarden op het Abonnement. Door het gebruiken van de producten van de dataleveranciers verklaart Abonnee zich ook akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de onderhavige Bijzondere Voorwaarden.

 

1.5 Als Abonnee niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden dataleveranciers, mag Abonnee de data en producten van de dataleveranciers niet gebruiken.

 

1.6 Webservices.nl.B.V. behoudt zich het recht voor om het betreffende deel van deze Bijzondere voorwaarden, na voorafgaande (zo spoedig mogelijke) aankondiging, te wijzigen indien een dataleverancier de voorwaarden van ter beschikking stellen van zijn data, wijzigt.